Úspešný knižničný web podľa Bibliowebu │A Successful library Website According to Biblioweb

Internetinternetweb pages

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov s hodnotením webových sídiel knižníc v rámci súťaže Biblioweb 2019, súťaže o najlepší knižničný web v Českej republike a súčasne poskytnúť podrobnejší prehľad jednotlivých kritérií, ktoré z pohľadu výsledkov súťaže určujú víťazné webové sídla. Sú to knižnice s funkčnou koncepciou webu, webové stránky sú zamerané predovšetkým na kvalitu obsahu, vhodne aplikovanú informačnú architektúru, komunikáciu s používateľmi (vrátane získavania spätnej väzby), prístupnosť a použiteľnosť.


The aim of this paper is to introduce evaluation categories for library websites in Biblioweb 2019, the contest for the best library website in the Czech Republic, and at the same time give a more detailed overview of individual criteria that defined the winning ones. The libraries have a functional concept of their websites and focus primarily on the quality of content, well-applied information architecture, communication with users (including feedback), accessibility and usability.

Share:
Issue content