Reálny a virtuálny verejný priestor │Real and Virtual Public Space

Main Articlesvirtual space

V príspevku sumarizujeme metódy použité v dizertačnej práci s názvom Reálny a virtuálny verejný priestor, ktorá bola úspešne obhájená na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (KMKD) v auguste 2018. Odbornej verejnosti prinášame najdôležitejšie závery a zistenia, ktoré z práce vyplynuli. Tematicky príspevok pokrýva i stanovenie cieľov predmetnej práce, stručné výsledky kvalitatívnej analýzy európskych repozitárov z oblasti knižnično-informačnej vedy, riešenie prípadovej štúdie virtuálneho priestoru, ako aj jeho rámcovú architektúru a závery finálnej heuristickej evaluácie výsledného riešenia, ktorý nesie podobu pilotného projektu menšieho inštitucionálneho repozitára.


The paper summarizes the methods used in the PhD dissertation entitled Real and virtual public space, which was successfully defended at the Department of Mediamatics and Cultural Heritage of the Faculty of Humanities – University of Žilina in August 2018. This paper outlines the most important conclusions and findings based on the defended dissertation. Thematically, the paper also covers the main objectives and brief results of qualitative analysis of European repositories in Library and Information science. It also describes the solution of the case study which deals with designed framework architecture of virtual space, as well as the conclusions of it´s final heuristic evaluation.

Share:
Issue content