Digitálna gramotnosť na Slovensku 2011

Infomix

Inštitút pre verejné otázky (IVO) v Bratislave sa v
období apríl – september 2011 venoval prieskumu mapujúcemu jeden z primárnych
predpokladov úspešnej znalostnej spoločnosti, ktorou je digitálna gramotnosť.

IVO sa tejto problematike venuje v podstate už od roku
2000, keď prišiel s prvým výskumom – Druhá gramotnosť (už aj) na Slovensku? Následne
sa už potom v rokoch 2005, 2007 realizovali prieskumy pod názvom Digitálna
gramotnosť na Slovensku
a v roku 2010 prieskum Digitálna gramotnosť a trh práce.

V poradí už štvrtom ročníku výskumu s názvom Digitálna
gramotnosť na Slovensku 2011
sa projektový tím na čele s manažérom Mariánom
Velšicom zameral na zistenie takých skutočností, akými sú napríklad podiel
digitálne gramotných a negramotných v spoločnosti, aké sú skúsenosti ľudí s
využívaním IKT či ako rýchlo sa s nimi dokážu stotožniť a efektívne ich aj
využívať. Ďalej sa výskum venoval otázke úrovne spomínaného druhu gramotnosti v
jednotlivých sociálnych skupinách a tiež tzv. digitálnej priepasti.

Oficiálny terénny zber informácií uskutočnila v júni
2011 agentúra FOCUS formou priamych osobných rozhovorov. Respondentskú vzorku tvorilo 1
138 opýtaných vo veku od 14. rokov.

Získané údaje ponúknu obraz o digitálnej gramotnosti
na Slovensku nielen na základe jednotlivých socio-demografických znakov (vek, pohlavie
a pod.), ale stanú sa aj cenným materiálom na riešenie tejto problematiky.

Zdroj: http://www.ivo.sk/92/sk/uvod

Share:
Issue content