Informačná ekológia použiteľnosti

From Slovakia

Úvod

V prostredí internetu a webových sídiel sa informačná ekológia dosahuje rôznymi metódami a prostriedkami. Ako jednu z možných stratégií zabezpečenia informačnej ekológie vo webovom prostredí by sme mohli spomenúť použiteľnosť.
Použiteľnosť je vo všeobecnosti vlastnosť potrebná pre využívanie produktu. Dizajnéri, tvorcovia a projektanti produktov, systémov, ale aj webových sídiel denne prichádzajú do kontaktu s termínom použiteľnosť. Použiteľnosť je základný prvok a základný cieľ, ku ktorému sa musia pri svojej tvorbe dopracovať. Použiteľnosť je to, bez čoho žiadna tvorba, produkt ani webové sídlo nemá zmyslel a uplatnenie.

 • Definícia použiteľnosti

Existuje množstvo definícií použiteľnosti ako vlastnosti produktov, ktoré sa však navzájom prelínajú. Za základ použiteľnosti pokladajú používateľa a jeho uspokojenie z využívania daného produktu.

Z hľadiska informačnej ekológie by sme mohli spomenúť definíciu použiteľnosti od Jacoba Nielsena (Nielsen 2003):
 „Použiteľnosť je kvalitatívny atribút, ktorý určuje, ako ľahko sa používateľské rozhranie používa. Slovo ‚použiteľnosť? tiež odkazuje na metódy zjednodušovania používania už počas procesu projektovania.“ Jacob Nielsen upozorňuje, že použiteľnosť nie je samozrejmou, jednodimenziálnou súčasťou používateľského rozhrania. Použiteľnosť má množstvo prvkov, ktoré ju charakterizujú, pričom medzi najhlavnejšie z nich zaraďuje naučiteľnosť, efektívnosť, zapamätateľnosť, chybovosť a uspokojenie (Nielsen, 1993, s. 26).

 • Naučiteľnosť je jeden z najzákladnejších atribútov použiteľnosti. Je dôležité, aby webové sídlo (alebo stránka, produkt či systém) bolo navrhnuté tak, aby používateľ bol schopný vykonávať prostredníctvom nej potrebné operácie a úlohy. Naučiteľnosť, resp. zoznámenie sa s daným sídlom, je ovplyvnená aj skúsenosťami, s ktorými používateľ vstupuje do činnosti s daným systémom a pristupuje k vykonávaniu daných úloh. Naučiteľnosť daného systému musí byť taká jednoduchá, aby používateľ bol schopný úspešne vykonávať potrebné úlohy. Naučiteľnosť by sme tak mohli charakterizovať dobou, počas ktorej sa používateľ dokáže oboznámiť s novým systémom alebo webovým sídlom tak, aby bol schopný úspešne využívať jeho základné funkcie.
   
 • Efektívnosť/výkonnosť patrí tiež medzi základné merateľné zložky použiteľnosti. O efektívnosti použiteľnosti webového sídla môžeme hovoriť v prípade, keď sa používateľ naučí systém využívať a môže vykonávať úlohy na vysokej úrovni produktivity. Efektívnosť použiteľnosti je merateľný parameter, ktorý sa meria v čase, keď používateľ o systéme (alebo sídle) už vie dosť a keď zvládol a ovláda jeho funkcie (na základe skúseností).
   
 • Zapamätateľnosť ako kvalitatívna zložka použiteľnosti sa týka najmä používateľov, ktorí dané sídlo nenavštevujú pravidelne, ale iba príležitostne. Takíto používatelia nepoznajú úplne dokonale dané sídlo, ale pamätajú si jeho usporiadanie a štruktúru od minulej skúsenosti. V tomto prípade zapamätateľnosť je daná tým, ako si používateľ pamätá ovládanie daného sídla.
   
 • Chybovosť je pri využívaní webových sídiel častým faktorom, ktorý znemožňuje používateľom splniť žiadané ciele. Chybovosť v rámci použiteľnosti môže používateľom zabrániť vykonať dané úlohy, zvýšiť náročnosť ich splnenia (čas a úsilie) alebo prípadne spôsobiť, že používateľ vykonáva inú prácu, než zamýšľal.
   
 • Uspokojenie/spokojnosť ako prvok použiteľnosti je chápaný z pohľadu používateľa, a preto je veľmi subjektívny. Subjektívne uspokojenie s daným webovým sídlom je často tým najdôležitejším kritériom, ktoré používatelia berú do úvahy pri využívaní webových sídiel. Spokojnosť používateľov sa odráža v ich reakciách na to, ako príjemne sa dané sídlo využíva a ako príjemné má používateľské rozhranie a dizajn. Pre získanie objektívneho pohľadu na použiteľnosť z hľadiska spokojnosti používateľov sa prihliada na spokojnosť viacerých používateľov.
 • Použiteľnosť webových sídiel

Použiteľnosť webových sídiel by sme rovnako mohli vyjadriť pomocou uvedených piatich kvalitatívnych zložiek (naučiteľnosť, efektívnosť, zapamätateľnosť, chybovosť a uspokojenie používateľov).

Základným predpokladom využívania webových sídiel je ich použiteľnosť. Použiteľnosť je vlastnosť webového sídla, ktorá odráža jeho kvalitu, využiteľnosť a prívetivosť. Projektanti a tvorcovia webových sídiel sa snažia, aby ich produkt bol čo najpríjemnejšie a najjednoduchšie využívaný používateľmi. Problematika použiteľnosti webových sídiel tak stojí na tzv. „používateľsky orientovanom dizajne“ (UCD – User Centered Design), ktorý je rovnako založený na používateľoch. Filozofia používateľsky orientovaného dizajnu sa usiluje zapojiť koncových používateľov do každej etapy procesu tvorby dizajnu webových sídiel s cieľom, aby sa finálny dizajn stretol s ich potrebami a požiadavkami. Použiteľné webové sídlo tak podporuje organizovanosť informačného prostredia a prostredníctvom   používateľsky orientovaného dizajnu zmierňuje informačné preťaženie človeka.

 • Ekologické zložky použiteľnosti webových sídiel

Použiteľnosť webových sídiel veľmi úzko súvisí s problematikou informačnej ekológie. Informačná ekológia sa zaoberá informáciami, používateľmi, informačným prostredím a vzťahmi medzi nimi. Informačná ekológia sa usiluje odstraňovať informačné preťaženie človeka. Jej cieľom je vzájomné prepojenie používateľov a informácií.
Najdôležitejšími prvkami použiteľnosti webových sídiel je používateľ, informácia a webové sídlo – informačné prostredie. Základnými prvkami informačnej ekológie sú rovnako informácie – informačné zdroje, informačné prostredie a používateľ.
Použiteľnosť webových sídiel je základom pre „ekologické“ webové sídla. Použiteľnosť sa usiluje o čo najjednoduchšie a najprívetivejšie webové sídlo pre používateľa. Podporuje organizovanosť informačného prostredia, snaží sa zabraňovať informačnému preťaženiu, zavádzaniu a znechucovaniu používateľov kvalitným obsahom, dobrou navigáciou, vhodným dizajnom a štruktúrou webového sídla.

 • 1  Navigácia

Navigácia je pre použiteľnosť nenahraditeľná. Od typu a kvality navigácie, ktorá je na webovom sídle použitá, závisia pocity a správanie používateľov a zároveň aj to, ako dané webové sídlo chápu a využívajú. Ak je na webovom sídle zlá navigácia, používateľ sídlo opustí. Ak má však webové sídlo dobrú a kvalitnú navigáciu, zrozumiteľnú pre používateľa, používateľ pri jeho využívaní cíti uspokojenie, čo je základom použiteľnosti. Z hľadiska informačnej ekológie je kvalitná navigácia rovnako nevyhnutná. Navigácia vzájomne prepája informácie a informačné prostredie a používateľa. Používateľov orientuje správnym smerom a odstraňuje neistotu a zmätok pri vyhľadávaní a orientovaní sa na webovom sídle.

Pre dobrú navigáciu na webových sídlach existuje niekoľko princípov, ktorých dodržiavanie umožňuje zabezpečenie informačne ekologickej webovej použiteľnosti.

 • V rámci navigácie na webových sídlach je veľmi dôležité jasne dať najavo používateľovi, kde sa nachádza, kam môže ísť, prečo by tam mal ísť a kde bol.
 • Z každého miesta na webovom sídle treba poskytnúť používateľovi možnosť vrátiť sa späť na domovskú stránku. Domovská stránka by mala byť hypertextovo prepojená s logom webového sídla, ktoré by malo byť prístupné na každej stránke sídla.
 • Čím viac spôsobov navigácie na webovom sídle má používateľ k dispozícii, tým sa na ňom dokáže lepšie orientovať. Preto je vhodné na webových sídlach vytvoriť mapu sídla, ktorá obsahuje všetky dôležité stránky.
 • Aby používateľ pri pohybe na webovom sídle nebol dezorientovaný, znechutený a neistý, treba zabezpečiť na každej stránke sídla konzistentnú navigáciu.
 • Pre navigáciu zvyšujúcu použiteľnosť webových sídiel je nevyhnutné, aby všetky popisy a texty odkazov boli správne, jasne a jednoznačne zrozumiteľné. Navštívené spojenia by mali byť farebne odlíšené.
 • Na webovom sídle je vhodné kombinovať všetky typy navigácie – hierarchickú, globálnu, lokálnu a navigáciu podľa cesty.
 • Použiteľnosť webových sídiel zvyšuje aj navigácia v podobe odkazov, grafiky, máp, obrázkov a tabuliek.
 • Na uľahčenie práce používateľa je vhodné umiestniť na väčších webových sídlach vyhľadávanie. Vyhľadávacie pole by malo byť ľahko prístupné a dostatočne dlhé.
 • Pri voľbe umiestnenia navigácií je dobré dodržiavať konvenčné pravidlá. Ak používateľ nájde to, čo hľadá, a tam, kde to očakáva, je spokojný.
 • Navigácia na webovom sídle musí byť použiteľná aj bez využitia myši. Orientovanie a pohybovanie sa na webovom sídle s použitím klávesnice je možné iba vtedy, ak je webové sídlo prístupné.
 • 2  Obsah

Jacob Nielsen (1997) píše, že už prvými testami použiteľnosti zistil, že používatelia na webe texty nečítajú, ale iba skenujú. Uvádza, že používatelia sú v prostredí webových sídiel netrpezliví a chcú sa hneď dostať k odpovedi, ktorú hľadajú. Z toho dôvodu je veľmi dôležité venovať obsahu webového sídla veľkú pozornosť. Obsah, jeho kvalita a čitateľnosť veľmi silno ovplyvňujú používateľov a ich vnímanie webových sídiel. Je nevyhnutné, aby webové sídla mali kvalitný obsah. Ak nie je na webovom sídle kvalitný obsah, veľmi ťažko sa môže dosiahnuť jeho použiteľnosť. Keď používateľ vidí nekvalitný obsah, odíde a už sa na stránku nevráti. Z tohto pohľadu, no zároveň aj z pohľadu informačnej ekológie sa pri tvorbe webového obsahu treba vyhnúť redundantným, nerelevantným a nedôveryhodným informáciám.

Pre použiteľnosť je veľmi dôležitá aj čitateľnosť webového obsahu. Preto by mali byť dodržiavané nasledujúce odporúčania:

 • Písanie pre web je najdôležitejšou časťou tvorby obsahu webového sídla a jeho čitateľnosti. Pri tvorbe obsahu by dizajnéri mali využívať jednoduchý jazyk, zvýrazniť dôležité slová a zarovnávať texty naľavo. Mali by využívať krátke odseky, nadpisy a podnadpisy, pričom jeden odsek by mal vyjadrovať jednu myšlienku. Texty odkazov, nadpisov a podnadpisov by mali jednoznačne vystihovať reprezentovaný obsah.
 • Kontrast: Pre dobrú čitateľnosť na webovom sídle treba dbať aj na znevýhodnených používateľov, a preto by sa malo dbať o dostatočný kontrast medzi pozadím a textom a obrázky by nemali byť využívané na pozadí stránok.
 • Písmo: Pri tvorbe webového sídla je veľmi dôležité zvoliť vhodný typ písma. Písmo by malo byť čitateľné, dostatočne veľké, malo by sa dať zväčšovať. Pre použiteľnosť webového sídla si treba dať pozor a nepoužívať modré a podčiarkované písmo na text, ktorý nie je odkazom.
 • Štruktúra textu: Používatelia na webových sídlach text nečítajú, iba skenujú. Preto by text na webových sídlach mal byť vhodne rozmiestnený, štruktúrovaný, mal by obsahovať zoznamy, odrážky a zvýraznenia. Mal by byť ľahko skenovateľný pre používateľov.
 • Korektúra textov: Dobrá použiteľnosť webového sídla je ovplyvnená dodržiavaním pravidiel jazyka, pravopisu a štýlu.
 • 3  HTML kódovanie

Pre použiteľnosť webových sídiel je veľmi dôležité HTML kódovanie. Ak má webové sídlo dobre vypracované HTML kódovanie, je nájditeľné vyhľadávacími nástrojmi a prístupné pre znevýhodnených používateľov, čo je základný predpoklad použiteľnosti.

 • Dizajnéri webových sídiel by mali využívať HTML tagy určujúce štruktúru stránky prostredníctvom atribútov H1, H2… a mali by využívať atribúty Alt a Title na popis obrázkov, grafík a videí.
 • Webové sídla by mali byť kontrolované HTML validátormi.
 • Jednotlivé stránky webového sídla by mali byť prispôsobené na tlač. V prípade potreby treba na stránke sprístupniť verziu pre tlač.

Z hľadiska informačnej ekológie je HTML kódovanie veľmi užitočné. Umožňuje presnejšiu zhodu pri vyhľadávaní a zabezpečuje efektívnejšie prepojenie používateľov a informácií.

 • 4  Dizajn a vzhľad

Dizajn použiteľných webových sídiel je založený na princípoch používateľsky orientovaného dizajnu. Znamená to, že celý dizajn webových sídiel by mal vychádzať z očakávaní a požiadaviek používateľov.

Použiteľnosť webových sídiel a problematika používateľsky orientovaného dizajnu spolu veľmi úzko súvisia. Rovnako ako použiteľnosť, aj celá problematika používateľsky orientovaného dizajnu (či už v kontexte webových sídiel alebo nie) stojí na používateľoch. Vo webovom prostredí bez používateľsky orientovaného dizajnu nie je použiteľnosť. Používateľsky orientovaný dizajn by sme mohli definovať ako prístup, ktorý umožňuje použiteľnosť. Je to dizajnová filozofia tvorby a navrhovania webových sídiel. Zapojením  používateľov do jednotlivých etáp procesu tvorby dizajnu webových sídiel umožňuje vytvoriť taký finálny produkt, ktorý spĺňa potreby a požiadavky používateľov. Používateľsky orientovaný dizajn by sme mohli definovať aj ako „proces, ktorý sa zameriava na kognitívne faktory ako vnímanie, pamäť, učenie sa, riešenie problémov a pod., ktoré prichádzajú do úvahy počas interakcie ľudí so systémom” (Makulová 2007), ako aj používateľské potreby, preferencie a obmedzenia.

Pre dobrú použiteľnosť webových sídiel je dôležité dodržiavať princípy používateľsky orientovaného dizajnu:

 • Dizajn pre používateľov a ich prácu – Pri návrhu webového sídla treba brať do úvahy myslenie a správanie používateľov, pracovné prostredie a ich iné charakteristiky. Webové sídlo by malo maximálne podporovať používateľov a ich prácu na ňom.
 • Byť konzistentný a vytvoriť čo najmenej podmienok, ktoré vyžadujú od používateľa, aby sa učil.
 • Zabezpečiť jednoduchý a prirodzený dialóg medzi používateľom a systémom.
 • Nezaťažovať používateľov zbytočnou námahou – na prácu a orientovanie a obsluhovanie webového sídla.
 • Poskytnúť primeranú spätnú väzbu.
 • Poskytnúť primeranú navigáciu.
 • Nechať používateľov pohybovať sa na webovom sídle a poskytnúť im čo najmenej obmedzení.
 • Poskytovať informácie zrozumiteľne.
 • Vytvoriť webové sídlo tak, aby používatelia potrebovali čo najmenej pomoci pri jeho využívaní.
 • Redukovať chyby (UsabilityNet 2006a).

Pri tvorbe a redizajne webových sídiel je používateľsky orientovaný dizajn nenahraditeľný. Je základom pre dobrú použiteľnosť. Jednotlivé prvky používateľsky orientovaného dizajnu uľahčujú orientáciu na webovom sídle. Dizajn je prvok, ktorý ovplyvňuje vzťahy a procesy informačného prostredia a človeka. 

 • 5  Informačný dizajn

Informačný dizajn je veľmi dôležitý pre dosiahnutie použiteľnosti webových sídiel. Zabezpečuje taký dizajn webových sídiel, aby bol pre používateľa jednoducho a efektívne použiteľný. Informačný dizajn by sme tak mohli považovať za súčasť použiteľnosti. „Poslaním informačného dizajnu je optimalizovať rozloženie informácií, ktoré uľahčuje navigáciu, zrozumiteľnosť, okamžité porozumenie, čo informácie prenášajú. Jeho cieľom je zjednodušovať, integrovať, filtrovať a selektívne zdôrazňovať informácie“ (Rossi 2001). Informačný dizajn zefektívňuje informačné prostredie. Používateľ sa tak dokáže na webovom sídle orientovať s vyšším uspokojením. 

 • 6  Testovanie použiteľnosti

Pri plánovaní a tvorbe webového sídla je nevyhnutné zabezpečiť aj testovanie použiteľnosti webových sídiel. Poznanie používateľov, ich skúseností, preferencií a myšlienok umožňuje dizajnérom navrhnúť kvalitné použiteľné webové sídlo. Testovanie použiteľnosti umožňuje spoznávať jednotlivé problematické prvky webových sídiel. Ich odstránením sa prispieva nielen k zvýšeniu použiteľnosti, ale zároveň aj k ekologickejšiemu informačnému prostrediu.

Záver

Použiteľnosť webových sídiel je veľmi podstatný element informačnej ekológie. Informačná ekológia sa usiluje o tzv. „čistotu“ informačného prostredia a o čo najužšie spojenie informácií, informačného prostredia a používateľov. Z tohto pohľadu môžeme použiteľnosť zaradiť medzi základné prvky zabezpečujúce informačnú ekológiu vo webovom prostredí. Vysoká použiteľnosť webových sídiel umožňuje zdravé informačné prostredie a efektívne využívanie informácií. Použiteľnosť webových sídiel vychádza zo vzájomného prepájania informačného prostredia, používateľov a informácií s cieľom dosiahnuť čo najjednoduchšie a najefektívnejšie využitie daného sídla.

 

Zoznam bibliografických odkazov

ABRAS, C., MALONEY-KRICHMAR, D., PREECE, J. 2004. User-Centered Design. In Bainbridge, W. Encyclopedia of Human-Computer Interaction.
Thousand Oaks: Sage Publications [online]. Maryland : University of Maryland Baltimore County : Department of Information Science[cit. 2012-02-26].
Dostupné na internete:  <www.ifsm.umbc.edu/~preece/Papers/User-centered_design_encyclopedia_chapter.pdf>.

DARREN. 2010. 5 Timeless Usability Principles for Website Designers. In Design [online]. [s.l.] : Graphic and Web Design Blog, February 18, 2010 [cit. 2012-02-15].
Dostupné na internete: <http://www.1stwebdesigner.com/design/important-usability-principles-website-designers/>.

DOWNE, N. 2006. Fast and Simple Usability Testing. In 24 ways [online]. 16/12/2006 [cit. 2009-03-02].
Dostupné na internete: <http://24ways.org/2006/fast-and-simple-usability-testing>.

DUNN, Z. 2009. Principles of Effective Web Navigation. In Articles [online]. [s.l.]: Build Internet, September 14th, 2009 [cit. 2012-02-15].
Dostupné na internete: <http://buildinternet.com/2009/09/principles-of-effective-web-navigation/>.

ELENIAK, M. 2003. Essential Navigation Checklists for Web Design. In Sitepoint [online]. Melborune : Sitepoint, May 29th, 2003 [cit. 2012-02-15].
Dostupné na     internete:<http://articles.sitepoint.com/article/checklists-web-design>.

KRUG, S. 2006. Don´t Make Me Think. Second edition. Indianapolis : New Riders Press. 2006, 216 s. ISBN 0-321-34475-8.

LEVI, M. D., CONRAD, F. G. 2008. Usability Testing of World Wide Web Sites. In Office of Survey Methods Research [online]. July 19, 2008 [cit. 2009-03-02].
Dostupné na internete: <http://stats.bls.gov/ore/htm_papers/st960150.htm>.

MAKULOVÁ, S. 2007. Použiteľnosť webových sídiel ako základný predpoklad ich úspešnosti. In ELET Newsletter [online]. Bratislava : ELET, 3. marec 2007. [cit. 2012-02-26].
Dostupné na internete: <http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=pouzitelnost-webovych-sidiel-ako-zakladny-predpoklad-ich-uspesnosti>.

MYERS, B. A. 1996. A Brief History of Human Computer Interaction Technology. In ACM interactions [online]. Vol. 5, no. 2, March, 1998 [cit. 2012-02-15]. Pp. 44-54.
Dostupné na internete: <http://www.cs.cmu.edu/~amulet/papers/uihistory.tr.html>.

NIELSEN, J., LORANGER, H. 2006.  Prioritizing Web Usability. Berkeley : New Riders, 2006. 432s. ISBN-10: 0-321-35031-6.

NIELSEN, J. 2003. Usability 101 : Introduction to Usability. In Jakob Nielsen´s Alertbox [online]. Fremont : Useit.com, August 25, 2003 [cit. 2012-02-15].
Dostupné na internete: <http://www.useit.com/alertbox/20030825.html>. ISSN 1548-5552.

NIELSEN, J. 1997. Changes in Web Usability Since 1994. In Jakob Nielsen´s Alertbox [online]. Useit.com, December 1, 1997 [cit. 2012-02-26].
Dostupné na internete: <http://www.useit.com/alertbox/9712a.html>.

NIELSEN, J. 1993. Usability engineering. San Diego, London : Academic Press, San Francisco : Morgan Kaufmann, 1993. 340 s.

PERNICE, K., NIELSEN, J. 2009. Eyetracking Methodology [online]. 1. Edition. Fremont : Nielsen Norman Group, 2009. [cit. 2012-02-23]. 159 s.
Dostupné na internete: <http://www.useit.com/eyetracking/methodology>.

ROSSI, L. C. D. 2001. What is Information Design? In MasterViews International [online]. New Haven : MasterViews International, November 15, 2001 [cit. 2012-02-26].
Dostupné na internete:  <http://masterview.ikonosnewmedia.com/2001/11/15/what_is_information_design.htm>.

SANDERS, M. et al. User centered design. In Interprix [online]. Mississauga : Interprix, [cit. 2012-02-26].
Dostupné na internete: <http://interpixdesign.com/_user-centered-design>.

SCHROEDER, W. 1998. What is Eye-Tracking Good For? In User Interface Engineering [online]. North Andover : User Interface Engineering, 1998. Originally published: Sep 01, 1998 [cit. 2012-02-15].
Dostupné na internete: <http://www.uie.com/articles/eye_tracking_benefits/>.

SMITH, T. 2006. Usability. In Everythingablility [online]. [s.l.] : Everythingability : 2006 [cit. 2012-02-26].
Dostupné na internete:<http://www.everythingability.com/Usability>.

STARLING, A. 2002. Usability Testing in Practice. In Web Developer´s Virtual Library [online]. April 15, 2002 [cit. 2009-03-02].
Dostupné na internete: <http://wdvl.internet.com/Authoring/Design/UsabilityTesting/>.

THUROW, S., MUSICA, N. 2009. When Search Meets Web Usability [online]. 1. Edition. Berkeley : New Riders, 2009. [cit. 2012-02-23]. 183 s.
Dostupné na internete:  <http://books.google.sk/books?id=mQx3M-DGa_cC&printsec=frontcover&dq=When+Search+Meets+Web+Usability&source=bl&ots=….>
ISBN 13: 978-0-321-60589-4, ISBN 10: 0-321-60589-6.

TIMBERLAKE, S. 2007. The Basic of Navigation. In eFUSE [online]. [s.l.] : eFUSE, 2007 [cit. 2012-02-26].
Dostupné na internete: <http://efuse.com/Design/navigation.html>.

UsabilityNet. 2006. Design guidelines for the Web. In UsabilityNet [online]. [s.l.] : UsabilityNet, 2006 [cit. 2012-02-26].
Dostupné na internete: <http://www.usabilitynet.org/tools/webdesign.htm>.

UsabilityNet. 2006a. Key principles of user centred design. In UsabilityNet [online]. [s.l.] : UsabilityNet, 2006 [cit. 2012-02-26].
Dostupné na internete: <http://www.usabilitynet.org/management/b_design.htm>.

U.S. Department of Health & Human Services. 2006. Learn About Usability Testing. In: Usability.gov : Your guide for developing usable & useful Web sites [online]. [cit. 2009-03-02].
Dostupné na internete: <http://www.hhs.gov/usability/refine/learnusa.html>.

Webcredible. 2007. 10 ways to orientate users on your site. In Webcredible [online]. London : Webcredible, November 2007 [cit. 2012-02-15].
Dostupné na internete:<http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-usability/orientate-users.shtml>.

Webcredible. 2005. Content & usability: Web writing. In Webcredible [online]. London : Webcredible, August 2005 [cit. 2012-02-15].
Dostupné na     internete:<http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-usability/web-content.shtml>.

Webcredible. 2007. Web Usability Guide : All you need to know about making your site more usable. In Webcredible [online]. London : Webcredible, 2007 [cit. 2012-02-15].
Dostupné na internete: <http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/white-papers/web-usability-guide.pdf>.

           

Share: