Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít – štandardy, vybrané systémy a aktuálne trendy v kontexte vedeckej komunikácie │ Persistent Identifiers of Digital Information Entities – Standards, Selected Systems and Current Trends in Scholarly Communication

Bibliographybibliography

Jasná identifikácia informačnej entity je v kontexte rýchlej a efektívnej komunikácie nevyhnutnosťou. V rôznych informačných procesoch sú informačné objekty reprezentované symbolickými znakovými reťazcami – identifikátormi. Globálny charakter komunikácie spojil požiadavku jednoznačnosti a jedinečnosti identifikátora s ďalšími požiadavkami – systémovou nezávislosťou a použiteľnosťou naprieč systémami (interoperabilita), trvalým charakterom (perzistenosť) a možnosťou ďalšieho rozširovania (extenzibilita). Dôležité je aj jednoduché použitie v čo najširšom prostredí. Aktuálne tieto požiadavky reprezentujú dva platformovo nezávislé systémy, ktoré vznikli na pôde neziskových organizácií a získali globálnu autoritu – identifikátory DOI a ORCID.


Clear identification of an information entity is a necessity in the context of fast and efficient communication. In various information processes, information objects are represented by symbolic character strings – identifiers. Global nature of communication combines the requirement of uniqueness with other ones – system independence and usability across systems (interoperability), persistent nature (persistence) and possibility of further enhancement (extensibility). Ease of use on the widest possible scope is also important. Currently, these requirements represent two platform-independent systems that have emerged in non-profit organizations and have gained global authority – DOI and ORCID.

Share:
Issue content