CVTI SR – kancelária vydavateľstva Európskej únie Úradu pre vydávanie publíkácií Európskej únie

We invite you

Centrum VTI SR (http://www.cvtisr.sk) podpísalo vv roku 1994 s vydavateľstvom Európskej únie (EÚ) Publications Office of the European Union (Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, http://publications.europa.eu), skrátene Publications Office (Úrad pre publikácie), zmluvu o predaji a distribúcii produktov jeho vydavateľskej činnosti. CVTI SR sa tak stalo jednou zo siete 31 kancelárií vydavateľstva EÚ, ktorú má vybudovanú po celom svete. Až na obdobie dvoch rokov CVTI SR bolo a je jedinou organizácio

u na území Slovenska, ktoré zabezpečuje všetkým záujemcom bez geografického ohraničenia, nákup kníh, časopisov, DVD a CD ROM. Na základe rozhodnutia vydavateľstva sprístupňovať nákup monografií cez elektronické kníhkupectvo EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) sa služby CVTI SR sústreďujú na zabezpečenie predplatného časopisov, predovšetkým Úradného vestníka EÚ. Za obdobie vzájomnej 17-ročnej spolupráce CVTI SR sprostredkovalo nákup stoviek monografií a tisícky exemplárov časopisov nielen pre slovenských, ale aj zahraničných klientov (ČR, Rakúsko, Srbsko) z inštitúcií verejnej a štátnej správy, centrálnych úradov štátnej správy, vysokých škôl, knižníc, podnikateľov s cieľom zabezpečiť za priaznivú cenu kvalitné a aktuálne informácie pre všetkých, ktorí hľadajú odpoveď na otázky týkajúce sa Európskej únie, jej integrácie a kooperácie.

Informácie o vydávaných dokumentoch sú zverejňované v letákoch k jednotlivým vydaniam, vo vydavateľských katalógoch a cenníkoch časopisov. Sú prístupné v elektronickej podobe na webových stránkach Úradu pre publikácie, Bookshopu a CVTI SR a tiež v tlačenej podobe v sieti kancelárií Úradu pre publikácie.

Vydavateľstvo EÚ bolo založené v roku 1969 so sídlom v Luxemburgu ako medziinštitucionálny úrad EÚ s cieľom zabezpečiť vydávanie publikácií orgánov a inštitúcií Európskych spoločenstiev a Európskej únie – Európsky parlament, Rada, Komisia, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania, Európska nadácia pre zlepšenie
životných a pracovných podmienok, Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Eurostat – v čo najlepších podmienkach.

Počas svojej činnosti vydavateľstvo EÚ vydalo tisíce dokumentov kníh (monografie, štúdie, štatistické ročenky, správy) a časopisov na rôznych nosičoch – papieri, disketách, mikrofišoch, DVD, CD-ROM, videofilmoch a v PDF formáte. Ročná produkcia predstavuje okolo 7 000 publikácií ročne. Ako jediné vydavateľstvo na svete publikuje v 23 jazykoch členských krajín EÚ a v ďalších jazykoch na požiadanie.

Tematicky profil vydavateľstva je zameraný na 13 tematických oblastí hospodárskeho, spoločenského, sociálneho a právneho systému EÚ.

Svojím zameraním a spracovaním informácií sú dokumenty určené nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti. Politika EÚ si kladie za cieľ sprístupniť dostupným spôsobom informácie o EÚ čo najširšiemu okruhu záujemcov. Vydávané dokumenty sú sprístupňované bezplatne prostredníctvom Európskych dokumentačných centier a za úhradu prostredníctvom siete kancelárií Úradu pre publikácie a elektronického kníhkupectva EU Bookshop.

Z celkového objemu vydávaných publikácií je najvýznamnejšou legislatívne periodikum – denník Úradný vestník Európskej únie (Official Journal of the European Union). Ako jediný časopis na svete sa vydáva v 23 jazykoch, čo je vo vydavateľskom svete jedinečný fenomén. Je dostupný v tlačenej podobe na papieri a DVD ROM formou predplatného prostredníctvom siete obchodných kancelárií Úradu pre publikácie a bezplatne službou EUR-LEX (legislatíva EÚ) na adrese http://eur-lex.europa.eu. Denne prináša najnovšie legislatívne predpisy EÚ v sériách L + C a S.

Z periodík vydávaných v tlačenej forme sa záujmu slovenských klientov tešia aj ďalšie tituly, ako napr. European Economy (vydávaný len v angličtine), Report of Cases before Court of Justice and Court of First Instance (vydávaný aj v slovenčine). Okrem vydávania jednotlivých titulov dokumentov Úrad pre publikácie ponúka niekoľko bezplatných online služieb, ako napr. TED (tendre EÚ s dennou aktualizáciou) – http://ted.europa.eu; SIMAP (informácie o európskom verejnom obstarávaní) – http://simap.
europa.eu; CORDIS (výskum a vývoj) –  http://cordis.europa.eu.

Úrad pre publikácie sprístupňuje svoju produkciu prostredníctvom digitálnej knižnice. Knižnica obsahuje niekoľko 10-tisíc digitálne spracovaných publikácií, ktoré sú dostupné v pdf formáte, vo väčšine prípadov bezplatne, čo je v súčasnosti takýmto spôsobom spracovaný ojedinelý a výnimočný fond.

Radi vás privítame v našej kancelárii Úradu pre publikácie. Vaše objednávky na predplatné časopisov radi vybavíme.

                                                                                                                                            

 1 Veda pre všetkých

 http://sk-sk.facebook.com/pages/Veda-pre-všetkých/271209326259297?sk=wall  [cit.2012-03-05]

 

 

Share:
Issue content