ISSN v kontexte zmien │ ISSN in the Context of Changes

BibliographybibliographyISSN

Národná agentúra ISSN (NA ISSN) – výkonný orgán medzinárodného systému ISSN (s ústredím v Paríži) sídli od roku 1997 v Univerzitnej knižnici v Bratislave a zabezpečuje agendu prideľovania ISSN pokračujúcim prameňom (seriálovým publikáciám) vydávaným na Slovensku. V prvej časti predstavuje článok novinky v systéme ISSN. Najzásadnejšou zmenou je prevádzka nového Portálu ISSN, ktorá sa začala v októbri 2018. Charakteristické znaky nového portálu sú napr.: princípy otvorených dát – LOD (Linked Open Data), geografické vyhľadávanie, download záznamov vo viacerých formátoch, prístup do portálu prostredníctvom mobilných aplikácií. Súčasťou Portálu ISSN je Adresár vedeckých titulov s otvoreným prístupom (OA) – ROAD. NA ISSN v SR dopĺňa identifikátory OA do záznamov slovenských online časopisov pridelením ISSN, ktoré sa
stávajú súčasťou adresára ROAD. Od roku 2015 spolupracuje agentúra s oddelením DIP (Digitálne pramene) na projekte Digitálne pramene – webharvesting a archivácia. E-Born (oddelenie DIP a oddelenie NA ISSN sú od roku 2015 organizačne začlenené do Odboru DIP a NA ISSN UKB), ktorá spočíva hlavne v koordinácii archivovania titulov s prideleným ISSN. Hmatateľným výsledkom spolupráce sú tituly elektronických časopisov ukladané do
archívu Digitálne pramene e-Born.(www.webdepozit.sk).


ISSN National Centre in the Slovak Republic in the University Library in Bratislava – the executive body of the ISSN International Network (headquartered in Paris) has been based in the University Library in Bratislava since 1997 and provides the ISSN assignment to ongoing resources (serial publications) published in Slovakia. The article introduces in its first part news in the ISSN network. The most significant change is the operation of the new ISSN Portal launched in October 2018. The features of the new portal are: Linked Data (LOD), geographic search, multi-format download, portal access via mobile applications. A part of the ISSN Portal is ROAD – The Directory of OA Scholarly Resources. The ISSN National Centre adds OA identifiers to the Slovak online journals with assigned ISSN and these resources become part of ROAD. Since 2015 the ISSN National Centre has been cooperating with Deposit of Digital Resources of the University Library in Bratislava on the Digital Resources Project – Web harvesting and Archiving of E-Born Content which lies in leading of archiving titles with ISSN. The tangible result of the cooperation are e-journal titles stored in the Digital E-Born Archive (www.webdepozit.sk). In the second part, the article brings news in the National ISSN Centre in Slovakia.

 

Share:
Issue content