Brána k vedeckému poznaniu otvorená I. – IV.

From eventselectronic information sourcesConferences, seminars, trainings, eventsprojects

Podujatie je organizované v rámci implementácie národného projektu NISPEZ1, realizovaného v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (VaV). Primárnym cieľom konferencie je pred odbornou verejnosťou a pred VaV pracovníkmi, ktorí sú cieľovou skupinou projektu, prezentovať jeho aktivity, dosiahnuté výsledky a výstupy. Počas jednotlivých ročníkov boli postupne prezentované aktivity 1.1, 2.1, 3.1 a 4.1. Prvé tri priamo súvisia s elektronickými informačnými zdrojmi (EIZ) – či už svetovými alebo slovenskými. A práve problematika EIZ je hlavným tematickým zameraním konferencie – od centralizovaného zabezpečenia prístupov k nim až po vytváranie podmienok a hľadanie optimálneho modelu na ich efektívne využívanie
a hodnotenie.

Z histórie podujatia:

Na 1. ročníku (27. 11. 2009), organizovanom ako seminár, sa pred odbornou a laickou verejnosťou podrobne predstavilo celé portfólio EIZ – sprístupňované v rámci projektu NISPEZ, gestori EIZ, systém komunikácie riešiteľského tímu aktivity 1.1, ale aj projekt NISPEZ samotný vrátane jeho štyroch špecifických cieľov.

Na 2. ročníku (18. 11. 2010) konferencie sa prezentovala efektívnosť využívania EIZ za prvý rok existencie projektu NISPEZ, a to formou vyhodnotenia štatistík využívania EIZ a dotazníkového prieskumu. Zároveň boli predstavené aj nadstavbové nástroje na efektívnejšie využívanie EIZ obstarávané v rámci projektu NISPEZ (MetaLib, SFX a bX). Súčasťou konferencie bola prednáška zástupcu SNK v Martine o projekte Informácie pre inovácie, v ktorej sa hovorilo o skúsenostiach s riešením celoslovenského projektu, jeho výsledkoch a pod. Závery oboch podujatí patrili dodávateľom EIZ, ktorí dostali priestor na prezentáciu zaujímavostí a noviniek zo sveta EIZ, ale aj na prezentáciu svojich služieb a produktov.

3. ročník konferencie (9. 11. 2011) bol venovaný prezentáciám zameraným na jednotlivé špecifické ciele projektu bezprostredne spojené s problematikou EIZ: Aktivita 1.1 – témou bolo zhodnotenie efektívnosti za prvé dva roky realizácie centralizovaného zabezpečovania prístupov k EIZ, porovnanie rokov 2009 – 2010, zhodnotenie celkového riešenia a návrh na optimalizáciu portfólia EIZ v roku 2011. Aktivita 2.1 – vyhľadávací portál scientia.sk – aktuálny vývoj portálu, novinky, aktuality a plány do budúcnosti a pod. Aktivita 3.1 – bola podrobne predstavená vízia a plány, čo sa už urobilo a na čom sa pracuje, aké bude postavenie databázy CEDAP2 v rámci systémov o vede v CVTI SR a pod.

Na konferencii odzneli aj prednášky pozvaných hostí: zo Slovenska to bolo zhodnotenie efektívneho využívania EIZ jednou zo zapojených univerzít, z ČR vystúpil zástupca partnerskej inštitúcie Národní technická knihovna na tému NTK a jej miesto v zabezpečovaní EIZ pre používateľov v susednej krajine. Na záver zazneli prezentácie dodávateľov EIZ (novinky v oblasti EIZ
u dodávateľov). V rámci podujatia mali účastníci aj možnosť navštíviť ich stánky a komunikovať s nimi a pod.

Tohtoročný 4. ročník konferencie (13. 11. 2012) otvoril Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR. Prednášky týkajúce sa jednotlivých aktivít viedli ich odborní garanti a odborní pracovníci projektu NISPEZ. Aktivita 1.1 – Mária Žitňanská a Michal Sliacky predstavili NISPEZ ako model efektívneho a optimálneho riešenie financovania prístupov k EIZ pre VaV na Slovensku. Aktivita 3.1 – téme Budovanie databázy a portálového prístupu ku slovenským EIZ pre VaV sa vo svojej prezentácii venovala Eva Králiková. V rámci Aktivity 4.1 odznela prezentácia Juraja Nogeho a Danice Zendulkovej s názvom SK CRIS – Informačný systém pre vedu a výskum.

Program bol obohatený aj o prednášky pozvaných hostí, a to – zahraničný hosť Srečko Bončina (National and University Library, Ljubljana) v prednáške s názvom Managing of e-resources within the COSEC consortium predstavil, ako funguje konzorciálny nákup prístupov k EIZ v Slovinsku a aké sú v ich krajine skúsenosti s využívaním EIZ a pod.

Prednáška Vedecké informácie, ako základný predpoklad vedeckej práce. Skúsenosti a perspektívy domáceho hosťa Karola Nemogu (Matematický ústav SAV), ktorý predstavil nielen skúsenosti pracovníka VaV s využívaním EIZ vo svojej každodennej práci, ale i skúsenosti s publikovaním vo vedeckých časopisoch a dotkol sa problematiky Open Access.

Tretiu časť podujatia tvorili už tradične prezentácie dodávateľov a vydavateľov EIZ pre projekt NISPEZ (novinky a trendy v oblasti EIZ). V rámci podujatia účastníci mohli navštíviť aj ich stánky, komunikovať s nimi a pod.

Podujatie končilo internou poradou všetkých zainteresovaných strán projektu NISPEZ – riadiaci a odborný personál projektu, gestori jednotlivých EIZ, kontaktné osoby za jednotlivé inštitúcie zapojené do projektu a dodávatelia EIZ. Na porade sa rokovalo o aktuálnych témach súvisiacich s riešením úloh projektu NISPEZ, ako aj úloh s centralizovaným zabezpečovaním EIZ do budúcnosti.      

Všetky ročníky podujatia Brána k vedeckému poznaniu otvorená možno hodnotiť ako veľmi úspešné. K pozitívnemu hodnoteniu prispieva hlavne množstvo ohlasov po skončení podujatia, a v neposlednom rade aj každoročne zvyšujúci sa počet účastníkov. Rekordom je tohoročný počet účastníkov, ktorý prekročil číslo170. PPT prezentácie prednášok, fotografie z jednotlivých ročníkov konferencie sú zverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ. Prezentácia zahraničného hosťa bola prezentovaná v angličtine, preto jej plný preklad v slovenčine uverejníme v ďalšom čísle časopisu ITlib.

Organizátori konferencie (odborný garant konferencie: PhD. Mária Žitňanská, organizačný garant konferencie: Mgr. Michal Sliacky) a projektový tím projektu NISPEZ budú pokračovať v konaní podobných odborných podujatí aj v budúcnosti.


Share: