Európsky rámec pre otvorenú vedu │European Open Science Cloud

Open access, open scienceCVTI SRopen access

Centrum vedecko-technických informácií SR zabezpečuje rozvoj komplexných informačných systémov na podporu vedy a výskumu s celoslovenskou pôsobnosťou a odpovedajúcim medzinárodným presahom. Budovanie národnej infraštruktúry sa opiera o doterajšie skúsenosti a najnovšie poznatky v danej oblasti a zároveň reaguje na iniciatívy v rámci európskych programov na podporu VaV. Jedným z cieľov je perspektívne zapojenie VaV infraštruktury SR do európskeho rámca pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud). EOSC je širšie koncipovaný program na komplexnú podporu vedy, zahŕňajúci politiky, štandardy, softvér, dáta a expertízu, ktoré sa vzťahujú na dátami riadenú vedu a inovácie. Zámery EOSC sa realizujú na základe výziev prostredníctvom kooperačných
projektov EÚ.


SCSTI is reponsible for development of complex information systems for R&D support of national scope with corresponding international outreach. Building of national infrastructure relies on previous experience and recent relevant knowledge and responds to innitiatives in the framework of european programs for R&D support. One of the goals is future integration of national R&D infrastructure with the European Open Science Cloud. EOSC is a broader program targeted to complex R&D support, inclusive politics, standards, software, data and expertise for data driven science. The goals of EOSC are implemented on the basis of EU cooperation projects.

Share:
Issue content