Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl (analytická štúdia)

Introducing

Publikácia Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských verejných vysokých škôl – analytická štúdia je kolektívnym dielom autoriek z významných akademických knižníc na Slovensku. Vznikla pod hlavičkou Slovenskej asociácie knižníc na základe vyhodnotenia prieskumov informačnej gramotnosti používateľov akademických knižníc a jej súčasťou je návrh informačného vzdelávania na vysokých školách. Publikáciu autorky odporúčajú vnímať ako užitočný nástroj pri diskusiách o informačnej gramotnosti a mohla by pomôcť pri presadzovaní myšlienky integrácie obsahu informačného vzdelávania do vzdelávacích systémov na vysokých školách na Slovensku.

Publikácia na 115 stranách mapuje projekt sekcie akademických knižníc Slovenskej asociácie knižníc Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských verejných vysokých škôl v roku 2010. Cieľom projektu bolo vypracovať záverečnú analytickú štúdiu o informačnom vzdelávaní, najmä zosumarizovať a vyhodnotiť výsledky prieskumov informačnej gramotnosti študentov slovenských vysokých škôl, ktoré pod názvom IGPAK (Informačná gramotnosť používateľov akademických knižníc) a IGPAK 2 realizovali akademické knižnice v rokoch 2007 a 2010.

Podľa analytickej štúdie, nazvanej rovnako ako projekt, boli výsledkom realizovaných prieskumov o. i. aj nasledujúce zistenia:

 • úroveň informačných kompetencií študentov slovenských vysokých škôl je nízka;
 • rozsah informačného vzdelávania je nedostatočný, ponuka zo strany univerzít je malá;
 • iniciátorom a realizátorom informačného vzdelávania na väčšine vysokých škôl je akademická knižnica;
 • ak študenti absolvujú akciu zameranú na rozšírenie informačných kompetencií, hodnotia ju väčšinou pozitívne;
 • študenti majú záujem o informačné vzdelávanie;
 • záujem o informačné vzdelávanie bezprostredne súvisí s úrovňou informačných potrieb;
 • informačné potreby študenta sú priamo úmerné nárokom na vysokoškolské štúdium;
 • študenti nie sú primerane motivovaní na samostatnú prácu s informáciami;
 • študenti vo veľkej miere preferujú tradičné služby knižníc, nevyužívajú špecializované služby a nástroje na vyhľadávanie odborných/relevantných informácií;
 • študenti sa vyhýbajú práci s cudzojazyčnou literatúrou, nie sú motivovaní na prácu s ňou;
 • nedostatočné informačné a jazykové kompetencie a nízka motivácia na prácu so zahraničnou literatúrou spôsobujú, že študenti v minimálnej miere využívajú elektronické informačné zdroje, najmä zahraničné plnotextové databázy, ktoré sú zdrojom aktuálnych vedeckých informácií.

dzuganova.jpg (30853 bytes)

V prostredí vysokých škôl vyspelých krajín možno sledovať zvyšovanie nárokov na informačné kompetencie študentov. Informačné vzdelávanie sa tu stáva súčasťou strategických dokumentov a prvky informačného vzdelávania súčasťou študijných programov. Samozrejmosťou je aktívna spolupráca akademickej knižnice s pedagógmi pri zlepšovaní a zvyšovaní informačných kompetencií študentov. Na Slovensku je informačné vzdelávanie ešte vždy chápané ako vec akademických knižníc. Realizuje sa viac-menej na princípe dobrovoľnosti a je nesystematické. Personálne kapacity akademických knižníc sú obmedzené, preto sú obmedzené aj aktivity zamerané na informačné vzdelávanie. Podľa prieskumov IGPAK a IGPAK 2 absolvuje na vysokej škole informačné vzdelávanie iba jedna tretina študentov. Samozrejme, môžu sa prijať opatrenia na zvýšenie počtu akcií informačného vzdelávania, publikácia však ponúka lepšie riešenie. Pripraviť knihovníkov na úlohu pedagógov, využívať moderné e-vzdelávacie nástroje. Avšak „izolované“ informačné vzdelávanie, ktoré sa neviaže na konkrétne informačné potreby, sa často míňa účinkom. Snaha knižníc však bez integrácie informačného vzdelávania do vzdelávacieho prostredia neprinesie želaný efekt.

Čo sa ponúka v súčasnosti na zlepšenie tohto stavu? Je to cielené upriamovanie pozornosti akademického prostredia na význam a zvyšovanie informačnej gramotnosti ako jednej zo základných kompetencií pre modernú/znalostnú spoločnosť.
A práve pri argumentácii môžu pomôcť aj výsledky zistení prieskumov informačnej gramotnosti a informačného vzdelávania. Užitočné a zmysluplné môže byť rozpracovanie teoretických východísk a definovanie úrovní informačného vzdelávania zodpovedajúcich konkrétnym potrebám študentov vysokých škôl tak, ako to ponúka táto, v oblasti informačného vzdelávania ojedinelá publikácia, ktorej plný text nájdete na adrese www.sakba.sk.

Share:
Issue content