Prvý slovenský inštitucionálny repozitár registrovaný v OpenDOAR a ROAR / The First Slovak Institutional Repository registered in OpenDOAR and ROAR

Open access, open scienceopen accessopen accessrepository

 

V predkladanom odbornom príspevku analyzujeme narastajúci počet digitálnych open access repozitárov v štátoch susediacich so Slovenskou republikou, pričom sa priamo opierame o dáta získané z medzinárodného registra OpenDOAR. Zároveň v príspevku predstavujeme okolnosti vzniku menšieho inštitucionálneho repozitára na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA, ako aj proces jeho registrácie: v rámci neustáleho rozvoja v oblasti šírenia vedeckých výstupov sme požiadali o pridanie predmetného repozitára do uznávaných registrov OpenDOAR a ROAR, ktoré slúžia odbornej verejnosti ako významné východiskové body pri vyhľadávaní hodnotného open access obsahu.

V neposlednom rade chceme príspevkom taktiež podporiť vznik a rozvoj digitálnych repozitárov na Slovensku.


In this paper, we analyze the increasing number of digital open access repositories in neighboring countries of the Slovak Republic, relying directly on data obtained from the OpenDOAR international register. At the same time, we present the circumstances of the establishment of a smaller institutional repository at the Department of Mediamatics and Cultural Heritage at Faculty of Humanities, the University of Žilina as well as the process of its registration: in the context of continuous development in the area of dissemination of scientific outcomes, we have requested to add the repository in question to the reputable OpenDOAR and ROAR registries, the starting points when searching for valuable open access content.

Last but not least, we want to support the creation and development of digital repositories in Slovakia.

 

Share: