Jubilejná konferencia „Knihovny současnosti“

Infomix

Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a Ústřední knihovnická rada ČR pripravili na 11. – 13. septembra 2012 20. ročník konferencie Knihovny současnosti 2012.
Jubilejný ročník sa bude niesť v duchu novej Koncepcie rozvoja knižníc ČR na roky 2011 – 2015. Cieľom je upozorniť na problematické oblasti, ktoré sa vynárajú pri plnení jej čiastkových cieľov, a predovšetkým na problém podmienok knižníc pri zabezpečovaní služieb verejnosti.

Prezentácie zúčastnených budú počas troch konferenčných dní rozdelené do týchto tematických okruhov:

  •     Prístup k informačným zdrojom a služby knižníc

      Tu napríklad odznie príspevok týkajúci sa jednotného rozhrania systému knižníc, t. j. otázka centrálneho portálu, ďalej príspevok venujúci sa marketingu knižníc či otázke digitálnych dokumentov v knižniciach.

  •    Vzdelávanie používateľov knižníc

      V tomto prípade možno spomenúť napríklad CEINVE, nový projekt na podporu informačného vzdelávania, ktorý predstaví PhDr. Iva Zadražilová z Kabinetu informačných štúdií a knihovníctva na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. 

  •     Interiéry a bezbariérové knižnice

      Príspevky v rámci tohto tematického okruhu sa budú venovať napr. sluchovo či zrakovo znevýhodneným používateľom knižnice, ale predstaví sa tiež Krajská knižnica Karlove Vary, ako inšpirácia ostatným knižniciam v rámci používateľskej prívetivosti pre handicapovaných. 

Odznejú aj ďalšie zaujímavé témy, ako napr. Design služieb v knižniciah, Knižnice a e-knihy či záverečná prezentácia venujúca sa konkrétne spomínanej koncepcii rozvoja knižníc – Koncepcia rozvoja knižníc – Aktuální stav a realizace, ktorej odborným garantom je PhDr. Vít Richter z Národnej knižnice ČR.  

Na konferencii sa uskutoční aj workshop venovaný úspešným marketingovým kampaniam.

Konferencia „Knihovny současnosti 2012“ sa uskutoční v priestoroch areálu univerzity v Pardubiciach. 

Bližšie informácie o pripravovanej konferencii, ako aj o predchádzajúcich ročníkoch, nájdete na:

http://www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti

Share:
Issue content