Slovník mediálnej a informačnej gramotnosti (SMIG) – prvý krok ku kolaboratívnemu virtuálnemu vzdelávaniu

Introducing

Intencie a tendencie projektu

SMIG je jedným z čiastkových výstupov výskumnej úlohy a s podporou grantu KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT) realizovaného Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej hlavným cieľom je inovácia a skvalitnenie obsahu študijného programu informačné štúdiá prostredníctvom prípravy nových alebo inovovaných predmetov reflektujúcich jednak nové aspekty informačného prostredia, nové výskumné domény v oblasti   informačnej vedy, ale i nové možnosti vzdelávania v sieťovom elektronickom prostredí novej generácie (web 2.0).

SMIG je zároveň zatiaľ skromným príspevkom (čo do rozsahu i obsahu) k čoraz výraznejšie diskutovanej problematike gramotnosti človeka v informačnej spoločnosti. Z hľadiska informačnej edukácie a možných perspektív ho možno považovať za významný tým, že overil možnosti technologicky podporovaného, kolaboratívneho vzdelávania formou študentského, tematicky zameraného portálu pre informačnú a mediálnu gramotnosť.

SMIG má predstavovať operačnú rovinu vzdelávania v oblasti informačnej a mediálnej gramotnosti – intenciou portálu je vytvárať priestor pre praktickú realizáciu a prezentáciu funkčnej aplikácie teoretických poznatkov. Zatiaľ je to len v podobe terminologického slovníka pojmov z oblasti informačnej a mediálnej gramotnosti, ktorý mal na malej ploche overiť možnosť a reálnosť tejto formy vzdelávania, v tomto čase (vstupom do nového semestra) sa však slovník začína rozrastať o nové pojmy. Hlavnou tendenciou portálu v ďalších semestroch bude rozrastať sa o ďalšie obsahové dimenzie a z hľadiska informačnej edukácie významnejšie moduly, ako je hodnotenie zahraničných  štandardov a modelov informačnej a mediálnej gramotnosti, charakteristika realizovaných výskumov a významných podujatí, publikovanie zaujímavostí a informácií zo zahraničnej odbornej literatúry, prezentácia vlastných čiastkových prieskumov a výskumov, ako aj prezentácia najlepších stratégií, metód a techník informačnej  a mediálnej výchovy. Tým by portál mohol predstavovať funkčný a pre odbornú (knihovnícku i pedagogickú) verejnosť využiteľný elektronický informačný zdroj nielen informačného, ale (dúfame) aj inštrumentálneho a metodického charakteru pre oblasť informačnej a mediálnej výchovy.

Zamýšľaný portál predstavuje aj novú možnosť kolaboratívneho vzdelávania, v rámci ktorého študenti tvoria svoj spoločný vzdelávací obsah a vzdelávací priestor. Zároveň predstavuje funkčný priestor pre kolaboráciu viacerých predmetov informačných štúdií – študenti vytvárajú jednak tematicky orientovaný obsah vytváraný na predmetoch orientovaných na gramotnosť, overujú si možnosti metodickej práce v oblasti informačnej a mediálnej výchovy a vzdelávania, zároveň si osvojujú zásady a metodiku tvorby elektronických informačných zdrojov z hľadiska architektúry, dizajnu, funkčnosti zdroja a kvality prostredníctvom tvorby webového sídla pre informačnú a mediálnu gramotnosť.

Charakteristika a popis webového sídla

Myšlienku webového sídla slovníka ako prvá začala realizovať Mgr. Katarína Buzová. Po konzultácii s autorkou projektu PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou sa načrtli prvé skice webu, nasledovalo vyhotovenie wireframov, layoutu a dizajnu stránky a napokon naplnenie obsahom. Webové sídlo bolo vytvorené v jednoduchom HTML kóde s použitím CSS štýlov pre oddelenie formy od obsahu a lepšej prístupnosti webu pre znevýhodnených používateľov.

Sídlo obsahuje globálnu navigáciu s odkazmi na hlavnú stránku, informácie o projekte, autorov jednotlivých definícií a kontaktné údaje. Ťažiskovým prvkom navigácie je hlavný panel s abecedou, ktorej písmená obsahujúce heslá sú klikateľné. Konceptuálne je web slovníka delený na dve časti. Prvou sú definície termínov s bibliografickými odkazmi
a druhou časťou je prehľadný zoznam daných termínov. Položky v zozname sú klikateľné a presmerujú používateľa na konkrétnu pozíciu vybraného termínu v rozšírenej sekcii s definíciami.

Sekundárnym cieľom projektu SMIG je charakter kolaboratívnej administrácie jeho webového sídla. Študenti vyšších ročníkov, ktorí navštevujú kurz Metodológie tvorby a hodnotenia multimédií, budú participovať na vývoji webového sídla tohto projektu. Koncept spolupráce sa delí na tri časti:

Prvá časť je zameraná na manuálnu administráciu zdrojového kódu webu slovníka v zmysle upravovania existujúcich definícií termínov a pridávania nových.

V druhej časti pôjde o vylepšovanie použiteľnosti webu. Na základe poznatkov, ktoré študenti nadobudli počas kurzov Informačnej architektúry, sa zamerajú na používateľsky orientovaný dizajn. Sídlo budú môcť prispôsobovať a meniť, vylepšovať navigáciu, implementovať modul vyhľadávania či pridávať funkcionality, ktoré podporia jednoduchý pohyb používateľa na stránke.

Treťou časťou kolaborácie je vytvorenie komplexného portálu. Okrem slovníka študenti implementujú do portálu aj ostatné, už spomínané moduly (hodnotenie zahraničných  štandardov a modelov informačnej a mediálnej gramotnosti a pod.).

buzova.jpg (59432 bytes)

Úvodná stránka webového portálu Slovník mediálnej a informačnej gramotnosti

Do tejto kolaboratívnej administrácie sa zapoja aj študenti, ktorí budú navštevovať kurz Optimalizácie webových sídiel na internete. Ich cieľom bude optimalizovať web slovníka pre vyhľadávacie nástroje tak, aby bol ľahko nájditeľný a aby získal dobré umiestnenie. Ich úlohou bude aj sledovať, ako sa mení pozícia sídla v daných vyhľadávacích nástrojoch v čase, v závislosti od kľúčových slov v metadátach a obsahu.

Gramotnosť pre všetkých

Projekt v technickom zmysle slova predstavuje pre študentov KKIV živú platformu, na ktorej sa môžu vzdelávať, reálne implementovať svoje znalosti a kreativitu a zároveň vidieť výsledky svojej práce. Motiváciou je pre nich fakt, že ide o projekt verejný, ktorého publikom nie je len akademická obec našej katedry, ale oveľa širšie spektrum ľudí.

Share:
Issue content