Seriály na WLIC 2012 v Helsinkách

IFLA conference

O necelé 2 mesiace (11. – 17. augusta 2012) sa hlavné mesto Fínska Helsinky stane dejiskom významného celosvetového odborného podujatia The World Library and Information Congress (WLIC) 2012, 78th IFLA General Conference and Assembly. Svetový kongres knižníc a informácií, ktorý je zároveň generálnym zhromaždením a konferenciou IFLA, sa koná každý rok v inej časti sveta. Pred začiatkom hlavného programu v Helsinkách sa budú už tradične aj tento rok konať v rôznych mestách vo Fínsku aj v blízkych krajinách satelitné konferencie (Poľsko, Litovsko, Estónsko). Hlavnému programu, ktorý začne v nedeľu 11. augusta v Helsinkách, budú už v sobotu 10. augusta predchádzať rokovania stálych výborov IFLA.

Ako členka jedného z výborov – Serials and Other Continuing resources (IFLA SOCR) Seriály a iné pokračujúce pramene (od r. 2011) – by som rada stručne predstavila činnosť tejto sekcie a tiež upozornila na niektoré zaujímavé aktivity pripravované počas kongresu. Kompletný program kongresu je prístupný na stránke http://conference.ifla.org/ifla78/programme-and-proceedings-full-printable.

Sekcia Seriály a iné pokračujúce pramene sa zaoberá všetkým tým, čím sú seriály jedinečné, svoju pozornosť upriamuje tak na tlačené seriálové publikácie, ako aj na seriálové publikácie v elektronickom prostredí. Oblasťou záujmu sekcie sú predovšetkým: bibliografické normy a kontrola, holdingy, národná a medzinárodná spolupráca knižníc, prístup a dostupnosť seriálových publikácií, ich konzervácia a archivácia, riadenie a budovanie zbierok, otázky cenovej politiky, autorské právo, vzťahy s vydavateľmi. Medzi oblasti záujmu sekcie patrí tiež vplyv technologického rozvoja na knižničnú prácu so seriálmi, spolupráca s distribútormi a vydavateľský priemysel. Vzhľadom na súčasný silnejúci trend, keď prístup k publikáciám nadobúda čoraz väčší význam a dôležitosť, sa pozornosť sekcie sústreďuje na úzku spoluprácu s tzv. „core activities“  a stálymi výbormi IFLA.

Predsedníčkou stáleho výboru je pani Helen Adey (Trentská Univerzita v Nottinghame, Anglicko), tajomníčkou pani Helen Heinrich (Kalifornská štátna univerzita Northridge, USA) a informačnou koordinátorkou Dr. Alicia Wise (Elsevier, Oxford, Anglicko).
Členovia zastúpení vo výbore sú z týchto krajín: Omán, Španielsko, Poľsko, Spojené štáty americké, Japonsko, Holandsko, Slovensko, Južná Afrika, Taliansko, Nemecko, Bahrajn, Francúzsko, Anglicko.

Počas hlavného programu kongresu v Helsinkách organizuje sekcia dňa 14. augusta od 16.00 – 18.00 Otvorené zasadnutie (Open session) pod názvom: Vývojové trendy seriálov, manažment, vývoj, dodávanie vysoko inovátorského a dynamického obsahu (Evolving serials – managing discovering and supplying highly innovative and dynamic content). Záujemcom o najnovšie trendy v oblasti seriálov budú ponúknuté nasledujúce prezentácie:

1. Sharon Dyas-Correia (Head of Serials Collections Librarian for Open Access Initiatives University of Toronto Libraries, Canada): Nové seriály, nové úlohy, nové východiská? (New Serials, New Roles, New Issues?).

Autorka predstaví technologické novinky vo vydávaní seriálov a ich vplyv na knižničné zbierky, prístup a ochranu zbierok.

2. Hylke Koers (Content Innovation Manager, Journal & Content Technology, Science & Technology Journals, Elsevier, Netherlands): Inovácie v pokročilej vedeckej komunikácii, výskum a analýza (Innovations to Advance Research Communication, Discovery, and Analysis).

V centre pozornosti autorky bude prezentovanie procesu transformácie tradičnej koncepcie vedeckej komunikácie do novej platformy, ktorá vzniká v záujme uspokojovania potrieb oboch strán, autorov aj používateľov.

3. Kimberly Parker (World Health Organization, Geneva,Switzerland) – Stephen Gilewski (Serials Solutions, Seattle, WA, USA): Maják pre blúdiacich Nástroj na elimináciu prístupových bariér pre inštitúcie zapojené do iniciatívy Research4Life (Lighthouse for the Lost – applying discovery tools to lower the usability barrier for Research4Life institutions).

Autori sa budú zaoberať iniciatívou Research4 Life, v rámci ktorej zabezpečujú spolupracujúce online portály zdarma alebo za nízke poplatky prístup k svetovej vedeckej literatúre pre nízkopríjmové krajiny z odborov poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, životné prostredie. V rámci iniciatívy sú zapojení vydavatelia a spoločnosti, ako sú Microsoft, Swets, Serials Solutions.

4. Maria Casella (Library Coordinator, University of Turin, Italy): Inovácia a experimentovanie vo vedeckom publikovaní. Charakteristiky web 2.0

v časopisoch s voľným prístupom (Innovation and experimentation in scholarly publishing: Web 2.0 features in Open Access journals).

Autorka predstaví novinky vo vedeckom publikovaní, ako je dosah na sociálne siete, používanie mikroblogov či adaptácia nástrojov web 2.0.

Sekcia Seriály a iné pokračujúce pramene IFLA sa podieľa spolu so Sekciou pre akvizíciu a rozvoj zbierok tiež na príprave satelitnej konferencie Globálne politiky, výzvy a riešenia pre efektívne riadenie knižničných zbierok a prístup k málo využívaným dokumentom(Global policies, Imperatives and Solutions for the Efficient Library Collection Management and Access to Less Used Documents), ktorá sa bude konať 9. – 10. augusta 2012 v meste Kuopio, Fínsko (Kuopio Academy of Design, Savonia University of Applied Sciences – www.nrl.fi/ifla2012/kuopiosatellite

Na záver by som rada upozornila na satelitnú konferenciu, ktorá úzko súvisí so seriálmi, hoci Sekcia seriálov a iných pokračujúcich prameňov sa bezprostredne na jej príprave nezúčastňuje: Elektronická re-evolúcia… Spravodajské media v digitálnom veku (The Electronic Re-Evolution… News Media in the Digital Age), ktorá sa bude konať 7. – 9. augusta 2012 v meste Mikkeli vo Fínsku (www.ifla2012mikkeli.com).

 

Share:
Issue content