Informačné vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave

From Slovakia

Slovenská asociácia knižníc nedávno realizovala viaceré prieskumy zamerané na zistenie stavu informačnej gramotnosti študentov vysokých škôl. Domnievame sa, že výsledky týchto prieskumov potvrdili to, čo väčšina knihovníkov pôsobiacich v akademických knižniciach tušila a vedela. Zo záverov analytickej štúdie Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl   (Bellérová a kol., 2010) vyberáme len zopár tvrdení:

 • úroveň informačných kompetencií študentov je nízka,
 • rozsah informačného vzdelávania je nedostatočný,
 • iniciátorom a realizátorom informačného vzdelávania na väčšine vysokých škôl je akademická knižnica,
 • študenti prejavujú záujem o informačné vzdelávanie,
 • informačné potreby študenta sú priamo úmerné nárokom na vysokoškolské štúdium,
 • študenti vo veľkej miere preferujú tradičné služby knižníc, nevyužívajú špecializované služby a nástroje na vyhľadávanie odborných informácií.

Možno konštatovať, že všetky tieto tvrdenia v úplnom rozsahu platia aj v prostredí Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj UK). Akademická knižnica UK i jednotlivé fakultné knižnice si to veľmi dobre uvedomujú a systematicky sa snažia o zmenu a zlepšenie stavu v oblasti informačnej gramotnosti zavedením pravidelného informačného vzdelávania.

Informačné vzdelávanie sa realizuje v dvoch základných rovinách. Jednu rovinu reprezentujú stretnutia so študentmi prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia počas  zápisov, resp. na začiatku výučby v zimnom semestri. Študenti sú informovaní o systéme knižníc na UK, rozmiestnení knižníc, základoch práce s online katalógom, spôsobe požičiavania literatúry a stručne o možnosti využívať externé informačné zdroje. Vo viacerých prípadoch sa s týmito študentmi stretávame aj v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, kde sa venujeme najmä metodike spracovania záverečnej práce. Tieto stretnutia využívame i na opakovanú „osvetu“ venovanú elektronickým informačným zdrojom, vzdialenému prístupu k nim a pod.

Druhú, podstatne širšiu a obsiahlejšiu, rovinu predstavuje kurz pod názvom Informačné zdroje, ktorý je prednostne určený študentom prvého ročníka doktorandského štúdia (informačný list predmetu je v prílohe *). Tento kurz sa úspešne realizuje už tri roky na Filozofickej fakulte UK a v tomto akademickom roku sa prvýkrát uskutočnil aj na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a Pedagogickej fakulte UK. Kurz štandardne pozostáva z troch stretnutí s nasledujúcim zameraním:

 • obsahom prvého stretnutia sú informácie o knižniciach na UK a knižničnom systéme SR, medziknižničnej výpožičnej službe a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe, práci s online katalógmi (súborný online katalóg UK, Súborný katalóg periodík SR, Slovenská knižnica, Jednotná informačná brána, WorldCat a pod.), publikačnej činnosti – spôsobe nahlasovania a evidencie, centrálnom registri publikačnej činnosti (CREPČ), Centrálnom registri umeleckej činnosti (CREUČ), príprave záverečnej práce, Centrálnom registri záverečných prác (CRZP);
   
 • ťažiskom druhého stretnutia sú externé informačné zdroje – projekt NISPEZ, databázy získavané UK a voľne prístupné elektronické informačné zdroje;
   
 • tretie stretnutie sa sústreďuje na federatívne vyhľadávače, referenčné a citačné manažéry.

Na tieto stretnutia nadväzuje individuálna práca s online katalógmi a databázami. Podmienkou absolvovania kurzu a získania kreditov je účasť aspoň  na dvoch stretnutiach a vypracovanie dvoch zadaní – 1. vyhotovenie rešerše na tému dizertačnej práce z relevantných elektronických informačných zdrojov prístupných pre UK; 2. vyhľadanie relevantných časopisov pre daný odbor, ktoré sú karentované, a zistenie ich „impact factora“. Zadania by mali byť spracované v súlade s platnými citačnými normami. Ku každému  zaslanému zadaniu posielame vyjadrenie o správnosti, resp. v prípade problému upozorňujeme na chyby, nesprávny postup atď. Kurz je viac-menej vedený formou vzájomného dialógu, v rámci stretnutí operatívne reagujeme na podnety, otázky a potreby poslucháčov.

Na základe našich doterajších skúseností možno konštatovať,   že doktorandi sú mimoriadne vnímaví a obsah kurzu ich zaujíma. Často sa dokonca stretávame s výčitkami, prečo sa o danej problematike nedozvedeli už skôr. Zarazí a umlčí ich odpoveď – o našich službách sme vás informovali na začiatku bakalárskeho i magisterského štúdia, i v poslednom ročníku, ale zrejme ste to vtedy nepovažovali za dôležité… Keďže medzi povinnosti doktorandov patrí o. i. aj výučba, je pozitívne, že po osvojení práce s elektronickými informačnými zdrojmi ich následne používajú v rámci svojich prednášok a seminárov. Súčasne očakávajú, že aj ich študenti sa s týmito zdrojmi oboznámia a budú s nimi pracovať. Takto sa postupne a systematicky rozširuje informačná gramotnosť, ako aj využívanie e-zdrojov.

Na záver ešte chceme stručne informovať o novej službe „Objednaj si knihovníka“. Služba bola študentom Univerzity Komenského ponúknutá v tomto akademickom roku a zaznamenávame na ňu pozitívne odozvy. Záujemca o stretnutie s knihovníkom (či skôr s knihovníčkou) vyplní na webovej stránke formulár, kde definuje oblasť svojho záujmu. Na základe formulára si prostredníctvom elektronickej pošty s používateľom dohodneme miesto a termín stretnutia. Najčastejšie sa používatelia na nás obracajú kvôli vypracovaniu rešerše pre bakalársku alebo diplomovú prácu. Rešerše však zásadne nerobíme, ale snažíme sa naučiť používateľov identifikovať relevantné a dôveryhodné zdroje, vysvetlíme im stratégiu rešeršovania, postup pri príprave práce a pod. Zaznamenávame záujem nielen zo strany študentov UK, ale i našich pedagógov či študentov iných vysokých škôl. Študentom iných škôl odporúčame návštevu ich akademickej knižnice, našim pedagógom sa intenzívne venujeme a často sa i my dozvieme mnohé zaujímavé informácie.

gondova.jpg (192017 bytes)

Obr. č. 1 – Náhľad na stránku novej služby  Objednaj si knihovníka

 

Citovaná literatúra:

Bellérová, B., et al. Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl – analytická štúdia vyhodnotenie prieskumov akademických knižníc a návrh koncepcie vzdelávania. Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2010. ISBN 978-80-89284-69-6.

Príloha č 1: Informačný list predmetu (doc)

Share:
Issue content