Účasť knižnice Vysokej školy manažmentu na informačnom vzdelávaní

From Slovakia

Jednou z úloh vysokej školy je usmerniť študentov pri
získavaní a spracovávaní informácií počas štúdia, ale aj v záujme toho, aby
následne boli schopní vytvárať nové informácie a poskytovať/zdieľať ich na
ďalšie využívanie.

Hlavným cieľom knižnice je poskytnúť študentom doplnkovú
literatúru a ďalšie informačné zdroje potrebné na štúdium a úspešné
absolvovanie v ponúkaných študijných programoch. Široká ponuka publikácií obsahuje
tituly z oblasti ekonómie, manažmentu, účtovníctva, financií, marketingu,
komunikácie, informačných systémov, práva, sociológie, ekológie a výučby
anglického jazyka.

Materiály sú prevažne v anglickom jazyku, časť zbierky je v
jazyku slovenskom a českom. Snahou knižnice je, aby informačné zdroje pokrývali
všetky stupne vysokoškolského štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské) v
jazyku slovenskom aj anglickom. Všetky základné informácie o možnostiach získavania
študijných materiálov sa noví študenti dozvedia na úvodnom zápise do ročníka.

Vysoká škola manažmentu (VŠM) – http://www.vsm.sk
– sa snaží zvyšovať informačnú gramotnosť prostredníctvom nasledujúcich
činností:

– zvyšovaním nárokov na informačné kompetencie študentov,

– informačným vzdelávaním, ktoré je súčasťou základných
dokumentov,

– prvkami informačného vzdelávania zakomponovanými do odborných
predmetov, ale aj vo forme samostatných predmetov,

– aktívnou spoluúčasťou akademickej knižnice pri informačnom
vzdelávaní.

Pre študentov knižnica organizuje v rámci úvodného predmetu do
štúdia “Inštruktáže o knižnici s orientáciou na písanie seminárnych a
kvalifikačných prác”. Pracovník knižnice tu systematicky vysvetľuje študentom,
ako postupovať pri vyhľadávaní informácií na danú tému. Najskôr sa zameria na
oboznámenie sa s témou, jej základnými pojmami, a následne na to určí kľúčové
slová. Na výber kľúčových slov sa kladie hlavný dôraz, keďže sú základom
úspešného nájdenia relevantných informácií. Je to dôležité aj preto, že podľa
pravidiel VŠM knižnica nesmie študentom poskytnúť rešeršné služby, nakoľko sa
vyžaduje ich samostatná práca pri vyhľadávaní informácií. Na vyhľadávanie je
možné využiť jednak online katalóg knižnice a jednak e-zdroje, pričom sa
zdôrazňuje hodnovernosť zdrojov (komerčné vs. odborné). V závere pracovník
knižnice prezentuje interný dokument školy o správnej forme písania prác, citovaní
atď.

Knižnica sa aktívne zúčastňuje informačných dní univerzity,
ktoré sa konajú pred začiatkom akademického roka pre nových učiteľov, a zohráva
dôležitú úlohu pri vypracovávaní rešerší pre pedagógov, ako aj následnom
evidovaní ich publikačnej činnosti, všetko v súlade s akademickou etikou a autorským
zákonom.

Knižnica VŠM sa v rámci informačného vzdelávania sústreďuje
najmä na využívanie online databáz ponúkaných v spolupráci so City University of
Seattle.

Pedagógovia a študenti programov City University, akreditovaných
v USA, ako aj študenti duálneho programu, akreditovaného v USA aj v SR, majú voľný
prístup do viac ako 40 databáz obsahujúcich relevantné zdroje pre akademický výskum
a seminárne a kvalifikačné práce. Databázy zahŕňajú odborné a recenzované
články schválené odborníkmi, výročné správy organizácií, brožúry,
štatistické údaje, firemné profily, priemyselné analýzy, finančné ukazovatele,
odborné i populárne články, ako aj rozsiahlu zbierku odborných elektronických kníh.

Knižnica pod akademickým vedením organizuje workshop používania
týchto databáz v rámci samostatného predmetu. Obsah workshopu je prispôsobený
stupňu vysokoškolského štúdia, t. j. požadovanej náročnosti zdrojov (ako napr.
recenzované, nerecenzované alebo populárno-náučné články). Pracovník knižnice
prezentuje vybrané databázy, pričom sa zameriava na tvorbu kľúčových slov.
Nezabudne tiež spomenúť spôsob citovania týchto zdrojov a následne asistuje
študentom pri ich skúšobnom vyhľadávaní.

Keďže používanie online databáz ako zdrojov je povinné pri
všetkých predmetoch VŠM, knižnica poskytuje aj individuálne školenia pre prácu s
týmito databázami.

Vybrané databázy používané na VŠM a ich stručný popis

ACM Digital Library: recenzie, prieskumy, počítačové a
programové dokumentácie, zborníky;

Books 24×7: viac ako 12 000 odborných elektronických kníh
z oblasti manažmentu, informačných technológií, financií a podnikania;

Education Journals: citácie a plnotextové články z viac
ako 500 odborných a populárno-náučných periodík;

Global Market Information: sedem plnotextových databáz s
marketingovými informáciami: údaje o krajinách, dáta a analýzy životného štýlu
spotrebiteľov, údaje o spotrebiteľských trhoch, predpovede, spoločnosti a značky,
informačné zdroje a hlavné trhové profily;

IEEE Computer Society: plnotextové články z IEEE
časopisov zahŕňajúce internetové programovanie, inteligentné systémy, bezpečnosť,
súkromie a ďalšie témy v oblasti informačných technológií;

Lexis/Nexis Academic: prípadové štúdie z práva, novinky
v legislatíve a legislatívne dokumenty z USA, Kanady, Európskej únie, Spojeného
kráľovstva a ďalších krajín, ako aj články z vyše 5 600 novín, časopisov a
odborných periodík;

Mint Global: celosvetové pokrytie profilov a finančných
výkazov verejných a súkromných Net Advantage: finančné dáta firiem, prehľady a
analýzy investičných fondov, dlhopisov, akcií a trendov v priemyselných oblastiach.

Aktivita knižnice na informačnom vzdelaní má stúpajúci
charakter, čo dokazuje aj porovnanie posledných dvoch rokov (tab. 1):

baginova_tab1.jpg (25459 bytes)
  Tabuľka 1

Úspešnosť inštruktážnych lekcií a workshopov prináša zmenu
v spôsobe zmenu vyhľadávania zdrojov; znížilo sa používanie jednoduchého
vyhľadávania a zvýšilo sa používanie rozšíreného (expertného) vyhľadávania s
využitím registra (indexu). Najvýraznejším indikátorom zvýšenej informačnej
gramotnosti je pokles neúspešného hľadania v online katalógu, o čom svedčia aj
údaje v tabuľke 2 mapujúce roky 2010 a 2011 v mesiaci november, ktorý je na VŠM jeden
z najzáťažovejších z hľadiska dopytu po informáciách.

baginova_tab2.jpg (28438 bytes)
  Tabuľka 2

Knižnica VŠM svojim používateľom taktiež odporúča a na
svojej webovej stránke http://library.cutn.sk/
propaguje vzdialený prístup do licencovaných elektronických informačných zdrojov
Centra vedecko-technických informácií SR, ďalej elektronické informačné zdroje
Slovenskej národnej knižnice, vzdialený prístup do databáz knižnice Slovenskej
akadémie vied, vyhľadávací portál NISPEZ, SCIRUS databázu, HighWire databázu
Stanfordskej univerzity, MetaPress, The National Academic Press, voľne dostupné
elektronické časopisy v slovenskom aj anglickom jazyku a množstvo odkazov na kvalitné
webové sídla a stránky.

Vyhľadávania v dostupných internetových databázach je
zakomponované aj do online katalógu knižnice.

Share:
Issue content