Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít – udržateľnosť, príklady dobrej praxe a ich potenciál │Persistent Identifiers of Digital Information Entities – Sustainability, Examples of Good practice and their Potential

Bibliographybibliography

Minisériu článkov o perzistentných identifikátoroch digitálnych informačných entít uzatvárame pohľadom na udržateľnosť tohto komplexného a technologicky agnostického systému, ktorý je dôverne spätý s internetom, ale zároveň reprezentuje úplne novú kvalitu komunikácie. Pre obidve skupiny však platí to, že nevyhnutnou podmienkou existencie je ich skutočné udržiavanie… Hovoríme o procese neustáleho vývoja technických aj formálnych štandardov, vzájomnej komunikácii jednotlivých prvkov systému, kvalitnej dokumentácii a „výchove“ používateľov. Tak ako web nie je len „abstraktný virtuálny systém“ bez zodpovednosti a pravidiel, tak aj všetky existujúce perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít reprezentujú konkrétne subjekty, resp. štruktúry. Príspevok prináša výberový pohľad na príklady dobrej praxe a ukážky efektívneho spájania rôznych
typov trvalých identifikátorov vo vedeckom publikačnom výstupe.


A mini-series of articles on persistent identifiers of digital information entities is being finalized in this article by looking at the sustainability of this complex and technologically agnostic system that is intimately linked to the Internet, but also represents a completely new quality of communication. For both entities, however, it is true that their existence depends on actual maintenance… The process involved is of a continuous development of technical and formal standards, mutual communication of individual system elements, quality documentation and “education” of users. WWW is not just an “abstract virtual system” without responsibility and rules; likewise all existing persistent identifiers of digital information entities represent specific subjects or structures, respectively. The paper presents a selection of good practice examples and demonstration of the effective linking of different types of permanent identifiers in scientific publication output.

Share:
Issue content