Križanová Petronela: Príbeh zabudnutého kníhkupectva Anton Löwe (1770 – 1799) │ Križanová Petronela: The story of a forgotten bookshop

Reviewhistory of book culture

Knižný obchod a s ním úzko súvisiaca recepcia jednak zo strany čitateľa, ako jednotlivca, a tiež z hľadiska všeobecného vnímanej širokej verejnosti, vytvára jeden z najzložitejších avšak najinšpirujúcejších aspektov bádania dejín knižnej kultúry. Táto oblasť vyžaduje mimoriadnu precíznosť a doslova „posadnutosť“ výskumníka, ktorý dokáže nazhromaždiť a pospájať na prvý pohľad bezvýznamné útržky archívnych informácií. Po dobre vykonanej práci sa z krátkych poznámok, marginálií a poloviet, pomaly vytvára pavučina súkromných a obchodných kontaktov okolo ústrednej postavy výskumu, až kým nenadobudne takmer plastické rozmery živého človeka.

   

Share:
Issue content