Asociácia knižníc vysokých škôl ČR a jej odborná komisia pre informačné vzdelávanie

Infomix

Na začiatku existovala len iniciatíva Českého vysokého
učenia technického (ČVUT) a následne i celoštátny zámer vytvoriť odbornú skupinu
zaoberajúcu sa problematikou informačnej výchovy a vzdelávania.

Po celoštátnej porade knižníc vysokých škôl v roku
1999 sa sformovala pracovná skupina pre informačné vzdelávanie a informačnú
gramotnosť (IVIG), ktorá svoju aktívnu činnosť začala vo februári 2000. Prelomovým
bol potom ešte rok 2002, kedy vznikla Asociácia knižníc českých vysokých škôl a
táto pracovná skupina sa stala odbornou komisiou.  

V súčasnosti sú členmi Odbornej komisie pre
informačnú gramotnosť a vzdelávanie (IVIG) zástupcovia z 15 vysokých škôl, 3
verejných knižníc a tiež Ústavu informačných štúdií a knihovníctva na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity.

Ciele IVIG

Za svoje priority si IVIG si zvolila predovšetkým:

  • podporu informačného vzdelávania cez aktivity
    vysokoškolských knižníc,
  • podieľanie sa na budovaní koncepcie informačnej výchovy,
  • vytváranie priestoru pre vzájomné zdieľanie skúseností
    prostredníctvom seminárov, školení, workshopov a pod.,
  • formovanie obrazu o stave informačného vzdelávania na
    národnej a medzinárodnej úrovni.

Vzájomná spolupráca

K plneniu týchto cieľov pomáha i spätná väzba v
podobe odborných seminárov a pracovných seminárov IVIG.

Posledný takýto odborný seminár sa konal 22. septembra
2011 s názvom Nové témy v informačnom vzdelávaní. Odzneli tu napríklad
príspevky venujúce sa informačnému vzdelávaniu doktorandov a vedeckých pracovníkov
či otázke kreativity vo výučbe.

Zdieľaniu dobrej praxe vo výučbe citačnej etiky a
práci s citačnými manažérmi sa venoval zasa posledný pracovný seminár IVIG v júni
2011. Jeho nosnou témou bolo zaradenie otázky citačnej praxe do programu vzdelávania
na vysokých školách. Zaujímavou bola i praktická ukážka práce s citačnými
manažérmi Zotero a EndNote Web.

V rámci pracovných stretnutí a seminárov možno
spomenúť ešte seminár Nebojme sa e-learningu (jún 2009) či Infogram –
cesta správnym smerom?
(október 2009), ktorý bol retrospektívnym zhodnotením
projektu www.infogram.cz, predstavujúceho jeden z
nástrojov podpory informačnej gramotnosti.

Štandardy informačnej gramotnosti vysokoškolského
študenta

Keďže jednou z úloh IVIG je budovanie koncepcie
informačnej výchovy, bolo potrebné zamyslieť sa nad formuláciou určitých
požiadaviek na vedomostnú úroveň vyučujúcich aj študentov.

Odborná komisia IVIG vypracovala krátky dokument
„Štandardy informačnej gramotnosti vysokoškolského študenta“, zhrňujúci kvality
informačne gramotného študenta VŠ.

Informačne gramotný študent VŠ:

  • je schopný porozumieť odborných textom svojho
    študijného oboru, abstrahovať z nich podstatné myšlienky a zároveň sám písať
    odborné texty s využitím poznatkov z informačných zdrojov, ktoré cituje v súlade s
    autorským zákonom a podľa zásad tvorby bibliografických citácií,
     
  • pozná a sleduje kľúčové informačné zdroje svojho
    študijného oboru, na základe pokročilých spôsobov vyhľadávania a s ohľadom na
    právne i morálne aspekty tejto činnosti z nich dokáže získať relevantné
    informácie   rôzneho typu a formátu, ktoré organizuje a uchováva pre
    ďalšie využitie vo svojej odbornej práci,
     
  • využíva pramene numerických a technických informácií,
    vyhľadáva a spracováva numerické a technické dáta a používa ich vo svojej odbornej
    práci,
     
  • ovláda materinský jazyk a dokáže sa v ňom slovne aj
    písomne vyjadrovať, pozná a používa odbornú terminológiu svojho študijného odboru
    v materinskom i cudzom jazyku, najmä v angličtine, na úrovni potrebnej k práci s
    odbornými informačnými zdrojmi a komunikácii v rámci komunity daného odboru,
        
     
  • používa bežne dostupné informačné a komunikačné
    technológie potrebné na vyhľadávanie, získavanie, spracovávanie a prezentáciu
    informácií (rôzneho typu a formátu), ktoré sa týkajú jeho štúdia a odbornej
    práce,  
     
  • je si vedomý morálnych a právnych aspektov využívania
    informácií a pracuje s informáciami v súlade s autorskou etikou a autorským právom.

(Štandardy informačnej gramotnosti vysokoškolského
študenta, Odborná komisia IVIG, 2004, 2007)

Medzi ďalšími dokumentmi, dostupnými aj na webovom
sídle Odbornej komisie IVIG, sú napríklad: „Ako rozumieme informačnej gramotnosti“
alebo „Koncepcia informačného vzdelávania na vysokých školách v Českej
republike“.

Internetové stránky komisie IVIG poskytujú i prehľadný
zoznam príspevkov publikovaných jej členmi a tiež odkazy na rôzne národné i
medzinárodné informačné zdroje, týkajúce sa problematiky informačnej gramotnosti a
vzdelávania. Viac informácií nájdete na:

http://www.ivig.cz/index.html

Share:
Issue content