KURÁTORSTVÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU NA PŘÍKLADECH ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH I SVĚTOVÝCH KNIHOVEN / DIGITAL CONTENT CURATION ON EXAMPLES OF INTERESTING PROJECTS OF CZECH AND WORLD LIBRARIES

Digital contentdigital contentlibraries

Článek se opírá o The 5 Models Of Content Curation, jenž popisuje pět základních konceptů, které se zaměřují na práci s digitalizovaným kulturním dědictvím formou kurátorsky orientovaných sbírek v online prostředí. V článku sledujeme jednotlivé přístupy k tomu, jak se sbírkou pracovat a jakým způsobem je možné ji implementovat do knihoven, ale také se snažíme nabídnout velké množství příkladů, jak z českého, tak ze zahraničního prostředí. Takové pojetí se snaží vybídnout knihovny k tomu, aby se do procesu kurátorské práce s digitalizovanými informačními zdroji také zapojily.


The article is based on The 5 Models Of Content Curation, five basic concepts that focus on working with digitized cultural heritage in the form of curatorially oriented collections in an online environment. In the article, we follow individual approaches to how to work with the collection, and how it can be implemented in libraries, but we also try to offer a large number of examples, both from the Czech and foreign environment. This concept seeks to encourage libraries to also engage in the process of curatorial work with digitized information sources.
Share: