Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4. Štandardný grant programu V4

Main Articles

Úvod

Masívny nárast objemu digitalizovaných a digitálnych vedeckých informácií, údajov a poznatkov predstavuje popri rastúcich nárokoch na IKT infraštruktúru nové výzvy pre oblasť ich spracovania, správy a sprístupňovania. Metódou a nástrojom na riešenie týchto aktuálnych úloh sú otvorené repozitáre (OR), ktoré postupne preberajú potrebné a rozhodujúce funkcie. V digitálnych repozitároch (DR) sa v súčasnosti uchováva rozsiahly fond vedeckých materiálov, počnúc vysokoškolskými prácami, technickými a výskumnými správami až po digitalizované texty, súbory grafických objektov a výskumných údajov. Inštitucionálne repozitáre (IR) sú špecifickou formou DR, v ktorých sa uchováva predovšetkým obsah vytvorený príslušnou vedeckou inštitúciou, univerzitou či výskumným ústavom.  

Vedecké a akademické knižnice v spolupráci s vedeckou obcou hľadajú a rozvíjajú inovatívne riešenia na zvládnutie celého životného cyklu vedeckých informácií, počnúc tvorbou a organizáciou ich digitálnych foriem a obsahu až po zabezpečenie ich dlhodobej ochrany a archivácie. Digitálne publikovanie a globalizácia vedeckej komunikácie podnecujú a vyžadujú rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu zainteresovaných strán.  Cieľom je budovanie interoperabilných a otvorených digitálnych repozitárov na inštitucionálnej a národnej úrovni, ktoré sú východiskom na zdieľanie vedeckých informácií v regionálnom i globálnom rozmere.          

Východiská

Slovensko má širokú škálu vrcholových vedeckých pracovísk v rámci siete vysokých škôl a ústavov Slovenskej akadémie vied. Vedeckí pracovníci každoročne publikujú množstvo článkov, konferenčných príspevkov, zborníkov a projektových správ. V súčasnosti sa publikačná činnosť bibliograficky spracúva v jednotlivých inštitúciách, ktoré však spravidla nezabezpečujú dlhodobú archiváciu a prístup k dokumentom, ktoré sú výstupmi vedeckého výskumu. Na Slovensku nám stále chýba centrálny repozitár vedeckých prác, ktoré by v elektronickej forme reprezentovali jednotlivých vedeckých pracovníkov a zvyšovali kredit slovenských vedeckých pracovísk. Preto možno hovoriť aj o neistom osude mnohých dokumentov z hľadiska nezabezpečenej dlhodobej archivácie a ich sprístupnenia. 

Jedným z hlavných cieľov medzinárodného projektu otvorených repozitárov OpenAIRE, riešeného s podporou Európskej únie a financovaného zo 7. rámcového programu, je zabezpečiť dlhodobú archiváciu, otvorený prístup a pozitívnu prezentáciu vedeckých výsledkov financovaných zo 7. rámcového programu. Zo Slovenska budú ako prvé dlhodobo uložené a sprístupnené vedecké práce partnerov 7. rámcového programu, konkrétne vedecké práce Univerzity Komenského v Bratislave, Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Slovenskej technickej univerzity a ďalších sedemnástich vedeckých pracovísk. V ďalšej fáze projektu bude možné do repozitárov zahrnúť vedecké práce, ktoré nevznikli s podporou 7. rámcového programu. 

Knižnice pre otvorený prístup – Projekt V4

Začiatkom roku 2010 prišla Univerzitná a národná knižnica v Debrecíne (UND) s návrhom na podanie žiadosti o malý grant programu Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF) na realizáciu bilaterálneho projektu Knižnice pre otvorený prístup (Libraries for Open Access). Predmetom bolo zorganizovanie konferencie a pracovných seminárov s tematikou otvorených repozitárov a nových   technológií digitalizácie a digitálnej archivácie. Žiadosť o malý grant nebola v marcovom termíne schválená, získali sa však potrebné skúsenosti s pomerne komplikovanou administratívou, a tak sa na septembrový termín pripravil návrh žiadosti o štandardný grant programu IVF na realizáciu projektu Zdieľanie vedomostí: Repozitáre na otvorený prístup v krajinách V4 (Sharing Knowledge: Open Access repositories in the V4 countries) s účasťou partnerov zo štyroch krajín V4 (CZ, HU, PL, SK). Projekt s celkovým rozpočtom 74 300 € IVF schválil a udelil grant v objeme 37 150 € s podmienkou 50 % spolufinancovania. Partnermi UND sa stali Národní technická knihovna (NTK), Uniwersytet Warszawski (UW) a Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB).

Medzi jednotlivé projektové úlohy patrí aj digitalizácia sivej literatúry, kvalifikačných prác, vedeckých monografií, zborníkov a článkov. Projektový rozpočet na digitalizáciu jednotlivých dokumentov vedy a výskumu zabezpečí naplnenie slovenského repozitára pre otvorený prístup dokumentom vedy a výskumu. Po ukončení digitalizácie projekt pokračuje vytvorením inštitucionálneho otvoreného repozitára pre otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu. Každá inštitúcia zapojená v projekte bude mať svoj vlastný repozitár, ktorého aplikačné prostredie môže byť ľubovoľné. Podmienkou nasadenia je interoperabilita systému s podporou OAI-PMH. Jednotliví projektoví partneri sa zatiaľ rozhodli pre nasledujúce systémy Invenio (NTK, UKB) a D-NET (UND, UW). Po zriadení, naplnení a sprevádzkovaní inštitucionálnych repozitárov je nutná ich vzájomná interoperabilita. Jedným z ďalších hlavných projektových cieľov je aj vytvorenie národného agregátora pre vedu a výskum, ktorý môže centralizovane harvestovať všetky inštitucionálne repozitáre na Slovensku.

