Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Projectscultural heritagenational projects


Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.


Dňa 5. marca 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR s Národným osvetovým centrom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra.

Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.

Je zameraný na vybudovanie aplikačnej infraštruktúry, ktorá umožní dlhodobo a dôveryhodne archivovať a prezentovať objekty kultúrneho dedičstva SR v digitálnej podobe. Ide o komplexnú aplikačnú infraštruktúru, ktorá bude zabezpečovať základné komponenty rezortu kultúry zamerané na ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva.

Projekt si kladie za úlohu dosiahnutie hlavného cieľa prostredníctvom štyroch špecifických cieľov, a to:

  1. Vytvorenie platformy pre dlhodobú archiváciu;
  2. Zabezpečenie medzisektorového sprístupnenia kultúrneho dedičstva pre laickú i odbornú verejnosť;
  3. Podpora národných registrov nevyhnutných pre poskytovanie elektronických služieb;
  4. Vytvorenie centra právnych služieb.

Národné osvetové centrum získa na základe spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt, ktorého realizácia bude trvať 40 mesiacov,  23 072 112,16 eur.

Centrálna aplikačná infraštruktúra bude realizovať základné komponenty:

– Portál kultúry (publikovanie – zabezpečí prezentovanie vyše milióna kultúrnych objektov v digitalizovanej podobe, čo bude minimálne 30 % zdigitalizovaného obsahu z národných digitalizačných projektov. poskytovanie, vyhľadávanie);

– Archív kultúry (archívne úložisko digitálneho obsahu, manažment digitálneho obsahu);

– Národné registre (register kultúrnych objektov, register autorít, register digitalizácie, register autorských práv).

Hlavným prínosom projektu je vytvorenie vedomostnej ekonomiky a nových služieb informačnej spoločnosti, vytvorenie deviatich nových a kvalitnejších pracovných miest v oblasti informačnej spoločnosti, špecificky  zameraných na mladých ľudí,  vytvorenie špecializovanej databázy s vysoko odbornými dátami.

Aktuálne informácie o projekte a stave jeho realizácie a dosiahnutých míľnikoch budú prezentované na stránke www.nocka.sk  v sekcii štrukturálne fondy.

Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránke http://opis.culture.gov.sk/.

 

Share:
Issue content