Informační vzdělávání uživatelů – aktuální úkoly odborné sekce SDRUK

From abroad

Odborná sekce Informační vzdělávání uživatelů (IVU) vznikla při Sdružení knihoven ČR (SDRUK) v květnu 2009. Od té doby řeší intenzivně otázky spojené s inovací, možná lépe řečeno, se změnami v zajišťování informačního vzdělávání uživatelů veřejných knihoven. Sekce má v současnosti 23 členů a zastoupeny jsou všechny krajské knihovny, Moravská zemská knihovna v Brně, Městská knihovna v Praze, Knihovna Jiřího Mahena v Brně a několik městských knihoven. Každý rok se konají dvě pracovní setkání sekce a odborný seminář.

Činnost členů sekce se mj. odvíjí od průzkumu úrovně a obsahu informačního vzdělávání uživatelů v jednotlivých krajích, který sekce realizovala. Ověřili jsme si, že knihovny stále málo využívají informační zdroje, databáze, Jednotnou informační bránu, webové stránky různých knihoven a informačních institucí. Informační výchova je stále prioritně zaměřena na exkurze, seznamování s orientací v konkrétní knihovně, s využíváním jejích informačních zdrojů a služeb. To je samozřejmé a jednoznačně potřebné, ale na informační vzdělávání máme náročnější požadavky, které zahrnují znalosti, dovednosti a schopnosti práce s infor­ macemi – od formulování požadavku přes vyhledání relevantních informací až po jejich zpracování, prezentaci a možnosti dalšího využití. Dotazník také ukázal na nedostatek materiálů, které by pomohly knihovníkům v jejich práci, a na výrazný nedostatek odpovídajícího vzdělávání knihovníků.

Práce sekce se tedy mj. zaměřuje na vytvoření onoho metodického materiálu. Na něm pracují tři pracovní skupiny. Každá skupina má na starosti jeden modul. Cílem modulu Čtenářská gramotnost (vedoucí Bc. Helena Selucká, KJM Brno) je podpora rozvoje čtenářství, porozumění textu, práce a pochopení beletristického i naučného textu. Obsahem modulu Knihovny – zdroje informací (vedoucí PhDr. Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích) bude získání schopností a dovedností informace nejen vybrat a zpracovat, ale umět je dále aplikovat. Dále pracovat s nejrůznějšími zdroji informací, ale také znát a orientovat se v různých typech knihoven a informačních institucí. A modul Informační zdroje – tištěné, elektronické, audiovizuální (vedoucí Mgr. Jana Leparová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) je zaměřen na práci s databázemi, vyhledávání informací na internetu, využívání elektronických služeb knihoven apod. Všechny tři modu­ ly na sebe navazují a rozvíjejí vědomosti, schopnosti žáků a studentů tak, aby byli úměrně svému věku informačně gramotní a práce s informacemi se stala součástí jejich práce ve škole, při studiu i při rozvíjení odborné zájmové činnosti.

Rok 2011 byl pro sekci SDRUK rokem nabitým událostmi. Uskutečnily se tři akce a došlo též ke změně ve vedení sekce. Po vzájemné dohodě předala Mgr. Eva Svobodová v dubnu 2011 vedení sekce IVU ředitelce Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě Mgr. Veronice Peslerové, která se problematice informačního vzdělávání dlouhodobě věnuje.

V pořadí již třetí seminář se konal ve dnech 12.-13. dubna 2011 v Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. První den byl přednáškový, zaměřený na didaktické pojetí informačního vzdělávání žáků základních a studentů středních škol. Dokladoval, že změna obsahu, pojetí informačního vzdělávání vyžaduje i odpovídající metody výuky a jiný způsob práce s žáky a studenty. Druhý den semináře probíhal formou workshopu a práce ve skupinách. V závěrech ze semináře se objevilo doporučení krajským a pověřeným knihovnám sekce věnovat se více přípravě knihovníků v oblasti informačního vzdělávání uživatelů a začít organizovat regionální semináře a workshopy. Sekce byla dále pověřena vypracováním jednotné terminologie IVU, včetně navržení loga a vhodného sloganu a vytvořením vlastního webového portálu, kde by na jednom místě byly soustředěny materiály a informace týkající se IVU.

14. září 2011 se sekce IVU velmi dobře prezentovala v samostatném programovém bloku na konferenci Knihovny současnosti v Českých Budějovicích. Celý blok odrážel potřebnost neustálého vzdělávání uživatelů knihoven, a to vzdělávání diferenciované, připravované se znalostí potřeb a zájmů konkrétních uživatelských skupin. Vzdělávání uživatelů bylo nahlédnuto jak z pohledu veřejných (městských a krajských), tak z pohledu univerzitních či akademických knihoven. Sekce IVU se prezentovala i na posterech umístěných ve foyeru přednáškového sálu.

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2011 se uskutečnilo dvoudenní pracovní jednání sekce v krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. O tomto jednání bych ráda informovala trochu podrobněji, aby bylo jasnější, co vlastně členové IVU konkrétně v této době dělají a jaké mají plány.

V úvodu jednání bylo shrnuto vše, co sekce za uplynulé období vykonala a zajistila. Přistoupilo se ke kritickému hodnocení, probírání jednotlivých seminářů, co bylo dobré, co je třeba změnit. Členové si v diskusi ujasnili, pro koho sekce pracuje, pro jaké uživatele. Shodli se na důležitosti zkvalitnit informační vzdělávání a podporu informační gramotnosti jednotlivých věkových skupin až do úrovně studentů středních škol.

Vedoucí jednotlivých pracovních skupin (popsány výše) prezentovaly zpracované úkoly a na tomto základě bylo dohodnuto další pokračování a zpracování výstupů v konkrétním tvaru tak, aby je bylo možné předložit plénu na připravovaném semináři v roce 2012. Ten se bude konat ve dnech 25. a 26. dubna 2012 tentokrát v Městské knihovně v Praze. Po diskusi bylo rozhodnuto o náplni semináře. První den by měl proběhnout kratší blok teoreticky zaměřených příspěvků, delší blok příspěvků teoretických, prezentace pracovních skupin a diskuse účastníků. Druhý den probíhali praktické pracovní workshopy.

Pro další období byla zdůrazněna potřeba vzdělávání knihovníků. Tedy zejména krajské knihovny by v rámci vzdělávání pracovníků knihoven ve svých regionech měly klást důraz na informování o současných náročných požadavcích na informační vzdělávání, a třeba formou zmíněných seminářů zprostředkovávat praktické ukázky a zkušenosti, návody „jak na to“. Důraz byl také položen na vzdělávání a informování metodiků krajských knihoven (těm bude věnována pozornost i na odborném semináři v dubnu).

Sekce IVU bude rozšiřovat spolupráci s odbornou sekcí IVIG, s projektem NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání) i s Klubem dětských knihoven SKIP. Informace o sekci IVU lze najít na http://www.sdruk.cz/. Nově budou informace o sekci zveřejněny také na portálu NAKLIV. Připravuje se logo a slogan sekce.

Na rok 2012 jsou v plánu opět tři akce. Ve dnech 25. a 26. dubna 2012 se tentokrát v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě uskuteční seminář. 12. září bude mít sekce IVU na konferenci Knihovny současnosti v Pardubicích opět svou samostatnou sekci. A uskuteční se i pravidelné dvoudenní pracovní setkání (zřejmě v Městské knihovně v Poličce, termín zatím není stanoven).

Materiály, zápisy, informace o sekci jsou dostupné. Je tedy možná i zpětná vazba z vaší strany, od knihovníků z různých knihoven. Rádi přijmeme návrhy, náměty, zkušenosti z praxe a přivítáme případné nové členy.

Share:
Issue content