ETIKA DIGITÁLNYCH INFORMÁCIÍ VO SVETLE SOCIÁLNYCH HODNÔT INFORMÁCIÍ / ETHICS OF DIGITAL INFORMATION IN THE LIGHT OF SOCIAL VALUES OF INFORMATION

Main Articlesdigital information space

Digitálne prostredie prináša pre informačnú vedu množstvo výziev. Dnes je čoraz aktuálnejšie pochopiť etické výzvy a problémy, ktoré sú skryté vo využívaní a tvorbe informácií v digitálnom prostredí. Informačná etika je primárne založená na systéme hodnôt, ktoré priraďujeme informáciám v informačnom správaní jednotlivca alebo komunity. Informačná etika skúma aj hodnoty informácií pri tvorbe informačných produktov, využívaní informačných zdrojov a pri ovplyvňovaní informačného prostredia. V tomto príspevku preto predstavíme niekoľko modelov informačnej etiky a zdôrazníme sociálne kontexty a sociálne hodnoty informácií a služieb. Cieľom je nanovo interpretovať
etické problémy digitálnych informácií v kontexte analýz digitálnej informačnej revolúcie. Ako príklady uvedieme niektoré novšie empirické výskumy informačnej etiky so zameraním na etiku umelej inteligencie, depersonalizáciu človeka v digitálnom prostredí či informačné súkromie. Analyzujeme metodologické výzvy informačnej etiky a navrhujeme celistvý, metodologický integračný prístup k výskumu informačnej etiky v informačnej vede. Prezentujeme systematizáciu kontextov informačnej etiky v informačnom procese. Analyzujeme sociálnu hodnotu informácií v informačnej vede. Z vlastného výskumu predstavujeme pojmovú mapu informačná etika ako reprezentáciu diskurzu vedcov a vymedzujeme konceptuálny rámec digitálnej informačnej etiky. Aplikácie obsahujú prepojenie sociálnych hodnôt informácií s etickým dizajnom digitálnych knižníc, systémov a služieb.


The paper presents a new interpretation of the complex problem of information ethics from the perspective of the digital information environment. We analyze selected background theoretical approaches and models of information ethics by R. Capurro, L. Floridi (RPT model) and a general socially oriented model PAPA (privacy, access, protection, accuracy). We emphasize application areas of privacy and data protection, digital literacy and digital ethics, ethics of algorithm of information retrieval and social values of digital information. Methodological challenges of the study of information ethics are considered in connection of philosophical and social and systems (technological) concepts with the use of sociocultural methodologies and discourse analysis. We propose a conceptual, methodological design of further exploration of information ethics at the levels of human information behavior (personal, communitarian, social) and at the level of the information process, including the proposal of the systematic structure of the challenges of information ethics. We determine the social values of information in contexts of social impact of the information behavior studies and values of librarianship. Examples of applications of information ethics in artificial intelligence systems are mentioned. Based on an own research we mention a concept map representing the discourse of researchers on information ethics. We propose an integrative and innovative framework of digital ethics in information science, deeper links of social impact and social values of information with practice and design of digital libraries and services.

Share: