Zvyšovanie úrovne počítačovej gramotnosti prostredníctvom certifikačného programu ECDL

From Slovakia

Úvod

V posledných desaťročiach sa v súvislosti s pojmami
„digitálna gramotnosť“, „počítačová gramotnosť“ často uvádza skratka
ECDL. Čo je obsahom certifikačného programu ECDL, aké skúsenosti s ním majú iné
krajiny, ako je možné získať ECDL certifikát, ako nám môže pomôcť, čo motivuje
účastníkov testovania k absolvovaniu testov, z akých okruhov znalostí sa robia testy,
odkiaľ ECDL pochádza, kým je garantované, aké typy certifikátov je možné získať,
sú testy stále rovnaké alebo sa menia? Odpovede na tieto i ďalšie otázky sa pokúsi
priniesť nasledujúci článok.

Desať rokov od prvej iniciatívy zaviesť ECDL na
Slovensku

V októbri 2011 sme si pripomenuli 10. výročie návrhu
Rady vlády SR pre informatiku zaviesť a finančne podporiť kvalifikačný program ECDL.
Implementácie programu sa ujala Slovenská informatická spoločnosť (SISp). Vďaka jej
iniciatíve v októbri 2003 získala licenčnú zmluvu, ktorá ju oprávňuje šíriť na
území SR systém ECDL. V decembri 2003 vzniklo prvé slovenské akreditované testovacie
centrum. Od roku 2004 do roku 2011 začalo v SR aktívne pracovať viac ako 50
testovacích centier a bolo vydaných spolu viac ako 30 000 certifikátov o úspešnom
absolvovaní skupiny testov (certifikáty ECDL a ECDL Štart).

Čo vlastne ECDL je a odkiaľ pochádza

ECDL je skratkou označujúcou systém certifikačných
programov European Computer Driving Licence (Európsky vodičský preukaz na počítače).
Certifikát slúži ako potvrdenie o ovládaní základov práce na osobnom počítači a
práce s bežnými počítačovými aplikáciami Microsoft Office. Slovo európsky
vyjadruje jeho platnosť v rámci Európy, čo však nevylučuje jeho akceptovateľnosť
aj v mimoeurópskych krajinách. Internacionálny certifikačný program, ktorý vznikol
po vzore ECDL v neeurópskych krajinách, má označenie ICDL.

Aká je samotná história vzniku ECDL? V roku 1995 sa
Európska komisia ujala myšlienky vzdelávacieho programu CDL (Computer Driving Licence)
pochádzajúcej z Fínska. Na vývoji systému spolupracovalo viac ako 30 veľkých
počítačových spoločností a množstvo IT odborníkov. Tak vznikla vo Švédsku
odborníkmi overená verzia programu s názvom ECDL. Od roku 1997 zaujíma pozíciu
prevádzkovateľa a garanta systému medzinárodná autorita ECDL Foundation, Ltd. (
ECDL-F) so sídlom v írskom Dubline. Ďalším medzinárodným garantom je The Council of
European Professional Informatics Societies (CEPIS). Slovenským prevádzkovateľom a
garantom systému ECDL je člen CEPIS-u – Slovenská informatická spoločnosť.

Aké typy certifikátov je možné získať

Na získanie Certifikátu ECDL na základnej úrovni
je potrebné úspešne absolvovať sedem štandardizovaných testov. Existuje však aj
skrátená verzia. Po úspešnom absolvovaní aspoň štyroch testov môže absolvent
požiadať o udelenie Certifikátu ECDL Štart. Ak sa vlastník tohto certifikátu
rozhodne do 3 rokov pokračovať v testoch a všetky úspešne absolvuje, má možnosť
získať plný certifikát.

V súčasnosti prebiehajú prvé testovania na pokročilej
úrovni.
Na získanie Certifikátu ECDL Advanced je potrebné úspešne absolvovať
jeden test z konkrétnej oblasti IT, na dosiahnutie Certifikátu ECDL Expert 4
štandardizované testy.

Všetky získané certifikáty majú časovo neobmedzenú
platnosť.

Testovanie

Testovanie na základnej úrovni

Okruh požadovaných vedomostí a zručností uchádzača o
konkrétny certifikát vymedzujú tzv. sylaby. S vývojom softvérov sa menia aj ich
verzie a tiež znenie testových otázok. Na získanie Certifikátu ECDL na základnej
úrovni je potrebné zvládnuť vedomosti obsiahnuté v aktuálnej verzii sylabu 5.0,
ktorý zahŕňa nasledujúce oblasti:

1.   Základy informačných a komunikačných
technológií (IKT)

2.   Práca s počítačom a správa súborov

3.   Spracovanie textu

4.   Tabuľkový kalkulátor

5.   Používanie databáz

6.   Prezentácia

7.   Prezeranie webových stránok a komunikácia

Plné znenie aktuálneho sylabu pre 7 modulov uvádza v
angličtine zdroj [3] a v slovenčine zdroj [4].

Vytváranie nových verzií sylabov a ich zverejňovanie je
v právomoci autority ECDL Foundation, Ltd. Overovacie testy, ktoré dostane uchádzač
pri testovaní, sa zostavujú z neverejnej bázy testov a vyhodnocujú sa predpísanou
metodikou. Testy je možné absolvovať v akreditovaných testovacích centrách pod
vedením akreditovaného skúšobného komisára, ktorý úspešne absolvované testy
zaznamená do indexu študenta. Testovanie sa riadi spoločnými zásadami záväznými
pre všetky centrá.

Testovanie na pokročilej úrovni

Zvyšujúca sa počítačová gramotnosť si vyžiadala
testy s vyššou náročnosťou. Program pokročilej úrovne (ECDL Advanced) má širší
záber a požaduje väčšiu hĺbku vedomostí v porovnaní so základnou úrovňou.
Aktuálna verzia pozostáva zo 4 sylabov.

Sylabus ECDL Advanced – Pokročilá práca s textom

Sylabus ECDL Advanced – Pokročilá práca s tabuľkami

Sylabus ECDL Advanced – Pokročilá práca s databázou

Sylabus ECDL Advanced – Pokročilá práca s prezentáciou

Plné znenie sylabov uvádzajú zdroje [3]
a [4].

Prvé školenia a testovania úrovne Advanced začali na
Slovensku v októbri tohto roku. V najbližšom čase môžeme očakávať postupné
rozširovanie testovania do jednotlivých akreditovaných testovacích centier.

Prínos

Príprava na testovanie vyžaduje od uchádzačov určité
úsilie a vôľu získavať nové vedomosti. Prínos predstavuje už samotná príprava na
testovanie. Pre študenta je to nastavenie jeho digitálnej gramotnosti na úroveň
potrebnú pre ďalšie vzdelávanie. Prínosom pre zamestnanca úradu, jeho
zamestnávateľa aj potenciálnych klientov je to, že nadobudnuté IT zručnosti sa
vzápätí odrazia na zlepšení kvality jeho práce.

Testovanie pomáha účastníkovi získať reálnejší
pohľad na vlastné schopnosti a zručnosti a nastaviť seba hodnotenie podľa určitých
certifikovaných kritérií. Výsledky testov na jednej strane ukazujú nedostatky a
podnecujú k zlepšeniu, na druhej strane môžu byť pozitívnou terapiou pre znížené
sebavedomie.

Certifikát ECDL predstavuje oficiálne potvrdenie, že
úroveň vedomostí a zručností konkrétnej osoby dosiahla požadovanú hranicu. Každý
z certifikátov vystavených na Slovensku má medzinárodnú platnosť. Môže slúžiť
ako doklad zvýhodňujúci jeho držiteľa pri hľadaní zamestnania doma či v
zahraničí.

Skúsenosti zo sveta

Jedným z konkrétnych cieľov politiky mnohých krajín na
národnej úrovni je rozšírenie digitálnej gramotnosti. Príkladom pozitívneho
účinku na zvýšenie digitálnej gramotnosti bolo hromadné zavedenie ECDL certifikácie
do škôl v krajinách Rakúsko, Taliansko a Írsko.

V Rakúsku funguje program „ECDL v školách“ od roku
1998. V roku 2008 bolo do tohto programu zapojených 1 200 škôl. Doteraz rakúske školy
vykonali približne 1 milión ECDL testov. Testovania sa zúčastnil približne každý
tretí študent.

V talianskom vzdelávacom systéme bol v roku 1999 prijatý
ECDL ako oficiálny štandard na hodnotenie úrovne zručnosti pri práci s počítačom.
Až do konca roku 2009 sa v rámci verejného školského sektora zaradilo do programu
ECDL 640 000 študentov z 80 odborných a 1 900 stredných škôl.

V Írsku bol zavedený ECDL program vo viac ako 400
školách. Certifikačné skúšky od jeho zavedenia absolvovalo 120 000 študentov.
Pritom veková hranica detí schopných absolvovať testy sa stále znižuje.

Domáce skúsenosti

V súčasnosti je na Slovensku viac ako štyridsať
akreditovaných testovacích centier (ATC). Ich zoznam, zverejnený na internetovej
stránke [4], uvádza názvy jednotlivých centier, adresy ich
webových stránok, označenia testovacích miestností, počet miest, ktorý poskytujú,
vhodnosť miestnosti na testovanie zdravotne hendikepovaných účastníkov a
ponúkané softvérové platformy. Na stránke [4] sa nachádzajú
aj ukážkové testy, ktoré približujú formu, akou sú zadávané úlohy pri
testovaní. Zverejnené sú aj aktuálne termíny testovania v jednotlivých centrách.

Správu údajov súvisiacich s testovaním zabezpečuje pre
testovacie centrá spoločný internetový server. Výsledky testov sú účastníkovi
sprístupnené zvyčajne do 7 dní. Neúspešné testy je možné opakovať.

Overovanie gramotnosti zdravotne postihnutých uchádzačov
(telesne, sluchovo a zrakovo) upravujú osobitné usmernenia a robí sa iba v centrách s
príslušnou akreditáciou.

Okrem snahy sprístupniť testovanie telesne
hendikepovaným občanom, slovenský prevádzkovateľ ECDL vyvinul snahu aj smerom k
ďalším hendikepovaným skupinám obyvateľstva. V roku 2011 sa v rámci 9 projektov
zúčastnili testovania ECDL aj sociálne, zdravotne, vekom alebo inak znevýhodnení
občania Slovenska. Bolo to vďaka finančnej pomoci sprostredkovanej iniciatívou
„Digitálna gramotnosť pre všetkých“, ktorú vyvinula Slovenská informatická
spoločnosť. Testovania sa zúčastnilo 112 uchádzačov z ohrozených skupín: študenti
zo sociálne slabších vrstiev, rómski žiaci, dislektici, obyvatelia krízových
centier, dôchodcovia i študenti univerzity tretieho veku. Iniciatíva získala
medzinárodné ocenenie účastníkov fóra Nadácie ECDL v kategórii „Sociálna
inklúzia“. V októbri 2011 prevzala ocenenie v Dubline vedúca Kancelárie ECDL
Slovenskej informatickej spoločnosti.

Akreditované testovacie centrum Žilinskej univerzity v
Žiline by sme mohli zaradiť medzi staršie testovacie centrá. Svoju činnosť začalo v
roku 2005. V miestnosti SKU0033 má k dispozícii 6 miest na testovanie. Úspešní
účastníci testovania tu získali približne 150 Certifikátov ECDL a 282 Certifikátov
ECDL Štart. Centrum v súčasnosti vlastní akreditáciu testovania na základnej
úrovni. Pre študentov s telesným postihnutím zaviedla univerzita akreditovaný
vzdelávací kurz „Efektívna práca na počítači“. Jeho cieľom je pomôcť
študentom s telesným hendikepom primeraným tempom zvládnuť základné informačné
technológie.

Pre samostatné štúdium základov práce s počítačom
boli na univerzite vytvorené publikácie [7] a [8]
doplnené ozvučenými animovanými návodmi na DVD a CD nosičoch. Novšia publikácia [7] vysvetľuje prácu v prostredí operačného systému MS Windows
Vista a používanie slovenskej verzie programového balíka MS Office 2007. Publikácia [8] učí, ako pracovať v prostredí operačného systému MS Windows
XP a používať programový balík MS Office 2003.

Záver

Hoci testovanie na Slovensku nenadobudlo také rozmery, ako
uvádzajú štatistiky z Rakúska, Talianska a Írska, Slovensko je jednou z krajín,
ktorá dáva možnosť získať certifikáty na základnej alebo pokročilej úrovni
(Certifikát ECDL, Certifikát ECDL Štart, certifikáty Advanced a Certifikát ECDL
Expert). K rozširovaniu digitálnej gramotnosti na Slovensku prispieva vybudovaná sieť
akreditovaných testovacích centier ATC, ktoré okrem certifikačných testov ponúkajú
prípravné školenia, publikované kurzy a študijné materiály. Centrá sú
zastrešené Kanceláriou ECDL Slovenskej informatickej spoločnosti, ktorá
zviditeľňuje vzdelávacie aktivity aj na medzinárodnom poli, čoho príkladom je
získané medzinárodné ocenenie Kancelárie ECDL.

 

Použité zdroje

[1]   Ivaniga, P., Mikuš, Ľ.: Počítačová
gramotnosť
. Svet komunikácie [elektronický zdroj]: sila e-informácií,
internetový denník. 24.01.2007, 2 s. ISSN 1336-2380. [cit. 14.10.2011].

       Dostupné na
internete: http://www.svet-komunikacie.sk/index.php?ID=2959
 

[2]   Ivaniga, P., Mikuš, Ľ.: Počítačom
podporované vyučovanie
. Svet komunikácie [elektronický zdroj]: sila
e-informácií, internetový denník. 20.11.2007, 2 s. ISSN 1336-2380.

       Dostupné na
internete: http://www.svet-komunikacie.sk/index.php?ID=4043 (14.10.2011)

[3]   Hlavná stránka ECDL. [cit. 14.10.2011].
Dostupné na internete: http://www.ecdl.org  

[4]   Hlavná stránka ECDL na Slovensku. [cit.
14.10.2011]. Dostupné na internete:http://www.ecdl.sk  

[5]   ATC Žilinská univerzita. [cit.
14.10.2011].  Dostupné na internete: http://atc-ecdl.kis.fri.uniza.sk/
 

[6]    http://itas.sk/spravy/projekt-europskeho-vodicskeho-preukazu-na-pocitace-otvoreny-aj-na-Slovensku
  [cit. 14.10.2011].

[7]   Mikuš, Ľ., Frnčo, V., Pilátová, K.,
Szendreyová, A., Škvarek, O.: Efektívna práca na počítači: príprava na testy
ECDL
. 1. vyd. Žilina : EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2011. 254 s. + 1
CD-ROM. – ISBN 978-80-554-0312-0. (ISBN pre CD: 978-80-554-0313-7. (APP))

[8]   Mikuš, Ľ., Frnčo, V., Szendreyová, A.,
Škvarek, O.: Efektívna práca na počítači. Žilina : Žilinská prvá
obchodná, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-969651-0-6. (Obsahuje CD-ROM so vzdelávacím
kurzom).

Share:
Issue content