Inovatívne myšlienky majú svoju cenu

InfomixConferences, seminars, trainings, eventstechnology transfer

logo FORTNové myšlienky, podpora výskumu a prezentácia vedeckej práce. Tieto prívlastky možno prisúdiť podujatiu Open House Event, ktoré sa konalo 12. 6. 2012 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu Podpora kontinuálneho výskumu a technologických aplikácií – FORT (Fostering Continuous Research and Technology Application).  Na jeho organizácii sa podieľalo nielen CVTI SR, ale tiež Podnikateľské a inovačné centrum – BIC Bratislava (Business Inovation Center).

V prvom programovom bloku odzneli formou prezentácií informácie o aktuálnych možnostiach získavania finančnej podpory a poradenstva pre realizáciu inovatívnych ideí, ale tiež informácie týkajúce sa vzájomného vzťahu vedy a motivácií investorov.

Druhý blok už patril Súťaži inovatívnych myšlienok a vyhláseniu jej výsledkov. Zámerom súťaže bolo v rámci prihlásených nápadov, určených pre oblasť biotechnológií, biomedicíny a potravinových technológií, vybrať tú najlepšiu a oceniť ju inovačným voucherom vo výške 5 000 eur.

Z pohľadu kvality si pozornosť zaslúžilo všetkých šesť medzinárodnou odbornou porotou vybraných myšlienok. Najväčší záujem, na základe informácií v registračnom formulári, ústnej prezentácie a diskusných odpovedí, však vyvolala myšlienka od spoločnosti Geneton, s. r. o., v zastúpení Tomáša Szemeša.

Spoločnosť prezentovala neinvazívnu metódu na prenatálne určovanie chromozonálnych porúch prostredníctvom testov plodovej DNA, získanej priamo z krvi tehotnej ženy.

Spomínaný voucher predstavuje istú formu nenávratného finančného príspevku, poskytnutého v rámci projektu FORT, a víťaz ho môže použiť na ďalšie výskumno-vývojové aktivity, procesy testovania či spracovanie podnikateľského plánu a pod.

 

foto Szemeš

Voucher v rukách víťaza (zľava: 1. Ján Turňa – CVTI SR, 2. Roman Linczényi – BIC Bratislava, 3. Tomáš Szemeš – Geneton, s.r.o, 4. Domenico Pangaio – Ústav molekulárnej biológie SAV, 5. Chiara Pari – Agenzia Centuria)

Share: