Evidenční systém pro psychologickou diagnostiku│The Evidence System for psychological Diagnostics

Information Systems information systems

Nedílnou součástí přijímacího procesu do Armády ČR (AČR) je psychologické vyšetření. Psychologickou diagnostiku lze chápat jako měření vybraných vlastností osoby a jejich interpretaci. Cílem diagnostiky v náborové fázi je především detekovat takové uchazeče, kteří svým profilem nesplňují požadavky na příslušníka AČR. Psychologická diagnostika představuje komplexní vyšetření a psycholog vytváří své doporučení na základě interpretace a integrace jednotlivých, mnohdy velice různorodých metod. Pro efektivní diagnostiku a zajištění kontroly kvality se jeví jako nutnost používat evidenční systém, který by nejen uchovával jednotlivé výsledky testů, ale i související metadata. Takovýto evidenční systém musí umožnit výsledky testů importovat z diagnostických aplikací, resp. centralizovat ze všech akreditovaných pracovišť a následně vhodně vizualizovat. Zároveň by měl být schopen komunikovat s dalšími přidruženými nemocničními informačními systémy. Evidenční systém, ve své rozvinuté podobě, by měl mít rovněž možnost provádět pokročilé statistické modelování.


Psychological assessment is an integral part of recruitment for the Army of the Czech Republic (ACR). Psychological diagnostics consists of measuring selected personality features and their interpretation. The objective of recruitment diagnostics is particularly to identify the recruits who are not eligible for ACR. Psychological diagnostics includes a complex examination and based on the interpretation and integration of often varying methods, the psychologist elaborates his or her recommendation. To provide efficient diagnostics and to ensure quality control, use of an evidence system seems necessary, which could both store individual test results and related metadata. Such system must allow import of the test results from diagnostic applications, or to centralize these from all accredited facilities, and visualize them aptly. At the same time, it should enable communication with other associated hospital systems. The developed form of the evidence system should also be able to conduct advanced statistical modeling.

Share:
Issue content