Ako realizujeme informačné vzdelávanie v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

From Slovakia

Vedieť aktívne a tvorivo pracovať s informáciami, analyzovať ich, spracovávať a odovzdávať je súčasťou vzdelávacieho procesu a aj cieľom informačného vzdelávania, ktoré realizujú pracovníci knižníc. V našej akademickej knižnici vznikla potreba organizovať informačné vzdelávanie kvôli nedostatočnej informačnej gramotnosti používateľov, ktorí mali problémy s vyhľadávaním v online katalógu a dostupných databázach, nevedeli vypĺňať formuláre a tlačivá na objednávanie služieb a pracovať so získanými informáciami a informačnými zdrojmi.

Informačné vzdelávanie realizujeme viacerými formami. Už osem rokov sú vystúpenia pracovníkov Univerzitnej knižnice UMB súčasťou úvodných stretnutí, ktoré organizujú fakulty pre študentov prvých ročníkov denného a externého štúdia. Pracovníci knižnice majú možnosť v približne 15-minútových vstupoch prezentovať základné informácie o univerzitnej knižnici a jej službách. Časový priestor, ktorý nám fakulty poskytujú, umožňuje základnú navigáciu smerom ku knižnici a prvý kontakt s potenciálnym používateľom. Ak sa študent u nás zaregistruje, vznikne lepšia možnosť zoznámiť ho s elektronickými zdrojmi a službami a naučiť ho efektívne vyhľadávať informácie. V roku 2011 sa úvodných stretnutí zúčastnilo 3 656 študentov a približne tretina sa bezprostredne zaregistrovala v Univerzitnej knižnici.

Vďaka dobrej spolupráci s pedagógmi sa nám na jednej z fakúlt darí realizovať informačné vzdelávanie pre študentov prvého ročníka v rámci predmetu Úvod do štúdia. Okrem základných informácií sa môžeme podrobnejšie venovať vyhľadávaniu v online katalógu, informáciám o knižničnom fonde, základnej knihovníckej terminológii a elektronickým službám. Boli by sme radi, keby sa informačné vzdelávanie stalo pevnou súčasťou tohto predmetu na všetkých fakultách našej univerzity a prednášky knižnično-informačných pracovníkov neboli v rámci predmetu Úvod do štúdia len jednorazovou záležitosťou.

Dni otvorených dverí na univerzite a jednotlivých fakultách sú pre nás príležitosťou poskytnúť informácie študentom stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Pre študentov stredných škôl realizujeme aj exkurzie do našej univerzitnej knižnice, ktorých obsahom sú informácie o organizácii knižnice a jej službách, krátka inštruktáž na prácu s online katalógom a prehliadka priestorov knižnice.

berackova_foto1.jpg (34473 bytes)

Na podporu informačného vzdelávania používateľov využívame tlačené letáky o Univerzitnej knižnici UMB s kontaktmi, adresami a otváracími hodinami jednotlivých pracovísk, časopis Bibliotheca Universitatis (s prílohou Informačné listy EDC), v ktorom štvrťročne prinášame informácie o našej činnosti, o knižných novinkách a sprístupnených databázach. Informácie o zaujímavých podujatiach a informačných zdrojoch zverejňujeme aj na webovej stránke a sociálnej sieti Facebook.

Pravidelne organizujeme školenia na prácu s elektronickými informačnými zdrojmi (EIZ), ktoré knižnica sprístupňuje. Ide predovšetkým o databázy z projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Školiteľom je pracovník oddelenia informačných služieb Univerzitnej knižnice UMB, ktorý s EIZ pracuje a pravidelne sa zúčastňuje workshopov, na ktorých sa prezentujú najnovšie novinky z prostredia EIZ. Počas Týždňa slovenských knižníc a Týždňa vedy pozývame aj zástupcov spoločností, ktoré distribuujú a propagujú databázy na území SR. Tieto prezentácie sú zamerané na konkrétne databázy a prezentácie noviniek z portfólia týchto spoločností.

V roku 2011 sme zorganizovali viaceré podujatia zamerané na efektívne vyhľadávanie informácií, publikovanie vo svetových odborných časopisoch a vzdialený prístup k informačným zdrojom. Uskutočnili sme školenia pre doktorandov a zahraničných študentov programu Erazmus. V spolupráci s pedagógmi niektorých katedier sme pripravili prezentácie pre študentov rôznych študijných odborov. Samotné prezentácie sa stretli so záujmom a študenti boli úprimne prekvapení, koľko dobrých a užitočných informácií v databázach nájdu. Teší nás, keď sa na nás opätovne obracajú pedagógovia a žiadajú o zorganizovanie školenia k EIZ s ukážkou vyhľadávania a spracovávania vyhľadaných výsledkov. Žiaľ, ešte stále ich nie je toľko, koľko by sme očakávali. Ak informačné vzdelávanie nie je pevnou súčasťou osnov štúdia na vysokých školách, realizuje sa len vďaka aktivite knižníc a ochote i časových možností pedagógov. Ak používatelia prejavia záujem, je na knižnici, aby to čo najlepšie využila.

Informačné vzdelávanie je súčasťou každodennej práce pracovníkov študovní i rešeršných služieb. Pracovníčka referátu rešeršných služieb poskytuje študentom individuálne konzultácie a informácie o vyhľadávaní a spracovávaní výsledkov z EIZ, prípadne informuje o voľne dostupných EIZ. Propaguje využívanie licencovaných zdrojov aj pri vypracovávaní rešerše a podnecuje záujem o kvalitné informácie, ktoré sa v nich nachádzajú. Študenti napriek tomu pri jazykovom vymedzení rešerše naďalej preferujú len slovenský a český jazyk. Hoci štatistiky využívania EIZ majú stúpajúcu tendenciu, ešte stále u študentov chýbajú informácie o tom, aké informačné zdroje môžu počas svojho štúdia na UMB využívať.

berackova_foto2.jpg (52915 bytes)

Súčasťou informačného vzdelávania, ktoré Univerzitná knižnica zabezpečuje v priebehu akademického roka, sú aj aktivity orientované na vedecko-pedagogických pracovníkov, zamerané na evidenciu publikačnej činnosti a na pracovníkov katedier poverených vedením čiastkových knižníc.

Pravidelne organizujeme workshopy k evidencii publikačnej činnosti, ktorých cieľom je zefektívniť proces zberu dát a evidencie publikačnej činnosti na univerzite. Účastníkov oboznamujeme s platnou legislatívou týkajúcou sa publikačnej činnosti, s poslaním a úlohami Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, vyhľadávaním karentovaných časopisov v databáze Current Contents Connect.

Podstatná časť seminárov je venovaná správnemu zapisovaniu údajov do elektronických formulárov publikačnej činnosti a príprave výstupov z databázy publikačnej činnosti. Pri vypĺňaní elektronických formulárov sa účastníci naučia, ktoré polia sú povinné, ako sa správne zapisujú kľúčové slová, prečo je nevyhnutné čo najpresnejšie uvádzať zdrojový dokument, vydavateľské údaje, ISBN, ISSN a pod. Semináre organizujeme každý rok a môžeme konštatovať, že sa nám vždy podarí naplniť stanovené ciele. Naša snaha sa stretáva s pozitívnym ohlasom, čo nás spätne motivuje pri príprave ďalších takýchto podujatí.

V roku 2011 sme pripravili celkovo 31 podujatí zameraných na informačné vzdelávanie používateľov, ktorých sa zúčastnilo 4 297 študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov univerzity. Veríme, že množstvo informácií, ktoré nás dennodenne zahlcujú zo všetkých strán, a potreba zorientovať sa v nich prinúti študentov našej univerzity čoraz viac využívať služby Univerzitnej knižnice UMB v oblasti informačného vzdelávania. Je nevyhnutné, aby v tomto procese knižnica úzko spolupracovala s pedagogickými pracovníkmi. Len tak sa nám podarí zvyšovať informačnú gramotnosť používateľov

.

Share:
Issue content