Metódy a trendy výskumov v kontexte informačného správania detí│Research Methods and Trends in the Context of Information Behavior of Children

Main Articlesinformation society

Príspevok sa venuje metodologickým trendom výskumov v oblasti informačného správania detí realizovaných v rokoch 2000 – 2017. Na základe analýzy dvadsiatich šiestich vybraných štúdií sumarizuje nielen uplatňované metodologické prístupy, no ponúka aj prehľad o jednotlivých technikách zberu dát, priestorovom zasadení výskumov, ako aj ich vekovom zameraní. Autorka sa v rámci príspevku orientuje aj na limity analyzovaných výskumov a navrhuje riešenia, ktoré by mohli prispieť k ich eliminácii. Predmetnú analýzu navyše porovnáva s dvoma obdobnými analytickými štúdiami – s jednou v prípade priestorového zasadenia a vekového zamerania výskumov (Foss a Druin, 2014), s druhou v prípade aplikovaných techník zberu dát (Greifeneder, 2014). Úvod príspevku ponúka prehľad doterajšieho tematického zamerania analyzovaných štúdií, v závere autorka poukazuje na aktuálne medzery vo výskumoch a navrhuje potenciálne možnosti ich vyplnenia.


The paper deals with methodological trends of children´s information behaviour research realized from 2000 to 2017. Based on the analysis of twenty-six studies, author summarizes methodological approaches of studies and offers an overview of the  techniques used within data collection, setting of the studies as well as their age group orientation. The paper also focuses on the limits of research and suggests possible solutions that could contribute to their elimination. Moreover, the analysis is compared with two similar analytical studies – one in the case of setting and age group orientation (Foss and Druin 2014) and the other one in the case of data collection techniques (Greifeneder 2014). The introduction of the paper offers an overview of the current topics authors are dealing with within the analyzed studies.

Share:
Issue content