Implementácia

Pri implementácii projektu je možné využiť už existujúce národné agregátory v jednotlivých krajinách V4. Oficiálny národný agregátor napojený na DRIVER zatiaľ v Českej a Slovenskej republike nie je implementovaný. Na tento účel bude v oboch krajinách sprevádzkovaná inštalácia systému CDS Invenio [8].

Obsah inštitucionálnych repozitárov bude automaticky harvestovať národný agregátor, ktorý bude prepojený v rámci projektu DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research).

Infraštruktúra Driver poskytuje jeden vyhľadávací interfejs, v ktorom je dostupných viac ako 2 000 000 dokumentov z 32 krajín a 290 repozitárov. S použitím národných repozitárov a s využitím súčasnej infraštruktúry Driver bude zabezpečená vzájomná prepojenosť nielen projektových repozitárov krajín V4, ale všetkých repozitárov a agregátorov projektu DRIVER.

Implementáciu repozitárov s otvoreným prístupom a centralizovaným vyhľadávaním je možné si lepšie priblížiť na jednoduchom modeli (Obr. 1). V dolnej časti obrázka vidíme otvorené repozitáre komunikujúce prostredníctvom protokolu OAI-PMH s agregátorom, ktorý si pre svoje potreby vytvára index zozbieraných údajov. Používateľ, ktorý prichádza na webovú stránku, vstupuje do indexu agregátora a metódami informačného prieskumu si vyberá požadované informácie. Po prekliknutí zobrazených relevantných hitov je presmerovaný priamo na server konkrétneho repozitára, na ktorom sa požadované informácie nachádzajú.

andr1.jpg (95430 bytes)

Obr. 1 Architektúra otvorených repozitárov harvestovaných agregátorom s centralizovaným používateľským
prístupovým interfejsom [7]

DRIVER

Zámerom projektu DRIVER je vybudovanie celistvej európskej a globálnej infraštruktúry digitálnych repozitárov na poskytovanie pokročilých informačných služieb pre vedeckú obec a najširšiu verejnosť [6]. Európska sieť DR sa koncipuje ako virtuálna sieť fyzicky distribuovaných a decentrálne spravovaných IR.  Cieľom je poskytovať prístup k poznatkom a vedeckému obsahu publikovanému v rôznych formách, ako sú vedecké a technické správy, pracovné dokumenty, preprinty, články a pôvodné výskumné údaje. Roku 2007 sa spustil pilotný portál, ktorý už vtedy poskytoval otvorený prístup k vyše 70 európskym repozitárom.  V súčasnosti sa v rámci 7. rámcového programu EÚ realizuje druhá fáza projektu DRIVER-II, ktorá rozvíja pôvodný koncept s cieľom:

  • založiť Európsku konfederáciu DR,
  • vybudovať robustnú infraštruktúru pre OR na báze open-source nástrojov (D-Net),
  • vypracovať a zaviesť smernice pre interoperabilitu európskych digitálnych knižníc,
  • začleniť DR s netextovým a nepublikovaným obsahom (obrázky, prezentácie, primárne údaje),
  • poskytnúť pokročilú funkcionalitu a služby pre vedu a výskum,
  • vyvinúť nástroje na tvorbu a využívanie  komplexných digitálnych objektov, ktoré spájajú rôzne, obsahovo súvisiace dokumenty, do jedného logického celku,
  • podporovať a presadzovať využívanie OA materiálu v európskom výskume.    

Systém DRIVER sa buduje na báze open-source orientovanej architektúry s definovanou logickou štruktúrou (Obr. 2).

andr2.jpg (104495 bytes)

Záver

Téma otvorených repozitárov je na Slovensku často predmetom diskusií na odborných seminároch a konferenciách. Veríme, že viac ju do praktickej roviny posunie práve riešenie projektov OpenAIRE  a projektu V4 Knižnice pre otvorený prístup, ktorého úlohou je zabezpečovať archiváciu a prístup k výsledkom vedeckej činnosti.

andr3.jpg (18907 bytes)

 

Odkazy

[1]   Androvič, A., Fiala, T.:  OpenAIRE Infraštruktúra na otvorený prístup pre výskum v Európe. In: ITlib. Informačné technológie a knižnice, roč. 14, 2010, č. 1, s. 54-58. Dostupný tiež z WWW: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib101/androvic_fiala.htm>. ISSN 1335-793X.

[2]   http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07FINAL.pdf

[3]   Directory of Open Access repositories  http://www.opendoar.org/find.php

[4]   Registry of Open Access Repositories  http://roar.eprints.org

[5]   Open Access Directory  http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories

[6]   Digital Repository Infrastructure Vision for European Research http://search.driver.research-infrastructures.eu/

[7]   D-NET: building sustainable Aggregative Digital Library Systems http://www.d-net.research-infrastructures.eu/node/4

[8]   CDS Invenio  http://invenio-software.org/

Share: