NAKLIV – Národná sieť pre informačné vzdelávanie

Infomix

Národní klastr pro informační vzdelávaní – NAKLIV (http://www.nakliv.cz/projekt-nakliv) – je online platformou pre komunitu odborníkov v oblasti informačného vzdelávania. Bol vytvorený v rámci realizácie projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť v Českej republike a jeho cieľom je zjednotiť aktivity v oblasti informačného vzdelávania a podporiť spoluprácu zúčastnených partnerov, t. j. zabezpečovať efektívnu komunikáciu, vzájomné zdieľanie informácií a ponúknuť priestor pre spoločné aktivity. Cieľovú skupinu NAKLIV-u tvoria pracovníci vysokých škôl, doktorandi, akademici, knihovníci a ďalší, ktorí sa podieľajú na informačnom vzdelávaní. Projekt má 11 kľúčových   aktivít a medzi najdôležitejšie možno zaradiť najmä:

Semináre: Prvý cyklus prebehol v období september 2010 – marec 2011. Druhý cyklus  práve prebieha. Semináre sú určené na zvyšovanie odborných kompetencií cieľovej skupiny a sú pripravované v dvoch úrovniach – pre lektorov a pre knowledge mentorov. Táto kategorizácia súvisí s tzv. štandardmi, o ktorých sa ešte zmienime.

Stáže: Počas nich vzniká pre zapojené inštitúcie priestor na budovanie komunikačnej a kooperačnej základne, ale i nadväzovanie neformálnych vzťahov. Počas dvojdňových stáží sa zúčastnení oboznámia s aktivitami hostiteľskej organizácie a tak zistia, ako funguje informačné vzdelávanie v praxi.

Online portály: Budovanie siete, ktorá má podporovať komunikáciu a zdieľanie, si dnes bez online podpory nevieme ani predstaviť. NAKLIV využíva potenciál troch webových sídel, ktoré sú síce samostatnými projektovými nástrojmi, ale vzájomne prepojenými. Ide o tieto portály:

  • Kurzy.Knihovna.cz – je tvorený aj partnerským programom PARTSIP (Partnerská sieť informačných profesionálov). Týka sa predovšetkým zabezpečovania e-learningových kurzov pre informačných profesionálov, ale i laickú verejnosť.
     
  • Digitalni.knihovna.cz – tento portál sa formuje ako miesto, kde nájdu odborníci veľké množstvo zdrojov z problematiky knihovníctva a informačnej vedy, a to v podobe internetových odkazov, elektronických publikácií, článkov atď. Chýbať by nemali ani rôzne metodické materiály.
     
  • portál NAKLIV – je komunikačným „stánkom“ pre všetky zapojené osoby a organizácie. Tu vzniká priestor pre diskusie, vlastné názory, nadväzovanie kontaktov a podobne. Súčasťou portálu sú také sekcie ako Ľudia, Skupiny či Blog. Užívatelia tohto portálu aktívne participujú na budovaní tejto sociálnej siete.

Štandardy: V rámci tejto aktivity boli vytvorené Štandardy lektora informačného vzdelávania a knowledge mentora. Uvádzajú základné predpoklady pre tieto dve funkcie a následne ich kompetencie:

  • Jadro tvorí orientácia v problematike informačného vzdelávania a informačnej gramotnosti;
  • 2. časť predpokladov je tvorená schopnosťami a zručnosťami, ktoré sa týkajú ďalších troch oblastí (didaktika, lektorovanie a technológie). V rámci nich sa prihliada ešte na fakt, či ide o tzv. fronálnu výučbu alebo online výučbu;
  • 3. časť tvoria už kompetencie knowledge mentora z oblasti PR a marketingu, výskumu či spolupráce.           

NAKLIV okrem uvedeného ponúka pre komunitu odborníkov v oblasti informačného vzdelávania:

Zdroj: http://www.nakliv.cz/projekt-nakliv

Share:
Issue content