EODOPEN – MEDZINÁRODNÝ PROJEKT DIGITALIZÁCIE A SPRÍSTUPNENIA DOKUMENTOV Z 20. A 21. STOROČIA/EODOPEN – INTERNATIONAL PROJECT OF DIGITIZATION AND ACCESS TO DOCUMENTS OF 20. AND 21. CENTURY

Projects

EODOPEN – medzinárodný projekt digitalizácie a sprístupnenia dokumentov z 20. a 21. storočia. Autori článku a zároveň účastníci projektu uvádzajú základné informácie o európskom projekte EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens), ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Centrum vedecko-technických informácií SR je platným členom medzinárodného konzorcia knižníc, ktoré rozvíja moderné digitalizačné služby pre rôzne používateľské komunity. Projekt EODOPEN sa zameriava na dokumenty 20. a 21. storočia, pričom kladie osobitný dôraz na spôsoby vysporiadania autorských práv.


EODOPEN – INTERNATIONAL PROJECT OF DIGITIZATION AND ACCESS TO DOCUMENTS OF 20. AND 21. CENTURY

Authors of the article and project participants introduce basic information about the European project EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) which is co-financed by the European commission under the Creative Europe program (sub program Culture). The Slovak Centre of scientific and technical information is a member of the international library consortium, which develops modern digitization services for different user communities. The EODOPEN project is focusing on documents from the 20th and 21st century, with an emphasis on the copyright clearance.

EODOPEN – MEDZINÁRODNÝ PROJEKT DIGITALIZÁCIE A SPRÍSTUPNENIA DOKUMENTOV Z 20. A 21. STOROČIA 

Share:
Issue content