Návrh kľúčových tém z oblasti slovenského knihovníctva

Infomixdevelopment of Slovak librarianship

V rámci prípravy návrhu Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 – 2016 mali zástupcovia z radov odbornej kultúrnej verejnosti príležitosť stretnúť sa so súčasným ministrom kultúry M. Maďaričom a predniesť svoje návrhy, ktoré by sa mali stať súčasťou spomínaného vyhlásenia.

Stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2012 na pôde Ministerstva školstva SR, sa zúčastnila aj predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov (SSK) S. Stasselová a predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc (SAK) D. Džuganová. Obidve predsedníčky mali možnosť samostatne vystúpiť a predstaviť svoje námety v oblasti rozvoja slovenského knihovníctva a poukázať na najproblematickejšie oblasti a otázky. Práve tie sa stali tiež predmetom krátkeho dokumentu Návrh kľúčových tém z oblasti slovenského  knihovníctva, v ktorom sú predložené prioritné oblasti vyžadujúce si riešenie. Práve tie by sa mali dostať do Programového vyhlásenia vlády SR.

V prípade rozvoja knihovníctva ide napríklad o internetizáciu siete slovenských knižníc, vytváranie príležitosti pre verejné knižnično-informačné služby v digitálnom prostredí či podporovanie statusu knižníc ako hlavných inštitúcií pre rozvoj čitateľskej a informačnej gramotnosti. Neopomína sa ani oblasť digitalizácie kultúrneho a vedeckého dedičstva.

V rámci legislatívnych úprav sa predstavuje návrh úpravy zákona o knižniciach a príslušných vyhlášok, ale tiež autorského zákona v súvislosti s úpravou vzťahu medzi autorskými právami a slobodným prístupom k informáciám.   

Nezabúda sa ani na oblasť vzdelávania a knihovníckej profesie, kde sa ako prioritné chápe najmä posilnenie spoločenského statusu knihovníkov a informačných pracovníkov a v tejto súvislosti i systému ich odmeňovania.

Share:
Issue content