Ocenenia konferencie INFORUM 2011

Infomix

V rámci konferencie INFORUM 2011 (23. – 26. mája 2011, Praha) sa odovzdávali ocenenia za najkvalitnejší produkt či službu v oblasti elektronických informačných služieb v Čechách a na Slovensku. Z jedenástich nominácií získali Cenu konferencie INFORUM 2011 dva české projekty.

Prvým z nich bol interaktívny portál www.wikiscripta.eu, ktorého myšlienka sa zrodila ešte v roku 2008 na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Idea spočívala v spoločnom zdieľaní výučbových materiálov pre pedagógov aj študentov medicíny.

V roku 2010 sa do projektu zapojilo ďalších sedem lekárskych fakúlt z Čiech a Slovenska, čoho dôsledkom bol veľmi dynamický proces rozvoja webového sídla.

Dnes už poskytuje vyše tri a pol tisíca príspevkov z rôznych medicínskych oblastí a v priebehu každého mesiaca pribudne približne tristo nových.

Najvýraznejšie pozitívum projektu WikiScript spočíva v aktívnej spolupráci pri tvorbe výučbových materiálov, možnosti konfrontácie a vytvárania spätných väzieb. Zároveň je i dôkazom efektívneho využívania IKT v rámci e-learingu.   

Druhým oceneným projektom je voľne dostupná elektronická publikácia Metodika tvorby bibliografických citácií. Táto interaktívna príručka opisuje všetky najčastejšie používané citačné štandardy (napr. ISO 690, Harvard, APA style a pod.). Okrem toho sa venuje problematike citačnej a publikačnej etiky a približuje aj základné pravidlá hodnotenia kvality vedeckého časopisu či autora podľa noriem databáz Web of Science a Scopus.       

Čo sa histórie projektu týka, pôvodne táto príručka slúžila len pre potreby Knižnice univerzitného kampusu a Ústrednej knižnice Prírodovedeckej fakulty na Masarykovej univerzite v Brne. Postupne si však našla priaznivcov aj v iných inštitúciách a v radoch odbornej verejnosti. O úspechu myšlienky komplexne priblížiť problematiku tvorby bibliografických odkazov a citovania svedčí nielen získané ocenenie, ale aj neustále rozširovanie príručky a jej nedávna inovácia.

Slovenskú republiku zastupoval v rámci nominácií projekt scientia.skvyhľadávací portál pre vedu a výskum, ktorý je jednotným priestorom pre vyhľadávanie vedeckých a odborných informácií vo viac ako 100 elektronických zdrojoch a databázach.

Share:
Issue content