TOP WebLib 2011

Internet

Hlavný cieľ súťaže – podporovať rozvoj a skvalitňovanie webových prezentácií a ohodnotiť snahu knižníc efektívne využívať  informačno-komunikačné technológie na zvyšovanie ich kvality knižnično-informačných služieb a ich prístupnosti – bol naplnený.

Malé zmeny sa uskutočnili v organizácii. V tomto roku do súťaže mohol organizáciu prihlásiť riaditeľ knižnice alebo ním poverený pracovník, prihláška musela byť s vedomím prihlasovanej knižnice a zrušilo sa verejné hlasovanie o najsympatickejšiu webovskú stránku.

V termíne 20. januára 2012 až 29. februára 2012 sa do súťaže prihlásilo 13 knižníc, z toho 9 verejných a 4 odborné.

Hodnotiacu porotu v tomto roku viedla Jana Brliťová (Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave), ďalší členovia: Mgr. Andrea Dohovičová   (Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove), Mgr. Marta Dušková (CVTI SR v Bratislave) a PhDr. Ľubica Jedličková (SlPK v Nitre).

Hodnotenie poroty

Porota hodnotila prihlásené knižnice  v termíne od 29. 2. 2012 do 20. 3. 2012 podľa takto stanovených kritérií, ktoré  boli už v minulom roku doplnené o hodnotenie prvkov webu 2.0:

  • obsah, aktuálnosť a príťažlivosť pre návštevníka stránky (štýl a formálna úprava, jazyková   mutácia, online katalóg, úplnosť kontaktných údajov),
  • navigácia a vyhľadávanie na stránke (plnotextové vyhľadávanie, mapa stránky),
  • originálnosť a inovatívnosť stránky,
  • funkčnosť stránky (či funguje všetko tak, ako by malo),
  • grafická úprava (estetickosť, výtvarné stvárnenie),
  • úroveň dodržania webových štandardov a zákona č. 312/2010 Z. z. – Výnos Ministerstva financií SR z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (metadáta, bezbariérová prístupnosť, funkčnosť odkazov, štandardy priložených súborov),
  • prvky webu 2.0 – interaktívny charakter stránky (diskusné fórum, komentáre, ankety, blogy, RSS, multimediálny obsah stránok – reportáže, správy, prezentácie, videá).

V prvom rade sledovala dodržiavanie uvedených štandardov prístupnosti, najmä znevýhodneným používateľom, ktorá  bola v predchádzajúcich ročníkoch na knižničných weboch zanedbávaná – knižnice sa snažia aplikovať štandardy na svojich webovských stránkach v maximálnej miere.

Ďalšou sledovanou kategóriou bola validita HTML kódu a CSS. V tejto oblasti sa situácia od začiatku súťaže výrazne zlepšila, dnes je už samozrejmosťou. Tak isto online katalógy a mapy stránok.

Za slabinu takmer všetkých zúčastnených možno považovať jazykové verzie. Zväčša sú preložené len základné informácie o knižnici, niektoré ponúkajú len linku na Google Translator. Na stránkach sa často vyskytovali neplatné odkazy. Za chybu možno považovať aj značnú absenciu kontaktných formulárov na stránkach.

Aj v tomto roku môžeme pripomenúť, že knižnice by mali klásť čoraz väčší dôraz na interaktívny charakter stránky.

Sociálne sieťovanie má už svoje miesto v propagácii knižníc, často sú profily knižníc na sociálnych sieťach informačne bohatšie a pútavejšie ako webové sídla knižníc, kde je predsa len štruktúra údajov podriadená platným požiadavkám na štruktúru a charakter informácií.

Výsledky súťaže TOP WebLib 2011

Kategória verejné a školské knižnice:

1.   miesto:  Mestská knižnica Piešťany http://www.kniznica.sk/

2.   miesto:  Mestská knižnica Bojnice  http://www.mestskakniznicabojnice.sk/

3.   miesto:  Knižnica pre mládež mesta Košice http://www.n.kosicekmk.sk/

Kategória odborné knižnice:

1.   miesto:  Akademická knižnica AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši http://ak.aos.sk/)

2.   miesto:  Slovenská lekárska knižnica v Bratislave http://www.sllk.sk/Pages/default.aspx

3.   miesto:  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici http://www.svkbb.eu/

Čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo:

1.   Hornonitrianska knižnica v Prievidzi http://www.hnkpd.sk/

2.   Staromestská knižnica v Bratislave http://www.starlib.sk/

3.   Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne http://www.vkmr.sk/

4.   Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave http://www.spgk.sk/

Čo povedať na záver?

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo len 13 knižníc. Čím to bude?

Už pri definovaní kritérií hodnotenia na tento rok sa medzi členmi komisie začala diskusia o potrebe ich prehodnotenia a doplnenia o hodnotenie prezentácií knižnice na sociálnych sieťach. Preto navrhujem vymenovať porotu oveľa skôr, aby mala čas rozvinúť potrebnú diskusiu a urobiť z nej aj závery v podobe nových alebo inovovaných kritérií hodnotenia webových sídiel slovenských knižníc. Je to výzva pre budúci ročník TOP WebLib 2012.

Všetky výsledky a podrobné hodnotenia sú zverejnené na www.infolib.sk

Ocenenia budú víťazom odovzdané na niektorej z jesenných konferencií organizovanej Spolkom slovenských knihovníkov.

Share:
Issue content