Medzinárodné štandardné identifikátory a systémy trvalej identifikácie informačných entít: Krátky úvod / International Standard Identifiers and Systems of Permanent Identification of Information Entities: A Brief Introduction

Bibliographybibliography

 

„Globálne informačné univerzum“, ako pomenoval WWW jeho tvorca T. Berners-Lee, rozšírilo portfólio informačných entít vyjadrovaných rôznymi atribútmi a reláciami medzi nimi. Rozvoj publikačného priemyslu v 20. storočí a demokratizácia komunikačného prostredia najmä v kontexte rozvoja globálnej siete internetu menia požiadavky jasnej identifikácie informačných zdrojov (informačných entít) a entít, ktoré sú s týmito zdrojmi spojené v kontexte intelektuálnej alebo inej zodpovednosti za obsah. Mení sa systém identifikátorov napojený na univerzum dokumentov a entít, či už v hmotnej alebo nehmotnej podobe.

Historicky sformovaný systém neformálnych, prevažne lokálnych identifikátorov dostáva formalizovaný charakter, vzniká medzinárodný systém štandardných identifikátorov informačných a ďalších entít s nimi spojených. Identifikátory musia spĺňať požiadavky unikátnosti, stálosti a globálnosti. Článok prináša krátky úvod do problematiky identifikátorov informačných entít, ich základné rozdelenie a príklady.


“Global Information Universe”, as its creator T. Berners-Lee named the WWW, has expanded portfolio of information entities with different attributes and relationships among them. The development of the publishing industry in the 20th century and the democratization of the communication environment, in particular in the context of the development of the global Internet network, changed the requirements of clear identification of information sources (information entities) and entities associated with these resources in the context of intellectual or other responsibility for content. The system of identifiers linked to the universe of documents and entities, whether in tangible or intangible form, is changing.

A historically formed system of informal, predominantly local identifiers is formalized; an international system of standard identifiers of information and other entities associated with them is created. Identifiers must meet the requirements of uniqueness, stability and global scope. This article presents a brief introduction to the topic of identifiers for information entities, their basic classification and examples.

 

Share: