Aké dôležité je mať (Filipa) Avatara / The Importance of Being (Earnest) Virtual

Bibliographybibliography

 

V súvislosti s masívnym nárastom publikovania vedeckých poznatkov a údajov na internete, osobitne v kontexte požiadaviek na otvorený prístup k týmto prameňom, nadobúda rozhodujúci význam dôveryhodná identifikácia osoby, autora, vedeckého pracovníka, ktorý je pôvodcom diela. Ak odhliadneme od kontroly autorských práv je dôvodom najmä potreba jednoznačnosti a presnosti citácie prameňa a požiadavka na efektívne prepájanie a agregáciu dát rozptýlených v globálnej sieti. Nástrojom na zabezpečenie požadovanej autenticity vedeckej komunikácie sú identifikačné systémy, ktoré sa opierajú o autorské identifikátory a autorské profily slúžiace na dôveryhodnú, jednoznačnú a trvalú identifikáciu intelektuálnych entít.

Identifikátor a asociované personálne (meta)údaje predstavujú virtuálnu reprezentáciu autora v globálnej sieti. V priebehu ostatných dekád sa rozvinulo a etablovalo viacero autorských identifikačných systémov, ktoré sa líšia podľa záberu, účelu využitia, spôsobu správy a funkcionality. Viaceré z nich sú relevantné aj v našej odbornej informačnej praxi.


Trusted and reliable identification of persons, authors, scientists, researchers, responsible for any kind of scientific output plays significant role especially in the virtual space of information and data communication. The traditional concept of national bibliographical authorities is enriched by new descriptive elements and functionalities.

The identification mechanism relies on persistent personal identifiers and personal metadata profiles. There is a handful of functioning author identification systems of global scope. On the basis of short description and patterns of selected systems the importance of sufficient metadata for trusted virtual presentation and presence is demonstrated.

 

Share: