WebMethods Business Events

Infomix


WebMethods Business Events sa stal IT produktom roka 2011

Redakcia českého časopisu Computerworld každoročne odovzdáva ocenenia IT produkt roka. Nebolo tomu inak ani tento rok. Najlepšie produkty v informačných technológiách za uplynulý rok boli vyhlásené 24. novembra 2011.

V kategórii „podnikové systémy“ sa stala víťazom spoločnosť AG Software, s. r. o., so softvérovým riešením webMethods Business Events

Ide o plnohodnotný produkt tzv. CEP (complex event processing), ktorý   predstavuje  komplexné riadenie udalostí a aktivít v organizácii.

V obrovskom množstve udalostí, ktoré sú súčasťou tak vnútorného, ako aj vonkajšieho prostredia organizácie, umožňuje tento softvér nachádzať súvislosti, flexibilne na ne reagovať a vytvárať globálnejší pohľad na organizáciu z pohľadu podnikových aktivít.

Software využíva princíp neustáleho dopytovania sa na nové udalosti a ich následného vyhodnocovania. Dokáže odhaliť i také udalosti, ktoré nie sú také samozrejmé a menej viditeľné.

Je tiež ideálnym nástrojom pre SWOT analýzy, pretože dokáže predvídať  možné príležitosti a upozorniť i na prípadné riziká.

Vhodný je predovšetkým pre operatívne riadenie, ktoré si vyžaduje rýchly a dynamický prístup k informáciám. Efektívne využitie nájde tento produkt napríklad v logistike, finančnom sektore, ale i službách.

Share: