Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

Infomixochrana kultúrneho dedičstva

Filmy, rozhlasové a televízne programy, audio- či videozáznamy. Patria ku kultúrnemu dedičstvu tak ako knižné dokumenty, výtvarné diela alebo historické pamiatky.

Práve z tohto dôvodu sa medzinárodná organizácia UNESCO
v roku 2005 rozhodla vyhlásiť 27. október za Svetový deň audiovizuálneho dedičstva.

Verejnosti má pripomenúť jeho celospoločenský význam a potrebu jeho záchrany pre ďalšie generácie.

Dôkazom, že aj Slovenská republika má záujem uchovávať  svoje audiovizuálne dedičstvo, je projekt Digitálna audiovízia. Tento v poradí piaty národný projekt  sa implementuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 – „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“opatrenia 2. 1 – „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany“

Ide o najväčší projekt digitalizácie audiovizuálnych objektov v SR. Výsledkom jeho realizácie by malo byť zdigitalizovanie minimálne 58 700 spomínaných materiálov.

Zainteresovanými inštitúciami sú v tomto prípade Slovenský filmový ústav (SFÚ) ako žiadateľ projektu spolu s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) ako partnera projektu.

Konkrétnejšie informácie o projekte si môžete prečítať  v druhom tohtoročnom vydaní nášho časopisu ITlib v príspevku pod názvom Národný projekt Digitálna audiovízia (v elektronickej verzii na webovej adrese:http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/csordas_krissak.htmShare: