Harmonizácia informačných systémov

Projectsinformation societyprojects

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Európsky fond regionálneho rozvoja

                    

Národné osvetové centrum bude harmonizovať

Harmonizácia informačných systémov (HIS)

Dňa 11. októbra 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení úradu vlády SR s Národným osvetovým centrom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Harmonizácia informačných systémov.

Realizátor projektu: Národné osvetové centrum

Partneri: Pamäťové a fondové inštitúcie (PFI):

  • Slovenská národná galéria
  • Múzeum Slovenského národného povstania
  • Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
  • Štátna vedecká knižnica v Prešove
  • Slovenský filmový ústav

Projekt Harmonizácia informačných systémov je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.

Hlavným cieľom projektu je aktualizovať, rozšíriť a skvalitniť informačné systémy pamäťových a fondových inštitúcií, dobudovať infraštruktúru pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni, zabezpečiť interoperabilitu s národným projektom Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra (CAIR).

Konkrétne ciele sú:

  • aktualizovať a rozšíriť existujúcu hardvérovú infraštruktúry PFI, na ktorej prevádzkujú svoje informačné systémy,
  • vybudovať lokálne technické vybavenia pre potreby realizácie a podpory konverzie zo strany PFI a ostatného postprocesingu,
  • upraviť informačné systémy PFI tak, aby mohli spolu s centrálnymi systémami CAIR (Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra), CDA (Centrálne dátové sklady) a informačnými systémami digitalizačných pracovísk byť ich integrovanou súčasťou.

Národné osvetové centrum získa na základe financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre projekt, ktorého realizácia bude 24 mesiacov, 7 061 410,40 eur.

Výstupy z projektu budú mať mnohostranné využitie.

Pamäťové a fondové inštitúcie budú môcť využiť výstupy a výsledky projektu realizáciou činností, ako napríklad:

sprístupňovanie, prezentácia a popularizácia vlastného fondu prostredníctvom moderných informačno-komunikačných kanálov (využitie integračných rozhraní a spoločných rezortných modulov), efektívne procesy evidencie, katalogizácie, digitalizácie, spracovania, prezentácie a dlhodobej ochrany obsahu prostredníctvom podpory centrálnych riešení.

Rezort kultúry môže v rámci budovania konkurencieschopného a inovačného prostredia v oblasti kultúry vecne profitovať z tvorby nových druhov medzisektorových služieb nad celým kultúrnym dedičstvom, ktoré doteraz nebolo z dôvodu chýbajúceho centrálneho prepojenia možné poskytovať.

Projekt bude mať univerzálne využitie v rámci NUTS 1 v celej Slovenskej republike.

Aktuálne informácie o projekte a stave jeho realizácie a dosiahnutých míľnikoch budú prezentované na stránke www.nocka.sk v sekcii štrukturálne fondy.

Viac informácií o projektoch prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a obnova ich národnej infraštruktúry nájdete na stránke www.opis.culture.gov.sk.

 

 

Share: