Science Direct

NISPEZ presents

ilavska1.jpg (30998 bytes)
ScienceDirect je vysokokvalitná plnotextová vedecká databáza od spoločnosti Elsevier, ktorá v súčasnosti obsahuje články z viac ako 2 500 recenzovaných časopisov a kapitoly z viac než 11 000 kníh z oblastí medicíny, techniky, prírodných vied, ekonomiky a aj spoločenských vied, viac ako 11 mil. článkov s ročným nárastom okolo 0.5 mil. Užitočnou črtou databázy je sprístupňovanie článkov, ktoré sú ešte len v tlači (Article in press). Databáza je priebežne aktualizovaná. Spoločnosť Elsevier založil Jacobus Robbers v roku 1880 v Holandsku ako vydavateľstvo vedeckej literatúry, ktoré sa postupom času vypracovalo na svetovú vydavateľskú spoločnosť so sídlom v Amsterdame. Vydavateľstvo Elsevier úspešne prešlo od tradičných tlačených publikácií kšíreniu informácií prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií a internetu, pričom neustále vyvíja nové nástroje a aplikácie, ktoré umožňujú rýchle získavanie dôveryhodných vedeckých informácií.

Vedecká obec na Slovensku a vysokoškolskí študenti majú možnosť využívať databázu ScienceDirect v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorý realizuje CVTI SR v Bratislave. V rámci projektu je v súčasnosti zabezpečený prístup do kolekcie 2 223 časopisov s úplnými textami, ostatné časopisy a knihy sú dostupné iba na úrovni abstraktu a bibliografickej informácie. Dostupnosť úplných textov indikuje zelená ikonka pri názve, biela ikonka označuje dostupnosť na úrovni abstraktu a bibliografických informácií.

Prístup k databáze má 15 inštitúcií:

1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
2. Prešovská univerzita v Prešove
3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Technická univerzita v Košiciach
6. Technická univerzita vo Zvolene
7. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Univerzita Komenského v Bratislave
9. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14. Ústredná knižnica SAV v Bratislave
15. Žilinská univerzita v Žiline


Funkcie databázy ScienceDirect

ilavska2.jpg (421964 bytes)

Obr.1 Úvodná stránka a jednoduché vyhľadávanie


Úvodná stránka ScienceDirect ponúka prezeranie obsahu podľa predmetu (Browse by subject) alebo podľa názvu publikácie v abecednom poradí (Browse by title). Priamo z úvodnej stránky (v hornej časti okna na sivej lište) je možné realizovať aj jednoduché vyhľadávanie. Užitočnou pomôckou sú ukážky ako formulovať svoj vyhľadávací dotaz – Search tips.

 

ilavska3.jpg (253730 bytes)

Obr. 2 Prezeranie časopisov (Browse)


Voľba prezerania (Browse) umožňuje obmedzenie vyhľadávania podľa dostupnosti úplného textu alebo len prístupu k abstraktu (pozri rámec vľavo).

ilavska4.jpg (200779 bytes)

Obr. 3 Pokročilé vyhľadávanie (Advanced Search)


Zložitejšie dotazy je možné realizovať v rámci pokročilého vyhľadávania (Advanced Search alebo Search na zelenej lište). Systém ponúka štyri záložky na vyhľadávanie vo všetkých zdrojoch, potom oddelene v časopisoch, knihách a obrázkoch. Autorizované slovenské inštitúcie majú prístup k úplným textom vybranej kolekcie časopisov, preto je vhodné vyhľadávanie obmedziť na časopisy, prípadne len na predplatené zdroje (Include/Subscribed sources), aby sa používateľ vyhol sklamaniu z nedostupnosti hľadaných informácií.

V rámci vyhľadávania (Search) je k dispozícii niekoľko kritérií – autor, názov, kľúčové slová a ďalšie kritériá z vyskakovacieho menu – a možnosť kombinovať ich pomocou logických operátorov AND, OR a AND NOT. Vyhľadávanie možno časovo limitovať v časti Date Range, prípadne obmedziť na okruh vedných odborov (Subject).

ilavska5.jpg (419961 bytes)

Obr. 4 Práca s výsledkami vyhľadávania

Zobrazenie výsledkov vyhľadávania umožňuje v ľavej časti zúženie výsledkov podľa názvu časopisu, témy (Topic) alebo roku publikovania. Výhodou ScienceDirect je aj možnosť využiť vylučovaciu metódu (Exclude). Na sivej lište je možné triediť záznamy podľa relevancie alebo dátumu (Sort by). Dostupnosť úplných textov článkov je označená zelenou ikonkou vedľa názvu. V prípade, že používateľ odošle záznamy o článkoch e-mailom, príjemca dostane linky k článkom, prostredníctvom ktorých si môže následne stiahnuť články vo formáte PDF. Bibliografické údaje vybraných záznamov sa dajú ukladať na lokálny počítač (Export citations) rovnako ako úplný text vo formáte PDF. K dispozícii je aj možnosť uloženia viacerých súborov naraz (Download multiple PDFs). Systém umožňuje používateľovi rýchly náhľad abstraktu (Show preview), odkazuje ho na záznamy súvisiace s vybraným článkom, t. j. podobné články (Related articles) alebo vysvetľujúce texty z encyklopédií a slovníkov (Related reference work articles). 

Systém ponúka aj rozšírené funkcie, napríklad uložiť si vyhľadávanie a nastavenie alertu (Save this search a Save as search alert), ktoré však vyžadujú, aby si používateľ vytvoril vlastné konto. Konto si používateľ bezplatne vytvorí registráciou (Register na obr. 1 – 3 vpravo hore).   Používatelia nemusia mať obavy, používateľské konto slúži na zefektívnenie práce s informačným zdrojom, nie na marketing či reklamu.

ilavska6.jpg (394889 bytes)

Obr. 5 Vyhľadávanie tabuliek a grafov (Images)


Pridanou hodnotou vyhľadávania v ScienceDirect je funkcia hľadať informácie aj v tabuľkách a grafoch v Advanced Search v záložke Images (obr. 3). Nájdené grafy a tabuľky sú prelinkované k pôvodným článkom v PDF formáte.

ilavska7.jpg (241857 bytes)

Obr. 6 Nastavenie a spravovanie alertov – upozornení

Užitočnou službou je nastavenie upozornení – alertov, čo znamená, že systém posiela registrovanému používateľovi e-mailom informácie, že do databázy pribudol nový článok vyhovujúci vyhľadávacím kritériám používateľa alebo že bolo vydané nové číslo daného časopisu. Upozornenie na konkrétny predmet záujmu – Search alert si nastavuje prihlásený používateľ vo výsledkoch vyhľadávania (Save as search alert, obr. 4), upozornenia na nové číslo časopisu (Alert me about new Volumes / Issues ) sa nastavujú na domovskej stránke časopisu, na ktorú sa prechádza kliknutím na názov časopisu v zozname cez Browse (obr. 2). Topic alert znamená nastavenie upozornení o nových publikovaných dokumentoch vo vybranej vedeckej oblasti, ktorá je skôr všeobecnejšie určená v podobe humanitné vedy, neurológia alebo chémia. Služba posielania alertov je výhodná z hľadiska efektívnejšieho využitia času, keďže používateľ nemusí opakovane zadávať rovnaké požiadavky na vyhľadávanie k vybranej téme.

ScienceDirect ponúka na úvodnej strane na zelenej lište Help – videoukážky, ako pracovať s databázou.

Pokročilé vyhľadávanie (Advanced Search):

                                   http://help.sciencedirect.com/flare/Content/tutorials/basic_search.html

Otvorenie PDF dokumentu (Opening a PDF Document):

                                    http://help.sciencedirect.com/flare/Content/tutorials/review_docs.html

Registrácia:               http://help.sciencedirect.com/flare/Content/tutorials/LoggingIn.html  

Spravovanie konta:   http://help.sciencedirect.com/flare/Content/tutorials/account.html  

Nastavenie alertov:    http://help.sciencedirect.com/flare/Content/tutorials/alerts.html  

 

Odkazy

 

nispez.jpg (38988 bytes)

Share: