Architektúra a výstavba knižníc – inšpirácie z konferencie │ Library Architecture, reconstruction of libraries – inspiration from conference

Eventslibraries

Architektúra knižníc, rekonštrukcia a modernizácia knižničných priestorov sú témy, ktoré sú odbornou verejnosťou vždy vítané. Pre dynamický vývoj spoločnosti, ktorý zasahuje aj do knižničnej praxe je potrebné neustále vzdelávanie a získavanie nových informácií v tejto oblasti. Konferencia Architektúra a výstavba knihoven priblížila aktuálne témy a riešenia z praxe v tejto oblasti a priniesla inšpirácie aj od zahraničných hostí. V siedmich  prezentáciách sme sa dozvedeli o tom, ako pristupovať k návrhu a realizácii projektu výstavby alebo rekonštrukcie knižnice, ako vytvoriť z knižnice kultúrny, vzdelávací a kreatívny priestor a zapojiť do procesu aj komunitu mesta alebo univerzity, ako sa realizuje štátny program podpory výstavby knižníc a ako technológie ovplyvňujú procesy v knižnici.


Library architecture, reconstruction and modernization of library spaces are topics that are always welcomed by professionals. For the dynamic development of the society, which also affects the library practice, it is necessary to constantly educate and acquire new information in this area. The conference Architecture and Construction of Libraries presented current topics and solutions from practice in this area and brought inspiration from foreign guests. In seven presentations we learned, how to approach and design a library construction or reconstruction project, how to make a library a cultural, educational, and creative space, and involve the city or university community in the process, how is realized a state library support program, how technologies affect library processes.

Share:
Issue content