Právní gramotnost │Legal Literacy

Information Literacyinformation literacy

Příspěvek definuje právní gramotnost s ohledem na vývoj pojmu právní vědomí, resp. právní povědomí v rámci teorie práva a právní sociologie. Rozlišuje tři úrovně právní gramotnosti: právní vědomí, profesní právní gramotnost a akademickou právní gramotnost. Pojmové vyjasnění v oblasti, která nabývá na významu, je s to ovlivnit, jakým směrem se výzkum právní gramotnosti, a tedy i návazné praktické projekty zaměřené na zvyšování právního vědomí laiků i praktických kompetencí právníků, dále ubírají. Rozlišení různých úrovní právní gramotnosti navíc zpětně ovlivňuje pohled na dosavadní přístup k informační gramotnosti a informačnímu vzdělávání.


This article defines legal literacy with respect to the development of the concept of law awareness in the theory of law and sociology of law. It distinguishes three levels of legal literacy: legal awareness, professional legal literacy and academic legal literacy. Conceptual clarification has a potential to influence the direction in which legal literacy research, and consequently practical projects aimed at increasing the legal consciousness of public as well as the practical competencies of lawyers, are further pursued.

Share:
Issue content