Informačná ekológia a knižnice

From seminars

Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave sa stala 10. – 12. októbra 2011 dejiskom medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Information ecology and libraries (Informačná ekológia a knižnice). Konferenciu zorganizovala aj pri príležitosti osláv 60. výročia svojho založenia Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (KKIV FiF UK) v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave (UKB), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Slovenskou asociáciou knižníc (SAK).

Cieľom konferencie bolo dosiahnuť a prezentovať prepojenie teórie v oblasti informačnej ekológie a informačného správania s výskumom a vzdelávaním v interdisciplinárnych súvislostiach, podnietiť podporu medzinárodného medzikultúrneho prenosu poznatkov a vyvolať diskusie o vývoji najnovších trendov v teórii a praxi na poli knižničnej a informačnej vedy.

Tri dni trvajúca medzinárodná konferencia ponúkla možnosť vypočuť si nové pohľady a najnovšie trendy v oblasti informačnej ekológie a ekosystémov v prednáškach zahraničných aj domácich vedeckých pracovníkov. Prvý deň konferencie bol venovaný vystúpeniam mladých odborníkov zo Slovenska a z Českej republiky, ktorí v rámci doktorandského seminára predniesli vlastné výskumné projekty s už dosiahnutými výsledkami.

Konferenciu oficiálne otvorila prof. J. Steinerová, následne všetkých prednášateľov i zúčastnených privítali dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave prof. Jaroslav Šušol, riaditeľ UKB PhDr. Tibor Trgiňa a riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa. 

Doktorandský seminár zorganizovala a viedla prof. Jela Steinerová. V rámci seminára vystúpili i interní i externí doktorandi KKIV FiF UK v Bratislave, ako aj doktorandi z Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe (ÚISK FF UK) s nasledujúcimi príspevkami:

 • Katarína Buzová: Prieskum kredibility elektronických obchodov
 • Andrej Chudý: Zdieľanie súborov v prostredí slovenských diskusných fór
 • Jana Ilavská: Vplyv aplikácie bibliometrických indikátorov na publikačné správanie
 • Štěpán Štěpánovský: Outsourcing spisových, archivních a administrativních služeb jako nástroj informačního ekosystému průmyslového podniku
 • Michal Kaščák: „Primary“ and „secondary“ role of informatin in human life
 • Linda Prágerová: Information strategies of software engineers in the use of information sources
 • Michaela Beitlová: ERMS as the Consequence of Revolutionary Changes in Libraries
 • Adam Zbiejczuk: Monitoring sociálních sítí v ČR a na Slovensku
 • Martina Haršányová: Sperryho syndróm v kontexte nových médií
 • Lenka Frankovičová: Jazykové slovaciká zo začiatku 20. storočia
 • Jana Šuchová: Online social networks and their application in information work
 • Jiří Stodola: Information ecology and concept of information
 • Mária Kropajová: Historický vývoj výskumov tvorivosti a ich delenie
 • Júlia Špačková: Informačná ekológia webovej použiteľnosti
 • Ladislava Suchá: The emerging models of scholarly publishing
 • Jana Šubová: Informačný systém kultúrneho dedičstva ako ekosystém

V hlavnej časti konferencie sa predstavili významní vedeckí pracovníci zo zahraničia, konkrétne z USA (Severná Karolína), z Veľkej Británie (Londýn), zo Švédska (Uppsala), z Poľska (Katovice), z Česka (Praha, Brno) a zo Slovenska (Bratislava), ktorí prispeli vlastným pohľadom na rôzne aspekty informačnej ekológie.

Barbara B. Moranová, profesorka v Škole informačnej a knižničnej vedy (Univerzita Severnej Karolíny), vo svojom príspevku Adaptation, Evolution, or Extinction: Libraries and the New Information Ecosystem poukázala na čoraz výraznejšie sa meniace podmienky a prostredie, v ktorom knižnice pôsobia, a na potrebu sa týmto podmienkam prispôsobovať. Vyjadrila sa k princípom organizačnej ekológie a predniesla niekoľko konkétnych návrhov, ktoré umožnia knižniciam úspešne sa adaptovať v meniacom sa informačnom prostredí.

Isto Huvila, pôsobiaci na univerzite vo Švédsku (Uppsala University) i vo Fínsku (Abo Akademi University in Abo), predstavil svoj skorší model ekológie informačnej činnosti a analyzoval sociálne aspekty v informačnej činnosti a ich dosah na vplyv informačných infraštruktúr a ľudskej aktivity v príspevku s názvom Social Aspects of the Ecology of Information Work.

David Bawden, profesor informačnej vedy na City University v Londýne, priblížil tri druhy a teórie informácií (fyzický, biologický a sociálny koncept informácie) v príspevku Mind the Gap: Transitions Between Concepts of Information in Varied Domains, v ktorom tiež vyzdvihuje úlohu informačných špecialistov pri vysporadúvaní sa so znalosťami v prepojení spomínaných troch teórií.

Richard Papík, riaditeľ ÚISK FF UK v Prahe, sa zameral na metódy rýchleho čítania, ktoré možno považovať za jeden z nástrojov informačnej ekológie na osobnej úrovni a ktoré predstavujú v posledných rokoch jednu z dôležitých tém v oblasti informačnej vedy, pretože sa netýkajú iba tlačenej predlohy, ale i elektronických textov. Príspevok s názvom Metody rychlého čtení jako nástroj osobní informační ekologie odkrýva ďalšie možné súvislosti v informačnej ekológii.

Michal Lorenz z Masarykovej univerzity v Brne (Kabinet informačních studií a knihovnictví) predniesol príspevok Information Ecology at a University Department, v ktorom priblížil informačnú ekológiu z pohľadu univerzity a jej prostredia.

Jela Steinerová, profesorka na KKIV FiF UK v Bratislave, priniesla úvod do riešenia projektovej úlohy Akademické informačné prostredie – modelovanie z hľadiska informačnej ekológie, ako aj prvé výsledky pološtruktúrovaných rozhovorov a konceptuálneho mapovania v príspevku s názvom Information Ecology of the Academic Information Environment in Slovakia.

Soňa Makulová, profesorka na KKIV FiF UK v Bratislave, a Katarína Buzová, interná doktorandka na KKIV FiF UK, v spoločnom príspevku New Trends in Designing User Search Interfaces as a Solution for Search Systems analyzujú nové trendy v tvorbe interfejsov vyhľadávania tak, aby boli pre používateľa jednoduché a príťažlivé. Tieto trendy konfrontujú vo vlastnom výskume s vyhľadávaním v online katalógoch konkrétnych slovenských vedeckých knižníc.

Beáta Sedláčková zo Sliezskej univerzity v Opave (Ústav informatiky) vystúpila s príspevkom Kognitivní styl jedince a intuice: jeden vhled do informační ekologie, ktorý sa zaoberá kognitívnymi schopnosťami a štýlmi jedinca v kontexte informačnej stratégie a strategického myslenia.

Záver konferencie priniesol podnetnú panelovú diskusiu, ktorú úspešne zorganizovala a moderovala prof. Steinerová. Hlavní prednášatelia (Bawden, Moranová, Steinerová, Huvila, Papík) diskutovali na tému informačnej ekológie, jej ďalších možných pohľadov, ako aj interakcie človeka, technológií a informácií. 

Príspevky z medzinárodnej konferencie sú publikované a prístupné v tlačenom zborníku, dostupnom aj v online verzii na webovej stránke KKIV FiF UK http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/Dokumenty/IEL_web.pdf.

INFORMATION ecology and libraries. 2011. Proceedings of the international conference. Bratislava, 10-12 October 2011. Ed. by Jela Steinerová. Bratislava : UK, 2011. 254 s. ISBN 978-80-223-3087-9.

Share: