Knižnica ako platforma kreatívneho priemyslu v 21. storočí / Library as a Creative Industry Platform in the 21st Century

Librarieslibraries

 

Vďaka technologickému pokroku, rozvoju nového typu médií, komunikačným technológiám, prechodu na digitálne služby sa za posledných 25 rokov dosiahol nebývalý pokrok aj v oblasti kultúry a vzdelávania. Vývoj technológií sa prejavil v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, nehovoriac o kultúrnej sfére. Ak chcú knižnice udržať a obhájiť svoje pozície nositeľky a ochrankyne vedomostí, je potrebné zamerať sa na moderné služby s pridanou hodnotou, ktoré prirodzene podporujú vzdelávanie a tvorivosť. S cieľom podporiť
rozvoj vzdelávania, znalostnej ekonomiky a umenia je vhodné a účelné investovať do podpory kreatívneho priemyslu.

Moderné knižnice musia plniť svoju úlohu pri vývoji a vytváraní nových knižničných služieb vo verejnom sektore. Príkladom je verejne prístupné nahrávacie štúdio, ktoré by poskytovalo svoje služby širokej škále ľudí z širokej i odbornej verejnosti. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici chce byť regionálnym lídrom v podpore kreatívneho priemyslu tým, že ponúkne jedinečnú knižničnú službu v  stredoeurópskom regióne. Vytvorenie štúdia a jeho sprístupňovanie v podobe verejnej služby finančne náročného masteringu, hudobnej produkcie a postprodukčných služieb vo forme služby verejnej knižnice je určené pre jednotlivcov a skupiny, pre ktorých použitie komerčných alternatív nie je ekonomicky dostupné.

Príspevok sa zaoberá štúdiou realizovateľnosti za špecifických podmienok v prostredí Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, možnosťami, prínosmi a využitím príkladov dobrej praxe zo svetových knižníc.


* Príspevok bol prezentovaný na medzinárodnej konferencii „Shanghai International Library Forum – Library for all: Towards a smarter and inclusive society“, ktorá sa konala v dňoch 17. – 19. 10. 2018 v Šanghaji (Čína) a publikovaný v zborníku „Library for all: Towards a smarter and inclusive society: the Proceedings of the Ninth Shanghai – International Library Forum: 2018.10.17-19“


Due to technological advances, development of a new type of media, communication technologies, transition to digital services, unprecedented progress has also been made in the field of culture and education over the last 25 years. Development of technology has manifested itself in various areas of human activity, not to mention the cultural sphere. If libraries want to remain and defend their positions as the bearers and protectors of knowledge, it is necessary to focus on modern value-added services that naturally support learning and creativity. In order to support the development of education, knowledge economy and the art, it is advisable and expedient to invest in the support of the creative industry.

Modern libraries have to fulfill their role in development and establishment of new library services within the public sector. An example is a publicly available recording studio that would provide its services to a wide range of people from both the general and the scholar public. State Scientific Library in Banská Bystrica wants to be a regional leader in supporting the creative industry by offering a unique library service in the Central European region. Creating a studio and making it available in the form of a public service of financially demanding mastering, music production and post-production services in the form of a public library service for individuals and groups for which the use of commercial alternatives is not economically viable.

The paper deals with the feasibility of a study under the specific conditions of State Scientific Library in Banská Bystrica, possibilities, benefits and applications of using examples of good practice from world libraries.

 

Share: