“Knowledge transfer study 2010 – 2012” – expertný workshop

From eventsConferences, seminars, trainings, eventsknowledge transfer

Dňa 25. apríla 2012 sa v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva ČR v Prahe konal expertný workshop zameraný na problematiku transferu znalostí vytvorených na univerzitách a verejných výskumných inštitúciách v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku.

Workshop bol organizovaný pri príležitosti realizácie tzv. „Knowledge transfer Study 2010 – 2012“, ktorá ma za cieľ monitorovať implementáciu dokumentu Európskej komisie „Odporúčania komisie v oblasti riadenia duševného vlastníctva v rámci transferu znalostí a Praktické zásady pre univerzity a iné verejné výskumné inštitúcie“. Dokument je k dispozícií na stiahnutie na webovej adrese

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf.

Podujatie sa konalo v rámci série expertných workshopov pokrývajúcich 39 európskych krajín, ktoré boli realizované v rokoch 2011 a 2012. Workshop bol organizovaný v spolupráci s Technologickým centrom Akadémie vied Českej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a športu ČR.

Cieľové skupiny

Na workshope sa zúčastnili kľúčoví hráči pôsobiaci v oblasti transferu znalostí v dotknutých krajinách pôsobiacich spravidla na univerzitách, verejných výskumných inštitúciách a v organizáciách a agentúrach podporujúcich transfer poznatkov. Prítomní boli aj tvorcovia politík v oblasti znalostného transferu a zástupcovia súkromného sektora. Podujatie bolo určené len pre pozvaných účastníkov.

Zámer podujatia

Význam univerzít a výskumných inštitúcií v Českej republike, Maďarsku, Slovinsku a na Slovensku z pohľadu ekonomického rozvoja týchto krajín si spoločnosť uvedomuje čoraz viac. Napriek tomu existuje ešte množstvo výziev pre kľúčových hráčov v oblasti transferu znalostí: Firmy sa musia intenzívnejšie zapájať do spoločného výskumu a musia akceptovať najlepšie prístupy v oblasti riadenia duševného vlastníctva, pokiaľ chcú profitovať z výskumných riešení na univerzitách. Agentúry financujúce výskum a inovácie musia implementovať koherentnejší prístup k riadeniu znalostného transferu. Univerzity musia regulovať svoje očakávania ohľadne generovania príjmov prostredníctvom transferu znalostí a zároveň maximalizovať jeho vplyv. Je potrebná dlhodobá angažovanosť v oblasti financovania špecializovaných pracovísk transferu technológií a zvyšovania statusu znalostného transferu. Predmetný workshop bol zameraný práve na iniciovanie nadnárodnej diskusie ohľadne hlavných výziev v oblasti transferu poznatkov, príkladov najlepšej praxe a možností na zabezpečovanie systematického prístupu k tejto problematike v krajinách EÚ.

Na podujatí vystúpili zástupcovia Ministerstva školstva, mládeže a športu ČR, Úradu priemyselného vlastníctva ČR, Technologického centra Akadémie vied ČR, Českej technickej univerzity v Prahe, Inovačného a informačného centra Maďarského úradu duševného vlastníctva, slovinského Inštitútu „Jozef Stefan“, holandského Kennispark Twente a Centra vedecko-technických informácií SR. Riaditeľ CVTI SR účastníkom workshopu priblížil všeobecnú situáciu v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku a upozornil na nepriaznivú situáciu v oblasti vynakladania prostriedkov z verejných i súkromných zdrojov na výskum v našej krajine. Prítomných tiež oboznámil s úlohou Centra vedecko-technických informácií SR v oblasti podpory vedy na Slovensku a prezentoval aktivity zamerané na budovanie národnej infraštruktúry na podporu transferu technológií na Slovensku realizované v rámci národného projektu NITT SK. Na záver predstavil úspešné príklady podpory transferu znalostí realizované v spolupráci CVTI SR s Technologickým inštitútom SAV.

V rámci panelovej diskusie prezentovali svoje názory a pohľady na problematiku transferu znalostí predstavitelia Lorándovej univerzity v Budapešti, Inštitútu „Jozef Stefan“ v Slovinsku, Ministerstva školstva, mládeže a športu ČR a Technologického inštitútu Slovenskej akadémie vied.

Transfer znalostí na Slovensku

Slovenskú republiku na podujatí reprezentovali zástupcovia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Technologického inštitútu SAV. CVTI SR sa problematike transferu znalostí nadobudnutých vedeckou a výskumnou činnosťou intenzívne venuje najmä v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ (http://nitt.cvtisr.sk). Projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a je implementovaný Centrom vedecko-technických informácií SR od júna 2010. Predmetný projekt je zameraný na vytvorenie národného systému na podporu transferu technológií na Slovensku, ktorý bude zastrešovať aktivity v oblasti podpory transferu technológií realizované na lokálnej úrovni v jednotlivých vedeckých inštitúciách. Rozvinutá bola úzka spolupráca s týmito organizáciami, najmä s ich špecializovanými pracoviskami, ktoré v ostatných rokoch vznikli práve v záujme podpory transferu technológií. Ide pritom o najvýznamnejšie slovenské univerzity (UK v Bratislave, STU v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a ďalšie) a Slovenskú akadémiu vied zastúpenú Technologickým inštitútom SAV. V rámci projektu NITT SK bolo zriadené aj Centrum transferu technológií pri CVTI SR, ktoré prostredníctvom projektu NITT SK a za použitia účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu podporilo niekoľko prípadov transferu technológií (fáza zabezpečenia ochrany duševného vlastníctva) realizovaných na vybraných ústavoch SAV. Táto podpora bola realizovaná v spolupráci s Technologickým inštitútom SAV. Ďalšou významnou aktivitou projektu NITT SK je budovanie špecializovanej IKT infraštruktúry pre vedeckú komunitu na Slovensku a v neposlednom rade aj zvyšovanie povedomia vedeckej komunity a odbornej verejnosti o význame celého procesu transferu technológií – od zabezpečovania ochrany duševného vlastníctva až po jeho komerčné zhodnotenie v praxi.

Podrobnejšie informácie z podujatia vrátane kompletných prezentácií na stiahnutie sú k dispozícii na webovej adrese:

http://knowledge-transfer-study.eu/workshops/east-central-europe-cz-sk-hu-si/

Príspevok bol spracovaný v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Share:
Issue content