Nová koncepcia rozvoja českých knižníc a čitateľská gramotnosť

Infomix

Vláda ČR schválila Koncepciu rozvoja knižníc ČR na
roky 2011 – 2015.

Cieľom koncepcie je definovať a uviesť do praxe
podmienky pre komplexné služby knižníc v reálnom aj digitálnom priestore.

Pridanou hodnotou bude predovšetkým možnosť online
prístupu k informáciám a dokumentom nezávisle od miesta uloženia. Pozornosť sa bude
venovať aj používateľsky príjemnému rozhraniu, aby bolo využívanie služieb
knižníc jednoduché. Koncepcia má podporiť zvýšenie podielu populácie, ktorá bude
využívať služby knižníc ako dôležitej zložky infraštruktúry znalostnej
spoločnosti.

Koncepcia vymedzuje šesť základných oblastí:

1.    Digitalizácia knižničných
fondov, ochrana a sprístupnenie kultúrneho dedičstva

2.    Prístup k informačným zdrojom a
službám knižníc

3.      Podpora vzdelávania a
čitateľskej gramotnosti

4.    Rovný prístup k službám
knižníc

5.    Kvalita, efektivita a marketing
služieb knižníc

6.    Rozvoj ľudských zdrojov

Ako koncepcia plánuje podporiť čitateľskú
gramotnosť
?

Podporovať úlohu knižníc ako prirodzených centier
rozvoja občianskych komunít a ich kreativity – čo má priniesť rozšírenie služieb
knižníc, väčšiu orientáciu činnosti knižníc na potreby komunity, v ktorej a pre
ktorú pôsobí.

Zakotviť podporu zvyšovania schopnosti efektívne
využívať knižnice v školských vzdelávacích programoch a v koncepcii
celoživotného vzdelávania – knižnice plnia dôležitú úlohu v neformálnom
vzdelávaní. Podmienkou pri využívaní moderných informačných technológií a
služieb pri vzdelávaní aj pri zvládaní bežných životných situácií je získanie
zodpovedajúcej literárnej, dokumentovej, počítačovej a informačnej gramotnosti
obyvateľov. Koncepcia na tento bod viaže tieto ciele a aktivity:

 • Zvyšovať úlohu knižníc v procese celoživotného
  učenia zabezpečením potrebných informačných zdrojov a podporu ďalších aktivít,
 • začleniť princípy poskytovania služieb systémom
  knižníc do koncepčných materiálov iných rezortov,
 • vytvoriť materiálne podmienky pre rozvoj knižníc ako
  centier neformálneho celoživotného učenia (vzdelávacích inštitúcií) pre oblasť
  záujmového vzdelávania a pre oblasť literárnej, dokumentovej, počítačovej a
  informačnej gramotnosti obyvateľov s cieľom zvýšiť ich schopnosť efektívne
  vyhľadávať informačné zdroje,
 • využiť knižnice na získavanie základnej počítačovej
  a informačnej gramotnosti občanov organizovaním kurzov a umožnením prístupu na
  informačné diaľnice,
 • podporiť knižnice ako vzdelávacie centrá obcí,
 • propagovať čítanie najmä medzi deťmi a mládežou a
  aktívne podporovať čitateľskú gramotnosť realizáciou aktivít zameraných na prácu
  s knihou.

Masové sledovanie televízie, rozvoj nových médií a
využívanie informačných technológií je jednou z príčin poklesu úrovne tradičnej
čitateľskej gramotnosti, a tým aj schopnosti selektovať a vyhodnocovať informácie
šírené prostredníctvom nových médií. Nízka úroveň čitateľskej gramotnosti a
vznik druhotnej negramotnosti môže v budúcnosti obmedziť schopnosť ľudí získavať
nové vedomosti a schopnosti v procese celoživotného vzdelávania.

Koncepcia si kladie za cieľ dosiahnuť zlepšenie
čitateľskej gramotnosti a schopnosti vyhodnocovať informácie, zvýšenie počtu detí,
ktoré využívajú knižnice a zvýšenie spoločenskej prestíže čítania.

Ďalším cieľom koncepcie pre oblasť vzdelávania a
čitateľskej gramotnosti je podpora budovania knižničných fondov. Zvýšením objemu
financovania nákupu knižničných fondov v knižniciach ČR je možné vytvoriť
základný predpoklad na zlepšenie obsahu a kvality verejných knihovníckych a
informačných služieb.

Ideálny stav bude, ak knižnice budú schopné
ponúknuť široké spektrum aktuálnej literatúry v tlačenej a digitálnej forme pre
všetky skupiny používateľov (napr. aj pre národnostné a etnické menšiny a pre
zdravotne postihnutých občanov).

Celý text koncepcie je dostupný na: http://goo.gl/cHT0O.

Zdroj: Diskusní skupina knihoven a
automatizace knihoven [knihovna@CESNET.CZ]

Share:
Issue content