SME PRIPRAVENÍ NA HLASOVÉ VYHĽADÁVANIE? / ARE WE READY FOR VOICE SEARCH?

Innovative information services voice searchinnovative services

Hlasové vyhľadávanie a inteligentní asistenti revolucionizujú spôsob, akým ľudia získavajú informácie. Okrem samotných možností vyhľadávania je dôležitá aj technologická infraštruktúra a obsah, ktorý musí byť prispôsobený na účely následného hlasového vyhľadávania. Tento sprehľadňujúci článok si kladie za cieľ predstaviť tému všeobecnejšie, zamerať sa na praktické aspekty v oblasti hlasového vyhľadávania, ale najmä konkrétne postupy, ktoré môžu výrazne posunúť obsah na webe tak, aby bol pripravený pre hlasových asistentov.


Voice search and intelligent assistants had revolutionized the way people access information. In addition to search possibilities, technological infrastructure and content adjusted for further voice search are of great importance. Following article clarifies and introduces the topic in more general terms and mainly focuses on practical aspects of voice search area, but primarily on the specific methods contributing to content improvements so that it is ready for voice assistants.

Share: