Centrální portál českých knihoven

Main Articleselectronic information sourcessources of informationinternetweb pages

Již dnes nabízejí české knihovny kromě tištěných dokumentů svým uživatelům řadu databází, obsah digitálních knihoven a dalších informačních zdrojů. Tyto služby jsou však značně roztříštěné a často málo uživatelsky přívětivé. Běžní uživatelé nejsou schopni plně využít informační potenciál, kterým knihovny disponují.

Od současného stavu k cíli, kterým je silný CPK zajišťující jednotný přístup do systému českých knihoven, kdy každá knihovna bude působit jako rozhraní do celého systému a každý knihovník bude schopen poskytnout komplexní službu, vede dlouhá a určitě ne jednoduchá cesta, na které budou české knihovny muset společně překonávat překážky technologické, finanční, ale i lidské. Čeká je totiž nejen vytipování zdrojů důležitých pro české knihovny a jejich uživatele a volba optimálních nástrojů pro jejich integraci a zpřístupnění, ale i hledání cest ke sdílení uživatelských identit, využití on-line plateb, zlepšení meziknihovních služeb a dodávání dokumentů.

Do roku 2015 by měl být CPK zprovozněn a nasazen v těch českých knihovnách, které budou mít o jeho využití zájem, do roku 2020 ve všech českých knihovnách.

 

Návaznost na Koncepci rozvoje knihoven ČR

CPK je těsně svázán s Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 [1.], konkrétně s cílem 6. Vytvořit jednotné rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech nabízených služeb z každé knihovny.

Splnění tohoto cíle je jednou z rozhodujících podmínek naplnění vize celé koncepce: Klient říká: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám požadovanou kvalitní službu.“

Hlavní cíl a dílčí cíle projektu

Cílem projektu CPK je naplnění cílového stavu popsaného v Koncepci v odstavci 6. Stav, kterého má být dosaženo: Vytvořit silný centrální portál poskytující kvalitní, pohotové služby, které umožní klientům získat požadovaný dokument v tradiční tištěné nebo digitální formě nebo informaci kdykoliv a odkudkoliv.

Vytvoření jednotného rozhraní systému knihoven je komplexní úkol, proto jsou v Koncepci specifikovány i dílčí cíle, projekty / aktivity:

 

 1. Vytvořit silný portál jako základní stavební kámen pro zajištění přístupu do celého systému knihoven.
 2. Vytvořit systém sdílení uživatelských identit (využití federativní autentizace).
 3. Využít dostupné systémy on-line plateb pro poskytované knihovnické služby.
 4. Zajistit koordinovaný přístup knihoven a jejich prostřednictvím uživatelů k informačním zdrojům nabízeným systémem knihoven.
 5. Optimalizovat systém meziknihovních výpůjčních služeb a dodávání dokumentů s důrazem na rychlost, pohotovost, spolehlivost a efektivní využití informačních zdrojů.
 6. Vytvořit podmínky k tomu, aby každá knihovna působila jako rozhraní pro vstup do celého systému knihoven a každý knihovník byl schopen poskytnout komplexní službu.

 

Organizační a finanční zajištění

Formálně CPK prozatím zastřešuje Knihovna Akademie věd, jejíž ředitel ing. Martin Lhoták je zpravodajem věcně příslušné priority v rámci Koncepce. Koordinátorkou projektu je PhDr. Bohdana Stoklasová, autorka příspěvku. Pro realizaci projektu byla vytvořena pracovní skupina, v níž jsou zastoupeny různé knihovny. Členové pracovní skupiny připravují nejen teoretický rámec projektu, ale zastoupené knihovny budou i dobrovolnými „předskokany“ v rámci testování a praktické realizace navržených řešení. Pro organizační zajištění a formální zastřešení CPK se zvažuje využití platformy stávajícího Sdružení knihoven ČR či vytvoření platformy nové. Je evidentní, že pro úspěšnou realizaci CPK a zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti bude nutné aktivnější zapojení participujících knihoven, vytvoření formálních orgánů a sdružení finančních prostředků i pracovních kapacit s tím, že vložené finanční prostředky i pracovní kapacity by měly vést k úsporám na úrovni jednotlivých zúčastněných institucí i celku.

 

Přínos projektu CPK

Realizace projektu CPK zásadním způsobem zvýší kvalitu i kvantitu služeb poskytovaných českými knihovnami. V současné době existuje v České republice více než šest tisíc knihoven poskytujících veřejné knihovnické služby. Jejich úroveň je ale velmi nevyrovnaná. Kvalitní a komplexní služby nyní nabízejí především největší knihovny umístěné ve velkých městech, spektrum služeb nabízených malými knihovnami je velmi omezené. Prostřednictvím CPK budou mít i obyvatelé menších obcí možnost „dosáhnout“ na řadu služeb, nabízených dnes pouze ve vzdálených knihovnách, přímo z místa bydliště. Těsnější spolupráce a důsledné sdílení informačních, finančních i lidských zdrojů rozšíří spektrum a prohloubí kvalitu služeb i v knihovnách, které působí jako centrální knihovny na úrovni národní, krajské, oborové či jiné.

 

Konkrétněji lze přínos projektu specifikovat takto:

 • Bude k dispozici silný portál jako základní stavební kámen pro zajištění přístupu do celého systému knihoven.
 • Systém sdílení uživatelských identit umožní uživatelům přihlášením v kterékoli knihovně využívat služby i zdroje celé sítě knihoven.
 • Využití on-line plateb pro poskytované knihovnické služby omezí nutnost fyzické návštěvy knihoven pouze pro administrativní úkony.
 • Koordinovaný přístup knihoven a jejich prostřednictvím uživatelů k informačním zdrojům nabízeným systémem knihoven omezí multiplicitní nabídku informačních zdrojů na jedné straně a bílá místa na straně druhé.
 • Pro knihovny bude k dispozici nové rozhraní integrující jejich vlastní katalog a nabídku služeb s širším spektrem zdrojů a služeb. Rozhraní bude parametrizovatelné podle potřeb jednotlivých knihoven/skupin knihoven a bude záležet na jejich rozhodnutí, do jaké míry je využijí.
 • Optimalizace systému meziknihovních výpůjčních služeb a dodávání dokumentů s důrazem na rychlost, pohotovost, spolehlivost a efektivní využití informačních zdrojů zvýší komfort dodávání tištěných dokumentů přímo do místa bydliště.

 

Graficky lze cílový stav znázornit takto:

 

Obr. 1: CPK – cílový stav

 

Současný stav a Informační portál

Veškeré informace o CPK včetně dále zmiňovaných dokumentů lze najít na informačním portálu projektu www.knihovny.cz [2.]

 

Obr.2: CPK – Informační portál

 

V současné době je hotový Projektový záměr [3.] a probíhá Žádost o informace – RFI [4.]

 

Důležité odkazy

 [1.] Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven [online] [cit. 2012-10-26].
Dostupné na internetu http://files.ukr.knihovna.cz/200000077-a8cc8a9c7b/Koncepce_PIK_Rozp.doc

[2.] KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven. Informační portál [online] [cit. 2012-10-26].
Dostupné na internetu http://www.knihovny.cz

[3.] KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven. Projektový záměr [online] [cit. 2012-10-26].
Dostupné na internetu http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/KNIHOVNY-CZ_Projektovy-zamer_2012_09_10.pdf

[4.] KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven. Žádost o informace – RFI [online] [cit. 2012-10-26].
Dostupné na internetu http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/KNIHOVNY-CZ_RFI_2012_09_102.pdf

 

Share: