InLook systém – systém pre efektívne riadenie znalostí

Infomix

Spoločnosť INTER M & K, spol. s r. o., sa už od roku 2000 špecializuje na problematiku organizačného poradenstva a komplexného prístupu k riadeniu zmien.

Práve vďaka tejto svojej špecializácii vyvinula softvérové riešenie InLook System – systém riadenia znalostí, ktorým chce byť nápomocná v oblasti riadenia a organizačného manažmentu.

InLook System umožňuje implementovať výsledky procesných zmien na všetkých organizačných úrovniach. Definuje právomocí zamestnancov a pôsobnosti jednotlivých organizačných útvarov, vďaka čomu sa stáva sa zároveň aj efektívnym nástrojom tvorby a aktualizácie organizačného poriadku.

Súčasťou InLook System sú i tri moduly, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Prvým je Systematizácia funkčných miest. Tento modul je určený na prácu s organizačnou štruktúrou a jej funkčnými miestami. Zahŕňa vytvorenie miesta, jeho aktualizáciu, prezeranie či modelovanie alternatívnej organizačnej štruktúry.

Druhým modulom je Katalóg typových pracovných miest. Ocenenia ho predovšetkým personálne útvary v rámci jednoduchého a efektívneho opisu pracovných činností.

Tretí modul Organizačný poriadok sa využíva predovšetkým na  definovanie právomocí riadiacich zamestnancov a pôsobenia hlavných organizačných útvarov. Následne sa tieto najdôležitejšie úrovne rozpracúvajú do nižších

organizačných stupňov. Výhodou tohto modulu je najmä prehľad o koordinačných útvaroch v organizácii a miere ich vzájomného prepojenia.   

Share: