ANL+ ako bibliografia novej generácie

From eventsbibliographyConferences, seminars, trainings, events

Univerzitná knižnica v Bratislave privítala na svojej pôde dňa 3. mája 2012 zástupcov z radov odbornej knihovníckej verejnosti. Dôvodom bol seminár s názvom ANL+ aneb článková bibliografie nové generace. Ing. Martin Vojnar ako prednášajúci hosť a zástupca spoločnosti MULTIDATA, s. r. o., podľa jeho vlastných slov priblížil „príbeh“  článkovej bibliografie budovanej v Českej republike. Na úvod  svojej  prezentácie  predstavil projekt  ANL+ ako jeden z nástrojov na vyhľadávanie v českých článkoch, ktorého partnermi sú Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, Knihovna AV ČR a spoločnosť NEWTON MEDIA, s. r. o.

Následne sa venoval jeho vzniku ako formy odpovede na fakt, že začiatkom roku 2011 prestala NK ČR prispievať do kooperačného systému národnej článkovej bibliografie (databáza ANL). V konkrétnych súvislostiach sa však o projekte ANL+ oficiálne hovorilo až na konferencii „Knihovny současnoti 2011“ v polovici septembra 2011. Odzneli tiež informácie technického typu, týkajúce sa napríklad toho, odkiaľ sa dáta pre ANL+ zhromažďujú (databáza ANL, spoločnosť NEWTON MEDIA atď.), alebo aké sú rôzne formáty týchto dát. Zaujímavými boli i ukážky jednotlivých dátových štruktúr od spomínaných agregátov, resp. ich podoba. Prednášajúci nezabudol upozorniť na výhody a nevýhody tejto článkovej bibliografie. Výrazné pozitívum videl v prístupe k plnému textu či zoradení výsledkov vyhľadávania podľa relevancie. Ako negatívum napríklad uviedol, že ANL+ poskytuje dáta len za rok 2011 a 2012, teda odkedy bola databáza budovaná, a taktiež otázku reštriktívnej politiky vo vzťahu k prístupu k plným textom článkov.

V roku 2012 je plánované vyhodnotenie skúšobnej prevádzky NK ČR a využitie ANL+ v rámci kooperačného systému krajských knižníc. Nemenej zaujímavou myšlienkou je i automatická analýza textu na základe plného textu. V tomto prípade slúžila ako praktická ukážka automatická indexácia dokumentu heslami PSH na stránke Národní technické knihovny.

Druhá časť seminára sa niesla v duchu diskusie o budúcnosti národnej článkovej, resp. národnej bibliografie na Slovensku i v Čechách. Práve tu sa načrtla otázka, či bibliografiu nenahradí digitalizácia a či nie je prostredie pre budovanie národnej bibliografie v oboch krajinách do značnej miery diverzifikované.

Na záver tejto odbornej prezentácie priblížil Martin Vojnar ešte v krátkosti index AMGK+ (Archivy, Múzeá, Galérie, Knižnice) ako snahu o vytvorenie centrálneho indexu pre digitalizované a digitálne zbierky kultúrnych inštitúcií.

Zaujímavé informácie o databáze ANL+ prináša príspevok na webovej stránke spravodaja Knižnice AV ČR – INFORMACE:
http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/databaze-anl-a-digitalni-knihovna-av-cr/

Jednotná informačná brána (JIB) poskytuje prístup do databázy ANL+:

http://anlplus.jib.cz/primo_library/libweb/action/search.do?vid=anlplus&reset_config=true

Share:
Issue content